Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993

Kazalo

20. Odlok o proračunu občine Laško za leto 1993, stran 13.

Skupščina občine Laško je na podlagi 14. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/91) in 7. člena Odloka o sestavi, pristojnostih in načinu odločanja Skupščine občine Laško (Uradni list RS, št. 13/90) na seji Zbora združenega dela, Zbora krajevnih skupnosti in Družbenopolitičnega zbora dne 24. 12. 1992 sprejela
ODLOK
o proračunu občine Laško za leto 1993
1. člen
S proračunom občine Laško za leto 1993 (v nadaljevanju: proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini Laško.
2. člen
Skupni prihodki proračuna za leto 1993 znašajo 913,441.000 SIT.
Izvršni svet SO Laško (dalje: izvršni svet) v okviru obstoječih virov prihodkov med letom usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov.
Pregled prihodkov in razporeditve prihodkov proračuna sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
3. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z aktom SO Laško ali izvršnega sveta drugače odločeno.
4. člen
Uporabniki proračuna morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu uporabljati le za namene, za katere so jim bila dana in ki so opredeljena v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
5. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren izvršni svet., Izvršni svet skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem.
Odredbodajalec proračuna je predsednik izvršnega sveta:
Izvršni svet najmanj dvakrat letno poroča občinski skupščini o izvrševanju proračuna.
6. člen
Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko izvršni svet zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejeni za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka izvršni svet obvesti SO Laško.
7. člen
Izvršni svet lahko v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminja namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne naloge, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog za katere so bila zagotovljena sredstva.
8. člen
Izvršni svet odloča o uporabi tekoče proračunske, rezerve, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih ali premalo predvidenih proračunskih odhodkov.
9. člen
Izvršni svet odloča o obsegu in načinu zagotavljanja sredstev za usklajevanje osebnih dohodkov delavcev v državnih organih,, ki se financirajo iz občinskega proračuna v skladu z gibanjem osebnih dohodkov v gospodarstvu.
10. člen
Izvršni svet se pooblašča, da odloča o uporabi sredstev stalne proračunske rezerve za namene iz 1. točke 31. člena Zakona o financiranju javne porabe.
11. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 1993 dalje.
Št. 403-222/92
Laško, dne 24. decembra 1992.
Predsednik
SO Laško
Miloš Veršec l. r.
       BILANCA PRIHODKOV IN RAZPOREDITVE
        PRIHODKOV PRORAČUNA OBČINE LAŠKO
             ZA LETO 1993
 
--------------------------------------------------------------
Razred  Prihodki              Znesek (v 000 SIT)
--------------------------------------------------------------
70    Preneseni prihodki               86.600
71    Prihodki od davkov pravnih
     in fizičnih oseb               299.200
73    Prihodki od davkov od prometa
     proizvodov in storitev             3.910
75    Prihodki od davkov na premoženje        3.620
76    Prihodki od taks, povračil
     in denarnih kazni               18.900
77    Finančni tokovi                320.000
78    Prihodki od lastne dejavnosti         181.211
--------------------------------------------------------------
     Skupaj prihodki                913.441
--------------------------------------------------------------
40    Delo državnih organov             154.800
41    Delo izvajalskih organizacij         109.850
42    Socialni transferji              52.260
43    Dotacije na področju
     družbenih dejavnosti              8.169
44    Plačila na področju družbenih
     dejavnosti                   11.919
45    Plačila storitev ter subvencije
     in interv. na področju gospodarstva      88.820
46    Drugi odhodki                  8.673
47    Odhodki investicijskega značaja        210.450
48    Finančni tokovi, oblikovanje rezerv
     in druge obveznosti              268.500
--------------------------------------------------------------
     Skupaj odhodki                913.441
--------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti