Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993

Kazalo

31. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, stran 28.

Na podlagi 8. člena Odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90), 43. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list SR Slovenije št. 18/84 in 15/89) ter prvega odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/90) je Skupščina občine Novo mesto na seji vseh zborov dne 10. 12. 1992 sprejela
Spremembe
in dopolnitve družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
Družbeni plan občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list R Slovenije, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92 in 50/92) se spremeni in dopolni v naslednjih poglavjih:
I
1. Poglavje 6.4. NAČINI UREJANJA PROSTORA se dopolni tako, da se za preglednico prostorskih izvedbenih aktov, ki so bili sprejeti v preteklih obdobjih, pa so v obdobju 1986-1990 ostali v veljavi, doda novo besedilo:
Prostorski ureditveni pogoji za območje mestnega jedra Novega mesta, sprejeti z odlokom, objavljenim v Skupščinskem Dolenjskem listu, št. 12/91, v delu, za katerega se sprejme lokacijski načrt Cesta herojev, prenehajo veljati in sicer z dnem pričetka veljavnosti odloka o lokacijskem načrtu Cesta herojev.
2. Območje, v katerem po sprejetju lokacijskega načrta Cesta herojev prenehajo veljati prostorski ureditveni pogoji za območje mestnega jedra Novega mesta, se vriše v kartografsko dokumentacijo družbenega plana, izdelani na PKN v M 1: 5000 in sicer na listu Novo mesto – 36.
II
Poglavje 6.6. KARTOGRAFSKI DEL IN PROGRAMSKE ZASNOVE, pod M. Programske zasnove za lokacijski načrt Vodovod Stare Žage – Dolenjske Toplice se spremeni in dopolni in sicer:
1. Točka 3.0. OPIS MEJE LOKACIJSKEGA NAČRTA se nadomesti z naslednjim besedilom:
3.0. OPIS OBMOČJA POSEGA
Zbirni cevovod poteka od zajetja v Črmošnjicah dalje med potokom in regionalno cesto R 327. Pri križanju potoka s cesto se cevovod približa regionalni cesti in od lomne točke 8 poteka po levi strani te ceste. Med lomno točko 13 in 14 cevovod preide na desno stran regionalne ceste ter poteka l m od roba asfalta v bankini ceste. Cevovod pri točki 19 zopet prečka cestišče in poteka po levi strani do lomne točke 24, kjer zopet prečka cestišče in se po desni strani ceste nadaljuje do lokacije hidroelektrarne.
Od hidroelektrarne do lomne točke 35 cevovod poteka ob desni strani cestišča, nato pa po kmetijskih površinah na isti strani ceste do lomne točke 36, kjer prečka regionalno cesto in potok Črmošnjica, z obešanjem na mostovno konstrukcijo.
Po isti strani še nadaljuje do lomne točke 38, kjer zopet prečka regionalno cesto in nato poteka po levi strani ceste, po njivskih površinah do Kočevskih Poljan. Tu cevovod zopet preide na desno stran ceste. Od Poljan do Podturna poteka trasa po njivskih površinah. Pred naseljem Podturn, lokalno ime Grič, pri lomni točki 42, cevovod prečka potok ter se nadaljuje ob poljski poti do naselja. Tu prečka lokalno cesto in poteka ob poljski poti do lokalne ceste Dol. Toplice-Podturn; pri obstoječem propustu jo prečka ter se nadaljuje po levi strani ceste vse do pločnika v Selih pri Dolenjskih Toplicah. Trasa se nato nadaljuje do obrtne cone v Selih, kjer med lomnima točkama 55 in 56 prečka cesto, poteka po desni strani do lomne točke 60, ter skozi že zgrajeno zaščitno cev preide na levo stran ceste in se nadaljuje do rezervoarja Cvinger.
Za oskrbo naselij s pitno vodo, ki je sedaj nimajo, se predvidijo posamezni odcepi od glavnega cevovoda.
2. V točki 4.0. TEHNIČNA REŠITEV se podtočka 4.3. Vodohram nadomesti z naslednjim besedilom:
4.3. Hidroelektrarna Stare Žage
Zaradi izkoristka energije in razbremenjevanja sistema se predvidi hidroelektrarna na zemljišču parc. št. 3168 k. o. Stare Žage.
3. V grafičnem prikazu programske zasnove za lokacijski načrt Vodovod Stare Žage-Dolenjske Toplice se skladno z opisom območja posega pod točko 2.0. korigira potek trase tega vodovoda in objektov na sistemu tako, da se prikaz, v sprejeti programski zasnovi nadomesti z naslednjim prikazom:
4. Korigiran potek trase vodovoda in objektov na sistemu se vriše tudi v kartografski dokumentaciji družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjen 1992, izdelani na preglednih katastrskih načrtih v merilu 1:5000 in sicer na kartah Semič 2, 12, 13, 23, 24 in 34.
Št. 30-01/86-92
Novo mesto, dne 10. decembra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Novo mesto
Marjan Dvornik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti