Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993

Kazalo

54. Odlok o tržnem in sejemskem redu v občini Žalec, stran 48.

Na podlagi 35. člena Zakona o blagovnem prometu (Uradni list SRS, št. 21/77. in 29/86), II. in III. poglavja pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, oprema in naprave za opravljanje blagovnega prometa in storitev v blagovnem prometu (Uradni list RS, št. 35/92) in 5. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/85, 42/85, 47/87, 5/90 in RS, št. 10/91) ter 141. člena Statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86, 40/87 ter Uradni list RS, št. 5/91-I) je Skupščina občine Žalec na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 23. decembra 1992 sprejela
ODLOK
o tržnem in sejemskem redu v občini Žalec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Tržni in sejemski red ureja promet s kmetijskimi pridelki in živino, rabljenimi kmetijskimi stroji, rabljenimi predmeti ter z ostalimi dovoljenimi proizvodi na trgu, dislociranih tržnih mestih, sejmiščih, lokacije le teh, vrste prodajnih mest, pravice in dolžnosti upravljalca, poslovni čas, pogoje prodaje blaga, kontrolo prodaje in kvalitete, vzdrževanje reda in čistoče.
2. člen
Tržni prostor obsega pokriti in nepokriti del na prostoru, ki je določen za tržnico.
3. člen
Promet s kmetijskimi pridelki, stroji, živino, rabljenimi predmeti in drugimi proizvodi na trgu, tržnih mestih in sejmiščih, se opravlja po določilih tega tržnega reda, Zakona o blagovnem prometu ter drugih veljavnih predpisih.
4. člen
Tržne in sejmiščne površine, ki so namenjene za občasni promet blaga in živine, se določajo s sklepom pristojnega upravnega organa za urejanje prostora v soglasju s pristojno krajevno skupnostjo.
Fizične in pravne osebe morajo najmanj 15 dni pred dnevom določenim za opravljanje občasnega prometa z blagom ali živino zaprositi občinski upravni organ, pristojen za gospodarstvo, za izdajo dovoljenja.
II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPRAVLJALCEV
5. člen
Upravljalec ima naslednje pravice in dolžnosti:
– organizira in vodi poslovanje na prodajnih mestih ter razporeja in oddaja prodajne površine
– sklepa pogodbe o uporabi prodajne površine in pobira pristojbine; upravljalec sejmišča določa in zaračunava in določa uporabo sejmiščnega prostora,
– vzdržuje in po potrebi širi in prenavlja tržne prostore in pripadajoče objekte, delovne naprave in pripomočke, ki jih ima v upravljanju,
– skrbi za red in čistočo na prodajnih prostorih
– sodeluje s pristojnimi organi pri izvajanju predpisov
– upošteva veterinarsko-sanitarni red.
III. POSLOVNI ČAS
6. člen
Trg in tržna mesta poslujejo: v poletnem času med 6. in 18. uro in v zimskem času med 7. in 17. uro.
V soglasju z upravljalcem tržnice in pristojnimi občinskimi upravnimi organi se lahko prilagodi poslovni čas tržnim razmeram.
IV. POGOJI PRODAJE BLAGA
7. člen
Prodajna mesta na trgu in tržnih mestih so stojnice, prodajne klopi in prodajni boksi ter kioski in premični prodajni objekti. Posamezne vrste blaga je dovoljeno razstaviti in prodajati samo na določenem prodajnem prostoru.
8. člen
Razstavljeno blago mora biti vidno označeno s ceno. Prodajna mesta morajo biti opremljena z merili, ki so predpisana za merjenje določene vrste blaga.
9. člen
Prodajalci na tržnem prostoru so stalni in občasni. Stalni prodajalci (podjetja in samostojni obrtniki) morajo za uporabo tržnega prostora skleniti pisno pogodbo. Stalni prodajalci morajo na tržnici vidno označiti svojo firmo, ki mora biti prilagojena tržnici.
10. člen
Na trgu in tržnih mestih smejo prodajati:
– kmetijske proizvodne organizacije svoje pridelke in pridelke kooperantov in druge prehrambene artikle v okviru registriranega predmeta poslovanja;
– trgovske organizacije kmetijske pridelke in druge prehrambene artikle v okviru registriranega predmeta poslovanja;
– zasebni pridelovalci kmetijskih pridelkov lastne pridelke osebno ali s svojimi družinskimi člani oziroma pri njih zaposlenimi delavci;
– nabiralci cvetja, zdravilnih zelišč, gozdnih sadežev in gob, ki so jih nabirali osebno ali z družinskimi člani ter pridelovalci sadik, vrtnih zelenjadnic, okrasnih in ostalih rastlin;
– – samostojni obrtniki in pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in sicer domačo in umetno obrt in prodajo na drobno sadja in zelenjave, galanterijsko blago za gospodinjstvo in bižuterijo;
– občani rabljene predmete.
11. člen
Na sejmišču lahko prodajajo živino kmetijske in druge organizacije v okviru registriranega predmeta poslovanja in zasebni kmetje.
12. člen
Na trgu in tržnih mestih in sejmišču je dovoljeno prodajati le tako blago in na tak način, da so izpolnjeni vsi kakovostni, sanitarno-tehnični, higienski, veterinarski in drugi predpisani pogoji.
13. člen
Zasebni prodajalci kmetijskih pridelkov, cvetja in izdelkov domače obrti morajo imeti za prodajo blaga na tržnici potrdila o lastni proizvodnji blaga, ki ga prodajajo.
14. člen
Na trgu ni dovoljeno prodajati:
– žive živali, razen perutnine, kuncev, ptičev in okrasnih ribic
– neustekleničene alkoholne in brezalkoholne pijače.
15. člen
Prodaja blaga in živine izven trga, tržnih mest in sejmišč ni dovoljena, razen organiziranega odkupa kmetijskih zadrug in med kmeti.
V. KONTROLA PRODAJE IN KVALITETE
16. člen
Na trgu, tržnih mestih in sejmišču kontrolirajo prodajo blaga in kvaliteto blaga občinske inšpekcijske službe.
17. člen
Upravljalec je dolžan sodelovati s pristojnimi inšpekcijskimi službami občine Žalec in policijsko postajo Žalec ter jih o kršitvah in ugotovitvah na prodajnih mestih redno obveščati.
VI. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
18. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih prostorih, na sejmišču pa upoštevati tudi določila veterinarsko-sanitarnega reda. Skrbeti morajo za osebno higieno in izgled.
Po preteku tržnega časa, ali ko je blago prodano, so prodajalci dolžni zapustiti prodajni prostor ter odstraniti embalažo in odpadke.
19. člen
Uporabnik tržnega prostora se s sklenitvijo pogodbe obveže, da bo upošteval in spoštoval določila tržnega reda.
Če uporabnik tržnega prostora krši določbe tržnega reda, lahko upravljalec tržnice odstopi od sklenjene pogodbe.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
20. člen
Z denarno kaznijo od 1.000 do 30.000 SIT se za prekršek kaznuje upravljalca, ki krši tržni red v občini s tem, da ravna v nasprotju z 3., 4., 5., 6., 17. in 18. členom.
Z denarno kaznijo od 500 do 5.000 SIT se kaznuje odgovorno osebo upravljalca, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
21. člen
Z denarno kaznijo od 1.000 do 30.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, zasebni pridelovalec in obrtnik, če ravna v nasprotju z 3., 12., 13. in 14. členom.
Z denarno kaznijo od 500 do 5.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorno osebo pravne osebe in posameznik (prodajalec), ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
22. člen
Z denarno kaznijo v višini 2.500 SIT se kaznuje za prekršek takoj na kraju prekrška posameznik, če ravna v nasprotju s 6., 13., 14., 15. in 18. členom tega odloka.
VIII. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Za izvajanje tržnega in sejemskega reda skrbi upravljalec s svojimi delavci. Pristojni inšpekcijski organi nadzorujejo poslovanje in promet blaga in živine na prodajnih mestih po določilih tega tržnega reda in posebnih predpisih.
24. člen
Tržni in sejemski red mora upravljalec takoj po uveljavitvi izobesiti na vidnem mestu na trgu, tržnih mestih in sejmišču tako, da se lahko z njim seznanijo vsi uporabniki in obiskovalci prodajnih mest.
25. člen
Ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok o tržnem redu na tržnici v Žalcu (Uradni list SRS, št. 23/76).
26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 303-01/92-03
Žalec, dne 23. decembra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti