Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000

Kazalo

20. Zakon o ratifikaciji Dvostranskega sporazuma o plačilu dolžniških obveznosti iz deleža zunanjega dolga, ki ga je Republika Slovenija prevzela kot ena od držav naslednic nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije - SFRJ, nizozemskim upnikom (BNLPDO), stran 121.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI DVOSTRANSKEGA SPORAZUMA O PLAČILU DOLŽNIŠKIH OBVEZNOSTI IZ DELEŽA ZUNANJEGA DOLGA, KI GA JE REPUBLIKA SLOVENIJA PREVZELA KOT ENA OD DRŽAV NASLEDNIC NEKDANJE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE – SFRJ, NIZOZEMSKIM UPNIKOM (BNLPDO)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Dvostranskega sporazuma o plačilu dolžniških obveznosti iz deleža zunanjega dolga, ki ga je Republika Slovenija prevzela kot ena od držav naslednic nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije – SFRJ, nizozemskim upnikom (BNLPDO), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. februarja 2000.
Št. 001-22-20/00
Ljubljana, dne 23. februarja 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI DVOSTRANSKEGA SPORAZUMA O PLAČILU DOLŽNIŠKIH OBVEZNOSTI IZ DELEŽA ZUNANJEGA DOLGA, KI GA JE REPUBLIKA SLOVENIJA PREVZELA KOT ENA OD DRŽAV NASLEDNIC NEKDANJE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE – SFRJ, NIZOZEMSKIM UPNIKOM (BNLPDO)
1. člen
Ratificira se Dvostranski sporazum o plačilu dolžniških obveznosti iz deleža zunanjega dolga, ki ga je Republika Slovenija prevzela kot ena od držav naslednic nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije – SFRJ, nizozemskim upnikom, ki je bil sklenjen 19. februarja 1999 v Ljubljani.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku ter v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
Bilateral agreement on the payment of the external debt service obligations, allocated to the Republic of Slovenia as one of the successor states of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia – SFRY -, to the Netherlands’ creditors
This agreement is concluded between the government of the Republic of Slovenia (hereinafter referred to as “the Government“) and NCM, the latter acting by order and with authorization of the government of the Netherlands (hereinafter referred to as “NCM“).
– There are allocated debts (“the Debts“), set out in Annex I, existing between the Government and NCM, deriving from the bilateral consolidation agreements concluded on 20 September, 1984, 25 September, 1985, 20 February, 1987 and 8 September, 1988 between NCM, acting by order and with authorization of the government of the Netherlands, as the Paris Club creditor country, and the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia – SFRY – (“the Agreements“).
– NCM will discharge the Debts on the day when the payment of the Debts will be made. The day of the payment will be agreed by Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, and NCM.
– The payment of the Debts will be made by Nova Ljubljanska banka d.d. into account no. 41.15.66.407 of NCM with ABN-AMRO Bank N.V., Amsterdam.
– NCM will confirm that, after the payment of the Debts on the day according to this agreement, there are no Debts between the Government and NCM, deriving from the bilateral consolidation agreements signed in the period of 1984 to 1988 between NCM and the former SFRY, rescheduled by the Paris Club.
– NCM undertakes not to claim from the National Bank of Yugoslavia (“NBY“) the fulfillment of the obligations of the NBY for the portion of the allocated obligations of the Slovenian obligors set out in Annex I.
Annex I to this agreement forms an integral part of this agreement.
This agreement will become effective on the date of receipt by NCM of the written notification from the Government and the completion of necessary internal procedures for entry into force of such an agreement.
For the Government of the
Republic of Slovenia
Mitja Gaspari, (s)
Ljubljana, 19. 2. 1999
For the Nederlandsche
Credietverzekering
Maatschappij nv
Ronald Meijer, (s)
Amsterdam, 19 November, 1998
ANNEX 1
Calculation of payment due per 15 November 1998
Outstanding on cons. no. 001 (502):
– repayment                  NLG  8.114.126,00
– interest from due date till 30.11.94:
NLG 2.704.710 at 9,125% 31.12.89-30.11.94   NLG  1.213.062,00
NLG 2.704.710 at 9,125% 30.06.90-30.11.94   NLG  1.090.674,00
NLG 2.704.706 at 9,125% 30.06.91-30.11.94   NLG   843.868,00
– interest from 01.12.94-15.11.98:
8,25% on NLG 8.114.126,00           NLG  2.648.317,00
– interest paid:               NLG  -2.215.222,00
balance                              NLG 11.694.825,00
Outstanding on cons. no. 002 (503):
– repayment                  NLG  4.516.854,00
– interest from due date till 30.11.94:
NLG 2.258.427 at 8,50% 01.03.90-30.11.94   NLG   911.971,00
NLG 2.258.427 at 8,50% 01.09.91-30.11.94   NLG   623.233,00
– interest from 01.12.94-15.11.98:
8,25% on NLG 4.516.854,00           NLG  1.474.227,00
– interest paid:               NLG   -863.058,00
balance                               NLG 6.663.227,00
Outstanding on cons. no. 003 (504):
– repayment                  NLG  1.311.428,00
– interest from due date till 30.11.94:
NLG 1.311.428 at 7,75% 31.10.91-30.11.94   NLG   313.261,00
– interest from 01.12.94-15.11.98:
8,25% on NLG 1.311.428,00           NLG   428.029,00
– interest paid:               NLG   -152.314,00
balance                               NLG 1.900.404,00
Total amount due per 15.11.1998                  NLG 20.258.456,00
Dvostranski sporazum o plačilu dolžniških obveznosti iz deleža zunanjega dolga, ki ga je Republika Slovenija prevzela kot ena od držav naslednic nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije – SFRJ, nizozemskim upnikom
Ta sporazum sta sklenila Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu “Vlada“) in NCM, ki deluje po nalogu in s pooblastilom nizozemske vlade (v nadaljnjem besedilu “NCM“).
– Med Vlado in NCM obstajajo obveznosti iz deleža dolgov (“dolgovi“), razčlenjenih v Prilogi I, ki izhajajo iz dvostranskih sporazumov o konsolidaciji, sklenjenih 20. septembra 1984, 25. septembra 1985, 20. februarja 1987 in 8. septembra 1988 med NCM po nalogu in s pooblastilom nizozemske vlade kot članice Pariškega kluba držav upnic in nekdanjo Socialistično federativno republiko Jugoslavijo – SFRJ (“sporazumi“).
– NCM bo dolgove razbremenil na datum dejanskega plačila dolgov. Za datum plačila se bosta dogovorila Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, in NCM.
– Plačilo dolgov bo Nova Ljubljanska banka d.d. izvedla na račun NCM št. 41.15.66.407 pri ABN-AMRO Bank N.V., Amsterdam.
– NCM bo potrdil, da po plačilu dolgov na datum iz tega sporazuma med Vlado in NCM ne obstajajo več obveznosti iz dolgov po dvostranskih sporazumih o konsolidaciji, podpisanih v obdobju od leta 1984 do leta 1988 med NCM in nekdanjo SFRJ, ki jih je reprogramiral Pariški klub.
– NCM se obvezuje, da od Narodne banke Jugoslavije (“NBJ“) ne bo zahteval izpolnitve obveznosti NBJ za delež obveznosti slovenskih posojilojemalcev, naveden v Prilogi I.
Priloga I k temu sporazumu je sestavni del tega sporazuma.
Ta sporazum začne veljati na datum, ko NCM prejme pisno obvestilo Vlade in po dokončanju potrebnih notranjih postopkov za začetek veljavnosti takšnega sporazuma.
Za Vlado
Republike Slovenije
Mitja Gaspari l. r.
Ljubljana, 19. 2. 1999
Za Nederlandsche
Credietverzekering Maatschappij nv
Ronald Meijer l. r.
Amsterdam, 19. novembra 1998
PRILOGA 1
Izračun odplačil na dan 15. novembra 1998
Neplačan dolg ob kons. št. 001 (502):
– odplačilo                  NLG  8.114.126,00
– obresti od datuma zapadlosti do 30.11.94:
NLG 2.704.710 po 9,125% 31.12.89-30.11.94   NLG  1.213.062,00
NLG 2.704.710 po 9,125% 30.06.90-30.11.94   NLG  1.090.674,00
NLG 2.704.706 po 9,125% 30.06.91-30.11.94   NLG   843.868,00
– obresti od 01.12.94-15.11.98:
8,25% na NLG 8.114.126,00           NLG  2.648.317,00
– plačane obresti:               NLG -2.215.222,00
saldo                              NLG  11.694.825,00
Neplačan dolg ob kons. št 002 (503):
– odplačilo                  NLG  4.516.854,00
– obresti od datuma zapadlosti do 30.11.94:
NLG 2.258.427 po 8,50% 01.03.90-30.11.94    NLG   911.971,00
NLG 2.258.427 po 8,50% 01.09.91-30.11.94    NLG   623.233,00
– obresti od 01.12.94-15.11.98:
8,25% na NLG 4.516.854,00           NLG  1.474.227,00
– plačane obresti:               NLG  -863.058,00
saldo                               NLG  6.663.227,00
Neplačan dolg ob kons. št. 003 (504):
– odplačilo                  NLG  1.311.428,00
– obresti od datuma zapadlosti do 30.11.94:
NLG 1.311.428 po 7,75% 31.10.91-30.11.94    NLG   313.261,00
– obresti od 01.12.94-15.11.98:
8,25% na NLG 1.311.428,00           NLG   428.029,00
– plačane obresti:               NLG  -152.314,00
saldo                               NLG  1.900.404,00
Skupaj znesek odplačila na dan 15.11.1998             NLG 20.258.456,00
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za finance Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 450-07/99-22/1
Ljubljana, dne 15. februarja 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost