Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993, Kazalo


Predsedstvo Republike Slovenije

1. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Grčiji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2. Uredba o preoblikovanju poslovnih enot ter o načinu in pogojih preoblikovanja

Odloki

3. Odlok o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Valletti
4. Odlok o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Valletti
5. Odlok o odprtju Kulturno informativnega centra Republike Slovenije v Berlinu
6. Odlok o spremembi odloka o plačilnem prometu

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

7. Odredba o načinu sestavljanja premoženjskih bilanc republike in občin
8. Količnik za določitev letne akontacije davka iz dejavnosti za leto 1993
62. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 1992
63. Koeficienti rasti cen

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

9. Sklep o začasnem financiranju Gospodarske zbornice Slovenije za obdobje januar-april 1993
10. Sklep o dnevih izplačevanja denarnih dajatev
11. Sklep o kriterijih in merilih za sofinanciranje prilagoditve in preureditve prostorov in delovnih mest za delovne invalide

OBČINE

Brežice

12. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Programskih zasnov za območje ob Titovi cesti

Celje

13. Odlok o uporabi sredstev rezerv občine Celje
14. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v letu 1993 v občini Celje
15. Pravilnik o oddaji poslovnih prostorov v najem

Jesenice

16. Izid glasovanja na referedumu dne 6.12.1992 o imenovanju osnovne šole v Mojstrani

Kamnik

17. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Kamnik v letu 1993

Kočevje

18. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Kočevje za leto 1992
19. Odlok o začasnem financiranju splošne porabe in skupnih družbenih potreb v občini Kočevje za čas od 1.1.1993 do 31.3.1993

Laško

20. Odlok o proračunu občine Laško za leto 1993
21. Odlok o ureditvenem načrtu za območje sanacije rudnika Laško - kmetijskih in gozdnih zemljišč
22. Odlok o ustanovitvi Centra za socialno delo občine Laško

Litija

23. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Litija za leto 1992
24. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v občini Litija v letu 1993

Ljubljana Moste-Polje

25. Odlok o začasnem financiranju proračuna občine Ljubljana Moste-Polje
26. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog

Logatec

27. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1993

Metlika

28. Sklep o uskladitvi višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Mozirje

29. Sklep o razpisu nadomestnih volitev dveh delegatov v zboru združenega dela Skupščine občine Mozirje

Murska Sobota

30. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bogojina naselje Bogojina

Novo mesto

31. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
32. Odlok o lokacijskem načrtu Vodovod Stare Žage-Dolenjske Toplice
33. Odlok o lokacijskem načrtu Cesta herojev
34. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šmarjeta
35. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka v KS Šmarjeta, ki je bil izveden 6.12.1992

Postojna

36. Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj občine Postojna

Radovljica

37. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Radovljica za leto 1992
38. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986-1990
39. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka - ureditev trajnega nasada v k.o. Podhom
40. Odlok o spremembah odloka o komunalnem nadzorstvu v občini Radovljica
41. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Radovljica

Sevnica

42. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Sevnica v I. trimesečju 1993
43. Odlok o uvedbi postopka za melioracijo kmetijskih zemlijšč na območju Domajev Vrh in Zavratec
44. Sklep o dajanju soglasja k cenam

Slovenske Konjice

45. Odlok o ustanovitvi Centra za socilano delo Slovenske Konjice

Škofja Loka

46. Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednika in tajnika občinske volilne komisije

Tržič

47. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Tržič v prvem trimesečju leta 1993
48. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za Zbor združenega dela Skupščine občine Tržič

Vrhnika

49. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 1992
50. Odlok o začasnem financiranju splošnih in skupnih družbenih potreb občine Vrhnika v prvem trimesečju leta 1993
51. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o razporeditvi delovnega časa v občinskih upravnih organih

Žalec

52. Odlok o začasnem financiranju proračuna občine Žalec za I. trimesečje 1993
53. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Žalec za leto 1992
54. Odlok o tržnem in sejemskem redu v občini Žalec
55. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo Žalec
56. Odlok o spremembah odloka o oskrbi z vodo
57. Odlok o spremembah odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda
58. Odlok o spremembah odloka o odstranjevanju in odlaganju odpadkov
59. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
60. Odlok o ureditvenem načrtu kamnoloma Podgora
61. Sklep o soglasju k statutu Zdravstvenega doma "Dr. Jožeta Potrate" Žalec

POPRAVKI

1. Popravek akta o izvolitvi predsednika in članov Komisije državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
2. Popravek seznama gotovih zdravil, za katera je bilo od 19. junija do 17. julija 1992 dano dovoljenje, da smejo v promet
3. Popravek odloka o imenovanju novega naselja Laški rovt (Radovljica)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti