Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993

Kazalo

36. Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj občine Postojna, stran 37.

Na podlagi 46. člena Statuta občine Postojna (Uradni list RS, št. 21/91) je Izvršni svet SO Postojna na 84. seji dne 17. 12. 1992 sprejel
PRAVILNIK
o dodeljevanju službenih stanovanj občine Postojna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Postojna skladno z določbami tega pravilnika, zagotavlja službena stanovanja za stanovanjske potrebe delavcev uprave, javnih zavodov ter deficitarnega kadra v občini (v nadaljevanju: občinska službena stanovanja).
2. člen
Delavcem upravnih organov in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina Postojna se stanovanja dodeljujejo kot službena.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN NAČIN DODELJEVANJA OBČINSKIH SLUŽBENIH STANOVANJ
3. člen
Občinska službena stanovanja daje v najem za določen čas, vezan na zadovoljevanje službenih potreb občine in javnih zavodov, Izvršni svet SO Postojna:
– delavcem državnih organov (iz pristojnosti občine)
– delavcem v organizacijah s področja družbenih dejavnosti javnim zavodom.
Če med upravičenci iz prve in druge alinee ni interesa za najem službenega stanovanja, se le-to ponudi podjetjem za reševanje stanovanjskih potreb deficitarnih kadrov, vendar za določeno dobo.
4. člen
Pogoj za pridobitev občinskega službenega stanovanja je:
– da upravičenec ali njegov ožji družinski član nima v lasti ali najemu stanovanja, ki ustreza standardom iz tega pravilnika, razen če je takšno stanovanje oddaljeno več kot 40km od sedeža ustanove oziroma njene enote, v kateri je zaposlen.
III. OSNOVE IN MERILA ZA DODELJEVANJE OBČINSKIH SLUŽBENIH STANOVANJ
5. člen
Občinska službena stanovanja dodeljuje IS SO Postojna na podlagi predhodno opravljenega točkovanja:
a) glede na pomembnost del in nalog – za dela oziroma naloge:
                             točk
- direktorja, funkcionarja, ravnatelja          40
- delavca s posebnimi pooblastili in od-
govornostmi namestnika oziroma pomoč-
nika oseb iz 1. alinee ali višjega uprav-
nega delavca                       30
- vodja oddelka, obrata, sektorja, po-
slovne enote, odseka, službe ali uprav-
nega delavca                       25
- strokovnega delavca                   20
- ostale kategorije                    10
b) glede na stopnjo strokovne izobrazbe:
- za zahtevano skupino VII/2               25
- za zahtevano skupino VII/1               20
- za zahtevano skupino VI/2                12
- za zahtevano skupino VI/1                8
- za nižje zahtevane skupine                4
c) glede na delovno dobo:
- do 2 let                         5
- od 2 do 5 let                      10
- od 5 do 8 let                      15
- od 8 do 12 let                     20
- nad 12 let                       25
V primeru enakega števila točk ima prednost pri dodelitvi občinskega službenega stanovanja upravičenec, ki pridobi večje število točk po a) kriteriju tega člena. V primeru enakega števila točk ima prednost upravičenec, katerega deficitarni kader nima stanovanja v kraju sedeža upravičenca, v katerem ta kader dela oziroma bi delal.
IV. STANOVANJSKI STANDARDI
6. člen
Izvršni svet SO Postojna oziroma njegov pristojen organ, upošteva pri dodeljevanju službenih stanovanj po tem pravilniku, naslednje površinske standarde:
Št. družinskih          Stan.
članov         površina do m2
1                  45
2                  58
3                  73
4                  85
Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se stanovanjska površina poveča največ za 15 m2,
Službeno stanovanje dodeljuje izvršni svet znotraj teh normativov, razen v izjemnih primerih, ko razmere v družini narekujejo odstopanje od gornjih normativov (tri generacije v družini, bolezen, ki terja trajno nego ipd.).
Navedena površina v tem členu se nanaša samo na bivalno površino in sicer: sobe, kabineti, kuhinja, shramba, WC, kopalnica, predsoba. V bivalno površino se ne štejejo balkoni, odprte terase, kleti, drvarnice, garaže v hiši ipd.
7. člen
Če ni na razpolago ustreznega stanovanja po normativu določenem v 10. členu tega pravilnika, lahko izvršni svet dodeli tudi stanovanje, ki ne dosega ali presega standardno stanovanje, če s tem soglaša upravičenec oziroma kader, ki mu bo stanovanje dano v uporabo.
V. POSTOPEK DODELITVE OBČINSKIH SLUŽBENIH STANOVANJ
8. člen
Pri vsaki pridobitvi občinskega službenega stanovanja ali sprostitvi le-tega objavi razpis za dodelitev občinskega službenega stanovanja Izvršni svet SO Postojna.
V razpisu mora biti navedeno:
– za katera stanovanja je objavljen razpis,
– upravičenci za dodelitev službenega stanovanja,
– dokazila za upravičenost do službenega stanovanja,
– rok do katerega je treba vložiti prošnjo,
– način objave odločitve o dodelitvi službenega stanovanja,
– naslov, na katerega se pošlje vlogo za dodelitev občinskega službenega stanovanja.
Razpis se dostavi vsem organizacijam iz 2. člena, objavi pa se tudi na oglasni deski SO Postojna. Rok prijave je najmanj 8 dni.
9. člen
Obrazloženi vlogi za dodelitev službenega stanovanja je potrebno priložiti v razpisu zahtevana dokazila, v obratnem primeru se vloga zavrne kot nepopolna.
10. člen
O dodelitvi občinskega službenega stanovanja sprejme sklep Izvršni svet SO Postojna in o tem obvesti vse prijavljene kandidate.
11. člen
Na sklep izvršnega sveta je možen ugovor v roku 8 dni od dneva vročitve. O ugovoru ponovno odloča Izvršni svet SO Postojna.
12. člen
Po rešitvi ugovorov izda Izvršni svet SO Postojna sklep o dodelitvi občinskega službenega stanovanja.
V sklepu mora biti navedeno, komu se stanovanje dodeli, za kakšno dobo in pod kakšnimi pogoji.
Sklep IS SO Postojna je dokončen.
13. člen
Po pravnomočnem sklepu o dodelitvi občinskega službenega stanovanja, sklene izvršni svet z upravičencem, ki mu je bilo dodeljeno občinsko službeno stanovanje posebno najemno pogodbo za določen čas.
Upravičenci iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika dodelijo stanovanje v začasno uporabo svojim delavcem, deficitarnim kadrom, s katerimi uredijo medsebojne odnose s podnajemno pogodbo, upoštevajoč določbe najemne pogodbe in sklepa IS SO Postojna.
VI. IZGUBA PRAVICE DO NAJEMA OBČINSKEGA SLUŽBENEGA STANOVANJA
14. člen
Upravičenec izgubi pravico do najema službenega stanovanja:
– če krši pogodbo,
– po poteku roka, za katerega je bila sklenjena pogodba,
– kadar delavec, ki mu je bilo dodeljeno stanovanje v začasno uporabo, preneha opravljati službeno dolžnost oziroma delo in naloge določene v 4. členu tega pravilnika, kot deficitaren kader (tudi če se upokoji),
– kadar trajno preneha uporabljati stanovanje,
– v drugih primerih, ko stanovanje več ne služi svojemu namenu,
– iz razlogov, ki so navedeni v 53. členu stanovanjskega zakona.
Upravičenec je dolžan v roku 30 dni od prejema pismene odpovedi izvršnemu svetu izročiti stvari in oseb prazno stanovanje v stanju kot ob prevzemu.
V primeru spora je za reševanje pristojno sodišče.
Če upravičencu preneha delovno razmerje zaradi stečaja ali likvidacije ali zato, ker je trajno prenehala potreba po njegovem delu, rok za izpraznitev stanovanja ne more biti krajši od 6. mesecev od prejema odpovedi.
Če upravičenec umre, rok za izpraznitev stanovanja uporabnikom – ožjim družinskim članom upravičenca ne more biti krajši kot eno leto od prejema odpovedi.
Če je upravičencu bilo dodeljeno službeno stanovanje kot upravičencu iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika in je bil zadnjih deset let neprekinjeno zaposlen v upravnih organih oziroma javnih zavodih ob upokojitvi ne izgubi pravice do najema službenega stanovanja, razen če to stanovanje presega standarde po pravilniku za socialna stanovanja. V tem primeru se mu dodeli drugo ustrezno stanovanje po standardih iz pravilnika o socialnih stanovanjih. Do dodelitve tega stanovanja ni mogoče zahtevati izpraznitve službenega stanovanja. Če je bil upravičenec v upravnih organih oziroma javnih zavodih zaposlen manj kot deset let, mora ob upokojitvi izprazniti službeno stanovanje in sicer najpozneje v dveh letih od upokojitve.
15. člen
Pravica do najema občinskega službenega stanovanja ni prenosljiva in v nobenem primeru ne more preiti na druge uporabnike stanovanja.
Če postane upravičenec ali v primeru njegove smrti njegov zakonec ali oseba, s katero je živel v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti ali, v primeru, da upravičenec ob svoji smrti teh ni imel, kdo od drugih ožjih družinskih članov, navedenih v najemni pogodbi, socialni upravičenec, se mu dodeli socialno stanovanje po določbah predpisa oziroma akta o dodeljevanju socialnih stanovanj občine Postojna. Dokler se takšni osebi ne dodeli socialno stanovanje, od nje ni mogoče zahtevati izpraznitev službenega stanovanja.
VII. PREHODNE IN. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika izvršni svet v primeru, če zaradi kadrovskih težav, ne bo mogel realizirati svojega programa dela, lahko izjemoma dodeli upravičencu službeno stanovanje tudi brez razpisanega postopka, toda najdalj za dobo enega leta. Tega roka ni mogoče podaljšati.
17. člen
Če pri upravičencih iz 1. odstavka 3. člena ni evidentiranih potreb po službenih stanovanjih in ostajajo ta nepodeljena, lahko izvršni svet le-ta ponudi v uporabo tudi podjetjem, vendar najdalj za dobo 3 let.
Po tem roku je podjetje dolžno to stanovanje vrniti ali vrniti enakovredno drugo stanovanje ali ga odkupiti, kar se vse dogovori z ustrezno pogodbo.
18. člen
O dodeljevanju občinskih službenih stanovanj odloča Izvršni svet SO Postojna, strokovna opravila pa vodi upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve (priprava razpisa, postopek priprave predlogov in postopek predaje stanovanj...).
19. člen
Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem pravilnikom, se uporabljajo določbe stanovanjskega zakona in podzakonskih predpisov.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 362-74/92
Postojna, dne 17. decembra 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Postojna
Bogdan Biščak, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti