Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000

Kazalo

1030. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2000, stran 3201.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na 12. seji dne 25. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šalovci za leto 2000
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S proračunom Občine Šalovci za leto 2000 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Šalovci (v nadaljnjem besedilu: občina) v letu 2000.
2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihodki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in dolgovi.
3. člen
Občinski proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo: davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke in transferne prihodke ter odhodki, ki obsegajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja ter načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v teku proračunskega leta.
Občinski proračun za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
--------------------------------------------------------------------------
a) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupaj prihodki                     282,056.797,41
II. Skupaj odhodki                     325,234.797,41
III. Proračunski primanjkljaj (I-II)             43,178.000,00
--------------------------------------------------------------------------
b) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja 
kapitalskih deležev                           0
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih 
deležev                                 0
VI. Prejeta – dana posojila in spremembe 
kapitalskih deležev (IV-V)                        0
--------------------------------------------------------------------------
c) Račun financiranja:
VII. Zadolževanje proračuna                 50,000.000,00
VIII. Odplačilo dolga                     6,822.000,00
IX. Neto zadolževanje proračuna (VII-VIII)          43,178.000,00
X. Prenos sredstev na računu iz leta 1999           1,265.039,91
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na 
računu ((I-II)+(IV-V)-IX+X)                       0
--------------------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov ter drugi prejemki in izdatki proračuna so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki so sestavni del tega odloka.
Odhodki in drugi izdatki proračuna so po uporabnikih izkazani v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen
Če med izvajanjem proračuna zaradi spremembe zakona, občinskega odloka ali sklepa Vlade RS spremeni obseg primerne porabe za proračun Občine Šalovci za tekoče leto, župan občine lahko spremembo vnese v proračun občine za tekoče leto, ki s tem postane sestavni del proračuna. Spremembo posreduje župan občinskemu svetu v potrditev.
5. člen
Od vseh prihodkov proračuna za leto 2000 izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov se izloči 0,5% proračunske rezerve Občine Šalovci.
O uporabi sredstev proračunske rezerve občine za namene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) odloča župan in o uporabi sredstev obvesti občinski svet.
II. FINANCIRANJE UPORABNIKOV PRORAČUNA
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo uporabljati sredstva le za namene, ki so določeni v bilanci odhodkov tega proračuna. Sredstva se nakazujejo uporabnikom, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
7. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.
8. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom enakomerno in v skladu s potrebami dodelijo med vse nosilce oziroma uporabnike do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali posameznim aktom organov občine ni drugače določeno.
9. člen
Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za ta namen odobrena v občinskem proračunu. Na računu proračuna ne smejo brez soglasja občine prevzemati nobene obveznosti, ki bi presegla za ta namen določena proračunska sredstva.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni službi občinske uprave predložiti finančne načrte in programe dela do konca leta za naslednje leto in zaključne račune za preteklo leto najpozneje do 30. marca tekočega leta.
11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja župan in nadzorni odbor.
III. SREDSTVA REZERV
12. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervacijo v višini 1,5% prihodkov proračuna.
Sredstva za proračunsko rezervacijo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za proračunsko rezervacijo se razporedijo pri uporabnikih in postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, se odpre nova postavka.
O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan in o tem seznanja občinski svet.
IV. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi sredstev za enkratno dotacijo v zvezi z raznimi večjimi kulturnimi in športnimi prireditvami ter za razvoj športa,
– uporabi sredstev za funkcionalne izdatke, materialne izdatke občinske uprave in organov ter sredstev za društva in organizacije,
– uporabi sredstev za zaščito in reševanje,
– uporabi sredstev razporejeni za investicije in druge odhodke investicijskega značaja ter za amortizacijo,
– prenosi sredstev med različnimi postavkami istega glavnega namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z uporabniki,
– o izbiri izvajalca na podlagi javnih razpisov za izbiro izvajalca oziroma zbiranja ponudb za blago, gradbena dela in storitve, ki se izvajajo na podlagi zagotovljenih sredstev po posameznih postavkah sprejetih v občinskem proračunu.
14. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
1. sredstva rezerv občine,
2. najame posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju posojila pod 2. točko tega člena odloča župan oziroma občinski svet v skladu z določili statuta občine.
15. člen
Javna podjetja ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča župan.
16. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.
17. člen
Občani vasi na katerem območju se gradi oziroma izvaja preplastitev lokalne občinske ceste, morajo iz lastnih sredstev zagotoviti delež, ki ustreza najmanj 5% predračunske vrednosti investicije.
Občani vasi na katerem območju se gradi oziroma izvaja preplastitev občinske ceste – javna pot, morajo iz lastnih sredstev zagotoviti delež, ki ustreza najmanj 40% predračunske vrednosti investicije.
18. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računu proračuna, po načelu dobrega gospodarja razpolaga župan.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02-10/2000
Šalovci, dne 25. februarja 2000.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

AAA Zlata odličnost