Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000

Kazalo

1024. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda III. Osnovna šola Rogaška Slatina, stran 3198.

Na podlagi drugega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96) in v skladu z določbami zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli dne 19. 4. 1999, Občinski svet občine Kozje dne 25. 3. 1999, Občinski svet občine Podčetrtek dne 12. 5. 1999, Občinski svet občine Rogatec dne 30. 3. 1999, Občinski svet občine Rogaška Slatina dne 24. 3. 1999 in Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah dne 25. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda III. Osnovna šola Rogaška Slatina
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda III. osnovna šola Rogaška Slatina, objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/97, v nadaljevanju: odlok.
2. člen
V 1. členu odloka se za besedami “to je občine” doda “Bistrica ob Sotli”.
3. člen
V prvem odstavku 3. člena se za besedama “območje občin” doda “Bistrica ob Sotli”.
4. člen
V tretji alinei drugega odstavka 10. člena se pred besedo “Kozje” doda “Bistrica ob Sotli”.
5. člen
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da glasi:
“Občine ustanoviteljice prispevajo v posameznem šolskem letu za dogovorjene programe finančna sredstva, in sicer:
a) sredstva za materialne stroške in amortizacijo prispevajo občine ustanoviteljice na osnovi števila vključenih otrok v šolskem letu v katerem se program izvaja,
b) program varstva vozačev financirajo občine ustanoviteljice na osnovi dejanskega števila vključenih otrok v ta program v posameznem šolskem letu,
c) za druge dogovorjene programe prispevajo občine sredstva na osnovi števila vključenih otrok v šolskem letu v katerem se program izvaja,
d) sredstva za investicijsko vzdrževanje občine zagotavljajo na osnovi števila vključenih otrok v posameznem koledarskem letu. Občine, katerih otroci obiskujejo pouk na dislocirani enoti prispevajo polovico sredstev, kot bi jih na osnovi števila vključenih otrok prispevali, če bi otroci obiskovali pouk na III. osnovni šoli v Rogaški Slatini.”
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-20-6/99
Rogaška Slatina, dne 26. maja 1999.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jože Pregrad l. r.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, dipl. inž. l. r.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l. r.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, dipl. inž. l. r.
Župan
Občine Kozje
Jože Planinc l. r.