Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000

Kazalo

994. Daljinar s časi vožnje relacij primestnih in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji, stran 3162.

Na podlagi četrtega odstavka 10. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98 in 65/99) in drugega odstavka 7. člena pravilnika o avtobusnih voznih redih (Uradni list RS, št. 9/98 in 34/99) minister za promet in zveze določa
D A L J I N A R
s časi vožnje relacij primestnih in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji
DALJINAR PRIMESTNEGA PROMETA
I
Daljinar s časi vožnje se uporablja pri izdelavi primestnih voznih redov. Vsi prevozniki so dolžni ta daljinar uporabljati kot podlago za izdelavo voznih redov.
Vozne rede se izdela tako, da se uporabijo relacije ali deli relacij z vsemi ostalimi elementi iz tega daljinarja.
II
Daljinar obsega relacije s kilometrskimi razdaljami in voznimi časi ter avtobusne postaje, pomembnejša postajališča, postajališča in kraje z oznako AC, ki se uporabljajo za linije primestnega prometa.
III
Kraj, ki je v daljinarju označen z oznako AC, ni avtobusno postajališče in ni namenjen vstopanju ali izstopanju potnikov. V voznih redih se uporablja zaradi določitve itinerarja.
IV
V voznih redih morajo biti nazivi avtobusnih postaj, pomembnejših postajališč, postajališč in krajev z oznako AC povsem enaki nazivom v daljinarju.
V
V novih in spremenjenih voznih redih s potniškim načinom prevoza morajo biti vpisane vse avtobusne postaje, pomembnejša postajališča, postajališča in kraji z oznako AC kot jih določa ta daljinar od začetka do konca linije.
Pri imenih vseh avtobusnih postaj, pomembnejših postajališč in postajališč na voznem redu, morajo biti vpisane oznake km in vozni časi. Pri krajih označenih z oznako AC so v voznih redih vpisane le oznake km, namesto časov vožnje so vpisane črtice.
VI
Pod isto registrsko številko voznega reda je lahko registrirana linija, ki teče samo po enem itinerarju.
VII
Za vsako izpuščeno avtobusno postajo, pomembnejše postajališče ali postajališče v voznem redu se vozni čas skrajša za trideset sekund. V primeru, da je izpuščena samo ena avtobusna postaja, pomembnejše postajališče ali postajališče, se čas tridesetih sekund zaokroži na eno minuto, če pa je izpuščenih več zaporednih avtobusnih postaj, pomembnejših postajališč ali postajališč, se njihovo število pomnoži s tridesetimi sekundami in zaokroži navzgor na celo minuto.
Za vsak navedeni kraj z oznako AC v voznem redu se vozni čas skrajša za trideset sekund. V primeru, da je naveden samo en kraj z oznako AC, se čas tridesetih sekund zaokroži na eno minuto, če pa je navedenih več zaporednih krajev z oznako AC, se njihovo število pomnoži s tridesetimi sekundami in zaokroži navzgor na celo minuto.
VIII
Ime avtobusne postaje, pomembnejšega postajališča in postajališča se vnese v daljinar, ko predlagatelj zbornici predloži ustrezno dokazilo, da potniki na predlaganem mestu lahko vstopajo in izstopajo.
DALJINAR MEDKRAJEVNEGA PROMETA
IX
Daljinar s časi vožnje se uporablja pri izdelavi medkrajevnih in mednarodnih voznih redov za slovenski del relacije. Vsi prevozniki so dolžni ta daljinar uporabljati kot podlago za izdelavo voznih redov.
Vozne rede se izdela tako, da se uporabijo relacije ali deli relacij z vsemi ostalimi elementi iz tega daljinarja.
X
Daljinar obsega relacije s kilometrskimi razdaljami in voznimi časi ter avtobusne postaje, pomembnejša postajališča, postajališča in kraje z oznako AC, ki se uporabljajo za linije medkrajevnega in mednarodnega prometa.
XI
Pri izdelavi mednarodnih voznih redov je obvezen vpis uradnega naziva mejnega prehoda Republike Slovenije in mejnega prehoda sosednje države. Nazivi mejnih prehodov, kilometrskih razdalj in časov vožnje med mejnima prehodoma so sestavni del podatkovne baze daljinarja. Mejni prehod ni avtobusno postajališče.
XII
V mednarodnih voznih redih mora biti, poleg voznega časa med mejnima prehodoma, predviden tudi najmanj pet-minutni postanek. Postanek se lahko določi na obeh mejnih prehodih, obvezno pa na mejnem prehodu države, v katero avtobus vstopa.
XIII
Kraj, ki je v daljinarju označen z oznako AC, ni avtobusno postajališče in ni namenjen vstopanju ali izstopanju potnikov. V voznih redih se uporablja zaradi določitve itinerarja.
XIV
V voznih redih morajo biti nazivi avtobusnih postaj, pomembnejših postajališč, postajališč in krajev z oznako AC povsem enaki nazivom v daljinarju.
XV
V voznih redih hitrih in direktnih linij se uporabljajo samo avtobusne postaje, pomembnejša postajališča in kraji z oznako AC ter najkrajši itinerar, vključujoč avtocesto v primerih, če je avtocesta ali del avtoceste najkrajša direktna povezava na liniji.
XVI
V novih in spremenjenih voznih redih s potniškim načinom prevoza morajo biti vpisane vse avtobusne postaje, pomembnejša postajališča, postajališča in kraji z oznako AC kot jih določa ta daljinar od začetka do konca linije.
Pri imenih vseh avtobusnih postaj, pomembnejših postajališč in postajališč na voznem redu, morajo biti vpisane oznake km in vozni časi. Pri krajih označenih z oznako AC so v voznih redih vpisane le oznake km, namesto časov vožnje so vpisane črtice.
XVII
Pod isto registrsko številko voznega reda je lahko registrirana linija, ki teče samo po enem itinerarju.
XVIII
Za vsako izpuščeno avtobusno postajo, pomembnejše postajališče ali postajališče v voznem redu se vozni čas skrajša za trideset sekund. V primeru, da je izpuščena samo ena avtobusna postaja, pomembnejše postajališče ali postajališče, se čas tridesetih sekund zaokroži na eno minuto, če pa je izpuščenih več zaporednih avtobusnih postaj, pomembnejših postajališč ali postajališč, se njihovo število pomnoži s tridesetimi sekundami in zaokroži navzgor na celo minuto.
Za vsak navedeni kraj z oznako AC v voznem redu se vozni čas skrajša za trideset sekund. V primeru, da je naveden samo en kraj z oznako AC, se čas tridesetih sekund zaokroži na eno minuto, če pa je navedenih več zaporednih krajev z oznako AC, se njihovo število pomnoži s tridesetimi sekundami in zaokroži navzgor na celo minuto.
XIX
Ime avtobusne postaje, pomembnejšega postajališča in postajališča se vnese v daljinar, ko predlagatelj zbornici predloži ustrezno dokazilo, da potniki na predlaganem mestu lahko vstopajo in izstopajo.
DRUGE DOLOČBE
XX
Ta daljinar je sestavljen iz metodološkega dela, ki se objavlja v Uradnem listu RS, in podatkovne baze, arhivirane pri Ministrstvu za promet in zveze RS. Podatkovna baza je prevoznikom na razpolago pri Ministrstvu za promet in zveze RS v digitalni obliki. Ministrstvo za promet in zveze ažurira podatkovno bazo na podlagi usklajenega predloga Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtne zbornice Slovenije.
XXI
Prevozniki so dolžni zbornici, ki je v tekočem prometnem letu izvedla redno usklajevalno konferenco, do 30. novembra tekočega leta predložiti predlog sprememb in dopolnitev veljavne podatkovne baze, v primeru razpisa izredne usklajevalne konference pa najmanj mesec dni pred razpisom le-te. Usklajen predlog sprememb in dopolnitev podatkovne baze Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije predložita Ministrstvu za promet in zveze. Stroške ažuriranja podatkovne baze nosijo prevozniki v enakih deležih.
XXII
Prevoznik lahko tudi med letom predlaga dopolnitev podatkovne baze. Prevoznik predlog za dopolnitev podatkovne baze meseca avgusta pošlje vsem linijskim prevoznikom in zbornici, ki je v tekočem prometnem letu izvedla redno usklajevalno konferenco, skupaj z dokazilom iz VIII. in XIX. točke tega daljinarja.
Domači prevoznik je dolžan predlagatelju posredovati soglasje ali utemeljen ugovor v pisni obliki v 8 dneh od prejema predloga, sicer velja, da s predlogom soglaša. Utemeljen ugovor mora prevoznik, ki ugovarja, istočasno posredovati tudi zbornici, ki je v tekočem letu izvedla redno usklajevalno konferenco.
Zbornici preučita utemeljenost ugovorov ter skupaj sprejmeta odločitev, ali se predlog za dopolnitev sprejme ali zavrne. Stroške ažuriranja baze nosijo predlagatelji dopolnitve daljinarja.
XXIII
Spremembe in dopolnitve tega daljinarja se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
KONČNI DOLOČBI
XXIV
Z dnem, ko začne veljati ta daljinar, preneha veljati daljinar s časi vožnje relacij primestnih in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/99).
XXV
Ta daljinar začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2655–22/98
Ljubljana, dne 23. februarja 2000.
Minister
za promet in zveze
mag. Anton Bergauer l. r.