Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993

Kazalo

22. Odlok o ustanovitvi Centra za socialno delo občine Laško, stran 17.

Na podlagi 7. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 7. člena Odloka o sestavi, pristojnosti in načinu odločanja Skupščine občine Laško (Uradni list RS, št. 13/91) je Skupščina občine Laško na sejah družbenopolitičnega zbora, zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti, dne 24. 12. 1992 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi Centra za socialno delo občine Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Skupščina občine Laško (dalje: ustanovitelj) ustanavlja javni socialno varstveni zavod: Center za socialno delo občine Laško.
2. člen
Ime socialnovarstvenega. zavoda je: Center za socialno delo občine Laško.
Center za socialno delo občine Laško ima skrajšano ime: CSD Laško.
Sedež Centra za socialno delo občine Laško je v Laškem, Titova ulica 3/1, Laško.
3. člen
Center za socialno delo občine Laško je pravna oseba.
4. člen
Center za socialno delo opravlja naslednje storitve: – socialno preventivo
– prvo socialno pomoč,
– osebno pomoč in
– pomoč družinam za dom in na domu.
II. ORGANI CENTRA ZA SOCIALNO DELO
5. člen
Organi centra za socialno delo so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni svet.
1. Svet zavoda
6. člen
Center za socialno delo upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki:
1. ustanovitelja 2 člana
2. delavcev, ki opravljajo dejavnost, za katero je zavod ustanovljen 1 član
3. predstavniki lokalne samouprave 2 člana
Člani sveta zavoda so izvoljeni oziroma imenovani za 4 letno mandatno obdobje in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
Predstavnika ustanovitelja imenuje Izvršni svet Skupščine občine Laško. Predstavnike delavcev, ki opravljajo dejavnost, za katero je zavod ustanovljen izvolijo delavci neposredno na zboru delavcev.
Predstavnika lokalne samouprave imenuje Skupščine občine Laško.
7. člen
Svet centra za socialno delo:
– s soglasjem ustanovitelja imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– sprejema statut in druge splošne akte,
– sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo realizacijo,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembe dejavnosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– opravlja druge z zakonom oziroma statutom določene naloge.
2. Direktor
8. člen
Direktor Centra za socialno delo zavoda organizira in vodi delo in poslovanje Centra za socialno delo ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela Centra za socialno delo.
Direktor Centra za socialno delo mora imeti visoko ali višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, ali pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin in pet let delovnih izkušenj.
Direktorja imenuje svet socialno varstvenega zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Pristojnosti direktorja se podrobneje določijo s statutom zavoda.
3. Strokovni svet
9. člen
Strokovni svet socialnovarstvenega zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda.
Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta se določijo s statutom zavoda v skladu z aktom o ustanovitvi.
III. SREDSTVA ZA DELO CENTRA ZA SOCIALNO DELO
10. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek de}a Centra za socialno delo zagotavlja ustanovitelj. Premoženje Centra za socialno delo je last ustanovitelja, s katerim pa upravlja Center za socialno delo.
Center za socialno delo je za upravljanje s premoženjem odgovoren ustanovitelju.
11. člen
Socialnovarstvena dejavnost se financira iz proračuna republike in občine.
Sredstva za financiranje socialnovarstvene dejavnosti se zagotavljajo tudi:
– s plačili storitev,
– s prispevki, dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč ter invalidskih organizacij,
– s prispevki donatorjev in
– iz drugih virov.
S presežki prihodkov nad odhodki, ki jih Center za socialno delo pridobi iz drugih virov, zavod razpolaga samostojno.
12. člen
Center za socialno delo posluje in odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
13. člen
Center za socialno delo ima do ustanovitelja naslednje pravice in obveznosti:
– sprejema program socialnega varstva in poroča o njegovem izvajanju,
– poroča o poslovanju in predlaga sanacijo izgub,
– predlaga in oblikuje razvojne načrte,
– sodeluje pri ukrepih ustanovitelja za napredek socialnega varstva prebivalstva,
– zagotavlja ustanovitelju potrebne podatke v skladu z zakonom.
Ustanovitelj ima do Centra za socialno delo naslednje pravice in obveznosti:
– usklajuje program socialnega varstva iz pristojnosti občine,
– spremlja njegovo izvajanje ter sprejema ukrepe za zagotavljanje socialnega varstva prebivalstva,
– sprejema ukrepe za sanacijo in kritje izgub nastale v programih iz občinskih pristojnosti,
– pri oblikovanju in izvajanju politike socialnega varstva vključuje Center za socialno delo in stroko iz področja socialnega varstva,
– odgovarja za tiste obveznosti Centra, kot javne službe, ki niso predmet urejanja odnosov s pristojnim Ministrstvom Republike Slovenije.
IV. DELOVNA RAZMERJA
14. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev se urejajo v skladu z zakonom, splošnim aktom in kolektivno pogodbo.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Center za socialno delo ima Statut, s katerim se podrobneje ureja notranja organizacija Centra za socialno delo, organi, njihove pristojnosti, način odločanja in poslovanja Centra za socialno delo v skladu z zakonom in tem odlokom.
16. člen
Do imenovanja direktorja Centra za socialno delo opravlja njegove naloge kot vršilec dolžnosti dosedanja vodja Centra za socialno delo.
17. člen
Ustanovitelj zagotavlja opravljanje finančnih, pravnih in drugih skupnih zadev v ustreznih občinskih službah in upravnih organih.
18. člen
Do sprejetja Statuta Centra za socialno delo se uporablja veljavni Statut, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom ali s tem odlokom.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1993 dalje.
Št. 028-60/92-10
Laško, dne 24. decembra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Laško
Miloš Veršec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti