Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993

Kazalo

45. Odlok o ustanovitvi Centra za socilano delo Slovenske Konjice, stran 44.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92) ter 12. člena Odloka o pristojnostih in delu Skupščine občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 1/90) je skupščina občine na skupnem zasedanju vseh zborov dne 29. decembra 1992 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi Centra za socialno delo Slovenske Konjice
1. člen
Skupščina občine Slovenske Konjice (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanovi s 1. 1. 1993 javni zavod za opravljanje socialnovarstvene dejavnosti na območju občine Slovenske Konjice.
2. člen
Ime zavoda je Center za socialno delo Slovenske Konjice (v nadaljnjem besedilu: Center).
Sedež zavoda: Slovenske Konjice, Mestni trg 17.
3. člen
Dejavnost Centra je socialno delo, ki obsega:
– storitve socialne preventive
– prva socialna pomoč
– pomoč družini za dom
– osebna pomoč in pomoč družini na domu
– opravljanje nalog, ki jih zakon poverja Centru kot javna pooblastila
– socialne storitve, ki jih nalagajo drugi predpisi
4. člen
Organi Centra so:
– svet centra
– direktor
– strokovni svet
Center ima lahko tudi druge organe, ki se določajo s statutom, v skladu z zakonom.
5. člen
Organ upravljanja centra je svet, ki ga sestavljajo:
– dva predstavnika ustanovitelja
– dva predstavnika delavcev centra
– štirje predstavniki lokalne samouprave
Podrobnejša sestava, naloge sveta, način izvolitve oziroma imenovanja članov so opredeljeni v statutu centra.
6. člen
Poslovodni organ je direktor centra, ki predstavlja in zastopa center in je odgovoren za zakonitost dela.
Direktor vodi in organizira strokovno delo Centra in je odgovoren za strokovnost dela v skladu z zakonom.
Direktorja imenuje svet centra v soglasju z ustanoviteljem.
7. člen
Center mora od ustanovitelja pridobiti:
– soglasje k določbam statuta
– soglasje k imenovanju direktorja
– soglasje k statutarnim spremembam
– soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti
– soglasje k pravnim poslom v zvezi z nepremičnim premoženjem
8. člen
Ustanovitelj zagotavlja centru sredstva za ustanovitev in začetek dela, sredstva za redno opravljanje dejavnosti – osnovna sredstva (stvari) po seznamu, ki je sestavni del tega odloka v skupni vrednosti 8,998.303 SIT (knjigovodska vrednost).
9. člen
Center pridobiva sredstva za delo iz proračuna Republike Slovenije in iz proračuna občine Slovenske Konjice, na osnovi zakona ter veljavnih normativov in standardov, s plačili za svoje storitve, s prispevki dobrodelnih organizacij in drugih organizacij, s prispevki donatorjev in drugimi prihodki v skladu z zakonom.
10. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih center doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javni zavod, sme uporabiti v soglasju z ustanoviteljem za razvoj svoje dejavnosti. Za druge namene ga lahko uporabi le v soglasju z ustanoviteljem.
11. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznost centra, ki jih ta prevzame ali se zanje obveže le iz pravnih poslov, ki so v okviru dejavnosti določene s tem odlokom.
Ustanovitelj odgovarja za obveznost centra, subsidiarno, do višine ustanovitvenega premoženja.
12. člen
Center je pravna oseba. Za svoje obveznosti odgovarja s polno odgovornostjo, z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
13. člen
V pravnem prometu zastopa Center direktor, z naslednjimi omejitvami:
– da sklepa pravne posle glede prodaje, nabave, najema ali obremenitve osnovnih sredstev samo po sklepu sveta centra
– da sklepa pravne posle glede investicijskih vlaganj samo po sklepu sveta centra
14. člen
Medsebojne pravice med ustanoviteljem in Centrom se urejajo na podlagi zakonov, drugih predpisov ter tega odloka.
15. člen
Ustanovitelj zagotavlja opravljanje administrativno-tehničnih in finančno-računovodskih opravil v ustreznem upravnem organu. Delavci, ki so do uveljavitve tega odloka opravljali socialnovarstveno dejavnost v upravnih organih, preidejo s 1. 1. 1993 v Center.
16. člen
Z dnem ustanovitve Centra se imenuje vršilec dolžnosti direktorja Centra, ki mora v roku šestih mesecev opraviti vse naloge in postopke, ki so pogoj za delovanje Centra.
17. člen
31. 12. 1992 preneha pooblastilo Centru za socialno delo Celje za odločanje v upravnih stvareh za občino Slovenske Konjice.
18. člen
Vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se uredijo s statutom Centra ali z drugimi akti.
19. člen
Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1993.
Št. 551-6/92-1
Slovenske Konjice, dne 29. decembra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Slovenske Konjice
Jože Baraga l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti