Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000

Kazalo

1003. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi območja ribnikov Drage pri Igu za naravno znamenitost, stran 3175.

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in na podlagi 7. člena statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00) je Občinski svet občine Ig na 21. seji dne 9. 12. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi območja ribnikov Drage pri Igu za naravno znamenitost
1. člen
Spremeni se odlok o razglasitvi območja ribnikov Drage pri Igu za naravno znamenitost tako, da se v petem odstavku 5. člena odloka črta tretja alinea.
2. člen
V šestem odstavku 5. člena odloka se dodajo nove alinee:
»– dovoljuje se vožnja po cestah in poteh parka lastnikom parcel ter izvajalcem del v kamnolomu, ki so dolžni po opravljeni aktivnost vzpostaviti prvotno stanje;
– obiskovalcem se dovoli parkiranje na za to označenih in urejenih prostorih. Ceno parkirnine določi Občina Ig.«.
3. člen
V 5. členu odloka se doda nov osmi odstavek, ki glasi:
»Severni del parka v Dragi je enotno resorno območje z milejšim varstvenim režimom.«.
4. člen
V 5. členu odloka se doda nov deveti odstavek, ki glasi:
»Dovoljene so dejavnosti v skladu s spomeniško funkcijo predvsem:
– obstoječe gospodarsko izkoriščanje, kot je košnja, paša, obdelovanje zemlje, gozdarjenje,
– lovno gospodarjenje, če se ne nanaša na vrste, ki so predmet varstva po veljavni zakonodaji,
– ribištvo, če se ne nanaša na vrste, ki so predmet varstva po veljavni zakonodaji,
– športni ribolov,
– sprehajanje in kolesarjenje,
– vzdrževalna in gradbena dela na obstoječih objektih,
– dovoljeno je postavljati objekte, ki so namenjeni vzdrževanju in ohranjanju parka,
– dovoljeno je izprazniti ribnike zaradi odstranitev posledic naravnih nesreč oziroma njihovega preprečevanja,«.
5. člen
V 5. členu odloka se doda nov deset odstavek, ki glasi:
»Prepovedano je:
– odlaganje odpadnih snovi,
– taka melioracijska dela ali regulacije, katere škodljive posledice bi bilo čutiti na ožjem območju ribnikov.«
6. člen
V 5. členu odloka se doda nov deveti odstavek, ki glasi:
»Ne glede na prepovedi varstvenega režima je po predhodnem soglasju strokovne organizacije dovoljeno:
– nabirati ali loviti zavarovane živali za znanstveno raziskovalne in učno vzgojne potrebe.«.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 154/00
Ljubljana, dne 29. februarja 2000.
Župan
Občine Ig
Ciril Podržaj l. r.