Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993

Kazalo

41. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Radovljica, stran 41.

Na podlagi 19. in 45. člena Zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87, 18/88) ter 5. člena Odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/89 in Uradni list RS, št. 23/91) je Skupščina občine Radovljica na 18. skupnem zasedanju ZZD, ZKS in DPZ z dne 16. 12. 1992 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Radovljica
1. člen
V 2. odstavku 2. člena odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske št. 13/83, 14/83, 19/87, 15/89, 5/90 in Uradni list RS, št. 23/91), se črtata besedi: "temeljnimi samoupravnimi".
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Upravni organi lahko opravljajo določene strokovne in druge naloge tudi za druge državne organe in krajevne skupnosti po sporazumu, ki ga z njimi sklene upravni organ v soglasju z izvršnim svetom. S sporazumom se določi zlasti vrsta in obseg nalog, osnove in merila za zagotavljanje sredstev za delo ter druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti."
3. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Upravni organi odrečejo podatke oziroma obvestila, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot skrivnost.
4. člen
Spremeni se 10. člen odloka tako, da se glasi: "Ustanovi se Sekretariat za upravnopravne in splošne zadeve kot individualni upravni organ, v okviru katerega so naslednji upravni organi:
– Uprava za gospodarstvo in družbene dejavnosti,
– Uprava za urbanizem,
– Uprava za notranje zadeve,
– Uprava za obrambo, – Geodetska uprava.
Ustanovi se Zavod za prostorsko načrtovanje in gospodarsko infrastrukturo občine Radovljica kot organ v sestavi Sekretariata za upravnopravne in splošne zadeve.
5. člen
14. člen odloka se spremeni tako, da se glasi: Uprava za gospodarstvo in družbene dejavnosti:
– izvaja upravne naloge na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti,
– izvaja strokovne naloge za ustanovitelja, kadar je ustanovitelj ali soustanovitelj podjetja ali zavoda občina,
– spremlja gospodarska gibanja v občini in pripravlja informacije o tem za IS in občinsko skupščino,
– zbira in obdeluje statistične podatke s področja gospodarstva in družbenih dejavnosti,
– opravlja naloge na področju blagovnih rezerv in intervencij na področju preskrbe in gospodarske dejavnosti za katere je. občina, posebej pooblaščena,
– opravlja zadeve iz občinske pristojnosti na področju cen,
– zagotavlja izvajanje opravil in nalog na področju obrambe in zaščite za posamezna področja gospodarstva in družbenih dejavnosti v okviru pooblastil in pristojnosti,
– opravlja strokovne naloge, obravnava in analizira vprašanja skupnega pomena s področja družbenih dejavnosti,
– opravlja druge naloge iz svojega področja po predpisih in sklepih občinske skupščine in IS.
6. člen
15. člen odloka se spremeni tako, da se glasi: Uprava za urbanizem:
– izvaja upravne naloge na področju, prostora in opravlja strokovna opravila za posamezna dejanja v upravnem postopku na drugih stopnjah s prostorskega področja,
– sodeluje v postopkih priprave in sprejemanja prostorskih načrtov občine,
– opravlja. upravne in druge strokovne naloge na področju premoženjsko pravnih zadev,
– opravlja upravne zadeve in odgovarja za stanje na področju urbanizma, gradbeništva, komunalno stanovanjskega gospodarstva, vodnega gospodarstva, prometa, cest, urejanja smučišč ter varstva okolja,
– opravlja komunalno redarsko dejavnost.
7. člen
16. člen odloka še spremeni tako, da se glasi: Sekretariat za upravnopravne in splošne zadeve nadzoruje delo upravnih organov v sestavi in opravlja upravne, strokovne in druge naloge, ki se nanašajo na:
– zbiranje in zagotavljanje podatkov o koristnikih sredstev proračuna ter sestava proračuna, sprememb proračuna, periodičnih obračunov in zaključnega računa proračuna občine Radovljica,
– izvajanje proračuna in opravljanje nadzora nad finančnim, materialnim in računovodskih poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev,
– opravljanje finančnih, knjigovodskih in v zvezi s tem drugih strokovnih opravil za občinski proračun, občinske upravne organe, občinske sklade ter obračun osebnih dohodkov in drugih prejemkov delavcev,
– izvajanje republiških finančnih programov in finančnih transferjev ter v zvezi s tem vodenje sredstev in sestava poročil,
– opravljanje nalog v zvezi z gospodarjenjem občinskih zgradb, vzdrževanje sredstev opreme in sredstev za delo UO, drobnega inventarja in potrošnega materiala,
– opravljanje strokovnih, organizacijskih, kadrovskih in drugih nalog, ki so skupnega pomena za občinske upravne organe ter organizacijskih nalog v zvezi z izpopolnjevanjem strokovne izobrazbe,
– pripravo splošnih aktov za upravne organe, h katerim daje soglasja oziroma jih potrjuje IS,
– delovna razmerja med delavci in zasebnimi delodajalci ter registracijo delovnih pogodb,
– opravljanje upravnih in strokovnih nalog v zvezi z varstvom pravic borcev, vojaških invalidov, civilnih invalidov vojne in varstvo njihovih družinskih članov,
– opravljanje nalog v zvezi z urejanjem in vzdrževanjem spomenikov in obeležij prve in druge svetovne vojne,
– opravljanje nalog sprejemne in glavne pisarne ter arhiva,
– opravljanje organizacijskih in drugih nalog spremljajočih in pomožnih dejavnosti za občinske upravne organe,
– opravljanje nalog iz svoje pristojnosti po zakonu o obrambi in zaščiti,
– opravljanje drugih nalog, ki ne spadajo v pristojnost drugih upravnih organov,
– opravljanje drugih zadev iz svoje pristojnosti, ki jih določajo zakoni in drugi predpisi.
8. člen
V 17. členu odloka se v prvem odstavku:
– v prvi alinei črtajo besede: "in požarnem varstvu", "o gibanju v mejnem pasu" in "o pravnem položaju verskih skupnosti",
– druga alinea, ki se glasi: "opravlja strokovna in administrativna dela in naloge za svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu", se črta,
– tretja alinea, ki se glasi: "opravlja strokovna in administrativna dela in naloge komisije za odnose z verskimi skupnostmi," se črta,
– v peti alinei se besede "postajo milice" nadomestijo z besedo "policijo" ter besede "republiškim sekretariatom" z besedo "ministrstvom",
– šesta alinea, ki se glasi: "požarni inšpektor, ki ni v organizacijski sestavi sekretariata za notranje zadeve je o ugotovitvah na področju požarnega varstva dolžan najmanj dvakrat letno poročati predstojniku organa za notranje zadeve", se črta,
– sedma alinea, ki se glasi: "komunalno redarska dejavnost" se črta, ter v drugem odstavku se:
– v četrti alinei črtajo besede: "organizacij združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti", ki se nadomestijo z besedo: "podjetij", ter v tretjem odstavku se:
– črta peta alinea.
9. člen
Besedilo 19. člena odloka se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
Strokovna dela za občinske upravne organe, izvršni svet in skupščino s področja prostora in gospodarske infrastrukture opravlja Zavod za prostorsko načrtovanje in gospodarsko infrastrukturo občine Radovljica.
Zavod opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na:
– organizacijo priprav prostorskih izvedbenih aktov in sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag zanje, pripravo gradiv za program prostorskih izvedbenih aktov, skrb za razgrnitev strokovnih rešitev in osnutkov prostorskih izvedbenih aktov ter dajanje pojasnil, pridobivanje soglasij k prostorskim izvedbenim aktom, pripravo lokacijske dokumentacije in preverjanje možnosti gradnje na osnovi veljavnih prostorskih izvedbenih aktov, informiranje občanov o možnih lokacijah in drugih posegov v prostor,
– opravlja strokovno finančne naloge iz pristojnosti zavoda,
- opravljanje nalog s področja AOP, nabava in vzdrževanje strojne in programske opreme,
– izdeluje informacije s svojega področja,
– opravlja strokovne naloge za sklade, ki jih občina za ta namen ustanovi,
– opravlja strokovne naloge tako, da spremlja in analizira stanje ter predlaga ukrepe na področju komunalne in stanovanjske dejavnosti, vodnega gospodarstva, prometa, cest in varnosti cestnega prometa, pridobivanja in urejanja stavbnih zemljišč, varstva okolja ter izdeluje poročila,
– pripravlja osnove za izdelavo programov in občinskih predpisov, spremlja izvajanje programov in, vodi oziroma poskrbi za vodenje evidenc o premoženju in naložbah občine,
– opravlja strokovne naloge s področja obrambnih priprav občine.
10. člen
23. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
Upravne organe vodijo funkcionarji.
Sekretariat vodi sekretar, uprave pa načelniki.
Zavod kot organ v sestavi vodi direktor.
Funkcionarje iz drugega odstavka tega člena imenuje Skupščina občine Radovljica na predlog predsednika izvršnega sveta po predhodnem mnenju Komisije za kadrovske zadeve, odlikovanja in priznanja; direktorja zavoda pa izvršni svet na podlagi predhodnega razpisa.
11. člen
V 24. členu odloka se namesto besede "načelnik", navede beseda "direktor".
12. člen
Spremeni se 29. člen odloka tako, da se glasi:
"V upravnem organu se v skladu s splošnim aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest imenujejo višji upravni delavci.
Višje upravne delavce imenuje izvršni svet na predlog funkcionarja."
13. člen
Črta se drugi odstavek 33. člena odloka.
14. člen
Notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest na podlagi določb tega odloka se izvede najkasneje v roku treh mesecev.
V roku enega leta direktor zavoda pripravi predlog za preoblikovanje zavoda v javni zavod za opravljanje nalog, navedenih v 9. členu odloka.
15. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 014 – 2/92
Radovljica, dne 16. decembra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Černe, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti