Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2000 z dne 15. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2000 z dne 15. 3. 2000, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1048. Nacionalni program razvoja telekomunikacij (NPRTel)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1049. Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih
1050. Odlok o spremembi odloka o odprtju generalnega konzulata Republike Slovenije v Trstu

Sklepi

1051. Sklep o ustanovitvi in sestavi Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi

MINISTRSTVA

1052. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1053. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2000

OBČINE

Ivančna Gorica

1054. Razpis predčasnih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Stična

Lendava

1055. Odlok o imenovanju in preimenovanju ulic v mestu Lendava - Lendva in imenovanju ulic v naseljih na območju Občine Lendava

Postojna

1056. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Postojna za obdobje 1986-1990 (v letu 1999)

Sežana

1057. Sklep o ukinitvi samoprispevka v Krajevni skupnosti Štorje

Vitanje

1058. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000
1059. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče

Zreče

1060. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih v Občini Zreče
1061. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu SN 1 Zreče
1062. Odlok o razveljavitvi odloka o davku od premoženja v Občini Zreče
1063. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče
1064. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev PUP 13 - enodružinske stanovanjske hiše

POPRAVKI

1. Popravek odloka o imenovanju predsednika in devetih članov nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
2. Popravek odločbe o seznamu mamil
3. Popravek odredbe o znižanju tarife pristaniških pristojbin oljnih tankerjev z ločenim balastom
4. Popravek seznamov zdravil, za katera je bilo od 30. 9. 1995 do 19. 11. 1999 izdano dovoljenje za promet
5. Popravek odloka o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Ig
6. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za krajevne skupnosti Ig, Iška vas in Tomišelj (Ig)
7. Popravek odloka o komunalnah taksah v Občini Podlehnik
8. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990
9. Popravek sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra (Škofja Loka)
AAA Zlata odličnost