Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993

Kazalo

32. Odlok o lokacijskem načrtu Vodovod Stare Žage-Dolenjske Toplice, stran 30.

Na podlagi 8. člena Odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90) in 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) je Skupščina občine Novo mesto na sejah vseh zborov dne 10. 12. 1992 sprejela
ODLOK
o lokacijskem načrtu Vodovod Stare Žage-Dolenjske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev iz dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 – dopolnjen 1989 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86 in 3/90), družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86 in 19/90) ter 1. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) sprejme lokacijski načrt Vodovod Stare Žage-Dolenjske Toplice.
Lokacijski načrt je izdelal Hidroinženiring p. o. Ljubljana in Zavod za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje občine Novo mesto pod številko 352-06/90 v oktobru 1992. Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
Vodovodni sistem, obravnavan s tem lokacijskim načrtom, obsega:
– tlačni cevovod od zajetja do hidroelektrarne Stare Žage,
– gravitacijski cevovod od hidroelektrarne do vodo-hrama na Cvingerju,
– zajetje in črpališče v Starih Žagah,
– hidroelektrarno Stare Žage ter
– odcepe za lokalne cevovode.
3. člen
S tega vodovodnega sistema se oskrbujejo naselja Stare Žage, Občice, Kočevske Poljane, Cerovec in del naselja Podturn (Grič).
Naselji Bušinec in Rigelj se bosta oskrbovali z vodo iz lokalnega vodovoda Dol. Toplic, s priključitvijo na vodovod Dol. Toplice – Gor. Sušice pri vasi Selišče, ter s stalnim tlakom tudi višjeležeče cone. Ta in ostali lokalni vodovodi v posameznih naseljih niso predmet tega lokacijskega načrta.
V končni fazi se iz tega vodovodnega sistema oskrbujejo s pitno vodo tudi območja v Krajevni skupnosti Straža in predeli Ajdovske planote.
II. OPIS OBMOČJA POSEGA
4. člen
Trasa vodovoda poteka po naslednjih parcelah oziroma delih parcel:
2813, 2820/3, 2813, 3400 potok, 2818/3, 2818/1, 3400 potok, 2820/2, 2836, 3400 potok, 2818/1, 3400 potok, 2836, 2831, 3344 pot, 2828/2, 2502, 3337/1 cesta, 2597/5, 2597/8, 2597/7, 2597/9, 2597/1, 2597/6 potok, 2510,-3337/1 cèsta, 2500, 3337/1 cesta, 2500, 2892, 2500, 2908/1, 2929/1, 2944/1, 2942, 3343, 2939, 2937/1, 2971, 3341 pot, 2995/2, 3008, 3019, 3020, 3032, 3034, 3035/1, 3035/2, 3337/1 cesta, 3171/2, 3170, 3168, 3160, 3333 pot, 3177, 3207, 3234/1, 3232/1, 3232/2, 3227, 3332_pot, 3320, 3319/2, 3319/1, 3322, 3326/4, vse v k. o. Stare Žage;
3409/8 pot, 3422 cesta, 2629, 2625, 2617, 2612, 2602, 2590/1, 2585, 2574, 2569, 2563, 2553/1, 2553/2, 2551, 2546, 2548, 2523, 2522, 2513, 2511/2, 2485, 2493, 2473, 2485, 2455, 3425 potok, 3422 cesta, 3424, 3425 potok, 3422 cesta, 2796/3, 2799/2, 2806/3, 2809/2, 2818/2, 2830/2, 3421 cesta, 2830/1, 2883/1, 941, 944, 951, 991, 1046/3, 3409/3 pot, 1046/1, 1126, 1136, 1149, 1152, 1164, 1167, 1181, 1184, 1193, 1196, 1202, 1205, 1212; 1215, 1223, 1226, 1233, 1247, 1250, 1256, 1259/2, 1259/1, 1266, 1269, 1272, 1281, 1382, 3409/3 pot, 1489, 1502, 1506, 1507, 1600, 1608, 1614, 1635, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1670,-176, 175, 172, 168, 167, 164, 153/1, 158/1, 152/1, 151/1, 3418/1 pot, 139, 137, 132, 135, 129, 126, 123, 118, 117, 113/1, 113/2, 109/1, 108/1, 101/1, 3421 cèsta, 101/2, 87/1, 82/1, 79, 74, 73, 68, 62, 57, 55, 49/1, 41, 40, 31, 3409/9 pot, 467, 468, 476, 491, 497/1, 670, 668, 661, 658, 649, 647, 644, 643, 640, 616, 612, 607, 608, 604, 603, 602, 601/2, 600/1, 598, 597, 595, 594, 591, 590, 587, 3419/2 potok, vse v k. o. Poljane;
1128, 1130, 1131, 1132, 1133, 1135, 1138, 1140, 1143, 4474/1 potok, 1147/1, 1148/3, 1153/2, 1154/4, 1159/1, 1160/3, 1164, 4474/1 potok, 1167, 1170, 1173/3, 1176/1, 1177/3, 1184/1, 1185/3, 4474/2 potok, 1188/1, 1189/3, 4428 pot, 1125, 4428 pot, 1213, 1219, 1222, 1224/1, 1224/2, 1228/1, 1230/2, 1235, 1247, 1248, 1253, 1258, 1261, 1266/1, 1271, 1274/2, 1279, 1281/2, 1281/1, 1286, 1289, 1317, 1318, 1320, 1321, 1322, 1323, 4428 pot, 1620/7, stp. 438, 1620/1, 1620/10, 4476 pot, 1620/9, 1607, 1602, 1601, 1620/4, 1596, 1595, 1590, 1589, 1620/8, 4427 pot, 2146, 2147/1, 2147/2, 2150, 2151, 2154, 2155, 2156, 2157, 2160, 2162, 2164, 2165, 2170, 2174, 2179, 2182, 2183, 2189, 2190, 2193, 2195, 4427 pot, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220/1, 2220/2, 2221, 2222, 2223, 4427 pot, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487/2, 2487/1, 2488, 2489. 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496/1, 2496/2, 2497, 2498, 2499, 4437 cesta, 2645, 2651, 2653, 2658, 2661, 2662, 2665, 2668, 4424 cesta, 2707/3, 2708/1, 2708/8, 2708/3, 2708/7, 2708/4, 2708/6 cesta, 4437 cesta, 1924/4, vse v k. o. Podturn;
866/5, 557 cesta, k. o. Toplice;
351/1 in 351/7, k. o. Podturn.
Objekti in naprave vodovoda s funkcionalnimi zemljišči ter dostopi so predvideni na naslednjih parcelah oziroma delih parcel:
– zajetje in črpališče na parc. št. 2813 k. o. Stare Žage;
– hidroelektrarna na parc. št. 3168 k. o. Stare Žage; Odcepi cevovodov so predvideni na naslednjih parcelah oziroma delih parcel:
– odcep Stare Žage na parc. št. 3168 k. o. Stare Žage;
– odcep Občice na parc. št. 3410/2 pot k. o. Poljane;
– odcep Kočevske Poljane na parc. št. 3409/3 pot k. o. Poljane;
– odcep Podturn-Grič na parc. št. 1620/7 k. o. Podturn.
Trasa elektroenergetskega priključka za objekte na območju črpališča je predvidena po parceli št. 2813 k. o. Stare Žage.
III. OBJEKTI IN NAPRAVE SISTEMA
5. člen
Cevovod:
Tlačni in gravitacijski cevovod od zajetja Stare Žage do rezervoarja Cvinger je premera 300 mm in zagotavlja dovajanje vode 50 l/s.
Odcep za vodovod Starih Žag se izvede pred vtokom v hidrolelektrarno. Predviden je tlačni cevovod iz jeklenih cevi od hidroelektrarne do raztežilnika nad Starimi Žagami. Iz tega sistema se bodo z vodo oskrbovale Stare Žage in ostali objekti nad koto 180m n. v. Vsi objekti, ki so pod koto 180m n. v., se napajajo iz cevovoda gravitacijsko.
Cev se polaga v jarek, katerega širina znaša najmanj premer cevi +2x(20-35) cm.
Širina jarka je odvisna tudi od kategorije Zemljine in globine izkopa. Poprečna globina izkopa je 110 cm. Minimalni zasip nad temenom cevi je 80 cm na kmetijskih zemljiščih, pri prehodih čez javne poti in ceste se zasip nad cevmi poveča na 120 cm.
6. člen
Zajetje in črpališče:
Ugotovljena izdatnost vrtin je 30 l/s, z dodatnim črpanjem se predvideva do 50 l/s pitne vode.
Črpalke se namestijo v vrtine, nad katerimi se zgradi črpalni jašek. V jašku se namesti merilec pretoka ter manometer. Pretoki se uravnajo z elektromotornimi zasuni. Povratni ventili se ne predvidevajo, v črpalnem jašku pa naj se pusti prostor za njihovo morebitno namestitev. Izpust vode se predvidi direktno na teren, kolikor bi prišlo do kalnosti vode.
Iz vrtin črpamo vodo v zbirni cevovod premera 300 mm.
7. člen
Zbirni bazen in kontrolni objekt:
Zbirni bazen se zgradi v neposredni bližini vrtin in se ga v celoti vkoplje v zemljo. Kota vode v zbirnem bazenu je 347,00 m n. v. Zbirni bazen ima tudi funkcijo vodostana elektrarne.
Nad zbirnim bazenom se zgradi objekt za potrebe kontrole obratovanja črpalk.
V kontrolnem objektu se uredi prostor za jeklenke s klorom, komandni prostor, prostor za instalacije ter hidropostaja za lastne potrebe. Prostor za jeklenke mora biti od ostalih prostorov ločen s posebnim vhodom.
Kontrolni objekt se preko radio veze poveže s sistemom kontrole na Cikavi v Novem mestu.
8. člen
Hidroelektrarna Stare Žage:
Zaradi izkoristka energije in razbremenjevanja sistema se hidroelektrarna postavi na cevovod.
Instalirani pretok bo znašal 50 l/s, padec bo ca. 100 m. Predvidoma bo elektrarna imela moč 35 kW, letna proizvodnja pa bo 270.000 kWh, kar jo uvršča med male hidroelektrarne.
V kletnem delu objekta se namestijo vodovodne armature ter se izvede raztežilnik s prostornino 50 m3. Ta bo istočasno predstavljal akumulacijo vode za vodovodni sistem Dolenjskih Toplic.
V zgornji etaži se namesti strojna in elektro oprema. Kota gladine vode v raztežilniku je 240 m n. v. Na odtočni cevi se namesti zaporna loputa s tlakom 6 barov.
9. člen
Delovanje sistema:
Za uravnovešenje pretokov se v vseh cevovodih predvidi zaporne lopute, ki se dimenzionirajo na 6 barov. Pogoni loput so elektromotorni, razen na izpustu iz zbirnega bazena. Merilci pretoka so premera 300 mm. Vsi cevovodi so iz jeklenih pocinkanih cevi.
10. člen
Delovanje črpalk se predvidi vzporedno z obratovanjem hidroelektrarne, lahko pa tudi samostojno. Izklop črpalk je avtomatski. Če se gladina vode. v zbirnem bazenu dvigne nad določen nivo, je mogoče tudi samostojno delovanje črpalk. V primeru, da bo obratovanje vzporedno s hidroelektrarno, se ob morebitnem izklopu črpalk ustavi delovanje hidroelektrarne.
11. člen
Napajanje objektov v območju črpališča z električno energijo je dvojno in sicer iz hidroelektrarne, ki se jo zgradi dolvodno kot zmanjševanje energetske črte in iz omrežja, to je preko obstoječega 20 kV daljnovoda z obstoječe trafo postaje.
IV. LOKACIJSKI POGOJI ZA OBJEKTE
12. člen
Črpalni jašek je tlorisne dimenzije 2,90 m x 1,90 m z možnim odstopanjem ±10% in višine 2,80 m. Konstrukcija je armiranobetonska. Objekt se v celoti vkoplje v teren.
13. člen
Kontrolni objekt je tlorisne dimenzije 6,40 m x 6 m z možnim odstopanjem ±10%. Vertikalni gabarit obsega v celoti vkopano klet ter pritličje višine 2,25 m. Kletni del je armiranobetonski, pritličje je zidano. Streha je simetrična dvokapnica z naklonom strešin 48-52 stopinj in krita z bobrovcem, izvedejo se čopi. Fasada je klasična, svetle barve.
Objekt se oskrbuje z električno energijo preko obstoječe trafo postaje. Dovod do objekta se izvede z zemeljskim kablom.
Dostop se uredi z regionalne ceste 327. Na priključku z regionalne ceste se dostop asfaltira, ostali del dostopne poti se izvede v makadamu.
14. člen
Hidroelektrarna Stare Žage je objekt tlorisne dimenzije 8,35 m x 6,70 m z možnim odstopanjem ±10%. Po višini obsega v celoti vkopano klet in pritličje višine 2,25 m. Kletni del je armiran obetonski, pritličje je zidano. Streha je simetrična dvokapnica z naklonom strešin 48-52 stopinj, s čopi in krita z bobrovcem. Fasada je klasična, svetle barve.
Objekt se priključi na obstoječe električno omrežje. Dovod do objekta se izvede z zemeljskim kablom.
Dostop se uredi z regionalne ceste 327. Na priključku z regionalne ceste se dostop asfaltira, ostali del dostopne poti se izvede v makadamu.
V. POGOJI KRIŽANJ IN TANGENC VODOVODA Z OSTALIMI INFRASTRUKTURNIMI OBJEKTI IN NAPRAVAMI TER S POTOKOM
15. člen
Horizontalni odmik primarnega vodovoda od kateregakoli objekta ali naprave mora v naseljenih območjih znašati najmanj 1 m, na ostalih območjih pa najmanj 3 m.
Najmanjši vertikalni odmik vodovoda od temena cevi ostalih infrastrukturnih vodov mora znašati najmanj 20cm.
Vzdolžno potekajoči komunalni vodi morajo biti izven območja širokega izkopa jarka, v nasprotnem primeru je potrebno jarek razpirati.
16. člen
Od kanalizacijskega voda mora biti vodovod odmaknjen najmanj 3m.
17. člen
Križanja vodovoda s telekomunikacijskimi vodi in napravami se morajo izvesti pod predpisanim kotom, s predpisanim vertikalnim odmikom in z mehansko zaščito, pri vzporednih potekih pa je potrebno zagotoviti predpisani horizontalni odmik ter po potrebi mehansko zaščito. Minimalni horizontalni odmik je 3 m.
Detajlne načrte križanj vodovoda z obstoječimi TK omrežji in njihovih vzporednih potekov (približevanj) ter zaščito TK kablov na tangiranih območjih mora investitor predložiti upravljalcu telekomunikacijskega kabla in sicer za pridobitev njegovega soglasja h gradnji vodovoda (v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja).
Izkop 1 m levo in desno od mesta križanja se mora izvajati izključno ročno. Miniranje in uporaba gradbenih strojev v bližini TK voda ni dovoljena. Prav tako ni dovoljen odvzem ali nasip materiala nad TK vodi.
Vod mora biti 1 m levo in desno od mesta križanja zaščiten s PVC cevjo.
Za izvedena dela in križanja s TK omrežjem je potrebno izdelati evidenčno dokumentacijo (M+3K) in dostaviti PTT podjetju Novo mesto.
18. člen
Od VN elektroenergetskih vodov mora biti vodovod odmaknjen najmanj 8 m, merjeno od osi daljnovoda. Delo s stroji pod daljnovodi ni dovoljeno.
19. člen
Prečkanje cest z moderniziranim voziščem mora biti izvedeno s podkopavanjem ali prevrtanjem cestnega, telesa.
Izjemoma je dopustno cestišče prekopati, če zaradi terenskih razmer ni možno prevrtanje ali podkopavanje. V tem primeru se mora ves odpadni material odstraniti in ga nadomestiti š pustim materialom, zgornjo plast pa asfaltirati.
Pri tem mora biti prekop izveden najprej na eni polovici cestišča, prekop druge polovice cestišča pa se lahko izvede le po usposobitvi prve polovice za promet.
Pred izdelavo zapornega sloja mora investitor za taka dela naročiti usposobljeni organizaciji meritve tampona.
Makadamsko cestišče se lahko prekoplje, po končanih delih se mora cestišče vzpostaviti v prvotno stanje.
Pri vzdolžnih prekopih, kjer se posega več kot 25% na modernizirano cestišče, je investitor dolžan preplastiti celotno širino vozišča z zapornim slojem debelini 4 cm in sicer v odstotku, ki ustreza površini, ki je bila z deli tangirana. Pri vzdolžnih izkopih ob robu ceste se mora izkopani material odlagati na zunanji rob ceste.
Na odseku v km 0.809.00 do km 1.415.00, kjer poteka cevovod v bankini regionalne ceste, je zaradi plazovitosti terena potrebno jarek razpirati. Miniranje je dovoljeno le pod stalnim nadzorom ustrezne strokovne službe.
20. člen
Prečkanje potoka Črmošnjica se mora izvesti z vkopom cevi v dno struge. Cev se nato obbetonira. Za vsako križanje naj se izvede poseben detajl, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
VI. REŠITVE Z VIDIKA VAROVANJA NARAVNEGA IN KULTURNEGA OKOLJA, VODNOGOSPODARSKIH IN DRUGIH UREDITEV
21. člen
Plodno zemljo mora izvajalec deponirati v delovnih pasovih, v nasipu višine največ 2 m in ločeno od ostalega izkopa! Po izvršenih delih mora humus razgrniti na prekopane površine in teren sanirati v prvotno stanje.
22. člen
Ob izgradnji cevovoda vzdolž potoka Črmošnjica ali obvodnih kanalov se morajo dela izvajati tako, da ne pride dò poškodb in zasipavanja struge, poškodb objektov kulturne dediščine, ki se nahajajo ob strugi potoka ter poškodb obvodne drevesne vegetacije.
Vsa drevesna in grmovna vegetacija se naj ohrani v največji možni meri, še posebej na mestih, kjer trasa seka strugo potoka; strugo je potrebno takoj po izvršenih delih povrniti v prvotno stanje.
V primeru odkritja raznih arheoloških predmetov (keramičnih ali kovinskih delov, kosti ali pepela, ostankov grajenih struktur, itd.), je izvajalec gradbenih del dolžan dela takoj prekiniti in o najdbi obvestiti pristojno službo za varstvo naravne in kulturne dediščine.
23. člen
Po končanih delih je izvajalec dolžan izkopani material takoj odstraniti in vzpostaviti na terenu prvotno stanje.
24. člen
Investitor mora pri gradnji in obratovanju vodovodnega sistema upoštevati predpise o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa, določene z odlokom o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore (Uradni list SR Slovenije, št. 29/88), ter o mejnih količinah, ki so določene z odlokom o mejnih količinah oziroma koncentracijah škodljivih snovi, ki se smejo spuščati v zrak (Uradni list SR Slovenije, št. 19/88 in 23/88).
25. člen
V fazi izdelovanja in pridobivanja projektne dokumentacije mora glede oblikovanja objektov (volumni, fasade, odprtine, barve, strešine) in pripadajočih zunanjih površin podati soglasje pristojna služba za varstvo naravne in kulturne dediščine.
26. člen
Investitor mora pri izdelavi projektne dokumentacije in pri izvedbi vodovoda zagotoviti rešitve, ki so po predpisih zahtevane za gradnjo objektov v VIII. stopnji po MCS.
VII. TOLERANCE
27. člen
Odstopanja od tlorisnih gabaritov objektov na vodovodu in njihovih funkcionalnih zemljišč so določena v 12., 13. in 14. členu tega odloka.
Odstopanja od trase vodovoda so dopustna za širino delovnega pasu v okviru parcel, zajetih v tem lokacijskem načrtu.
Pri realizaciji tega lokacijskega načrta so dopustna tudi večja odstopanja od zgoraj opisanih, v primerih, ko se zaradi geoloških ali geomehanskih razmer ugotovi ekonomsko in tehnično bolj utemeljene rešitve.
Za vsa večja odstopanja je potrebno pristojnemu upravnemu organu predložiti: kopijo katastrskega načrta za območje spremembe; situacijo poteka nove trase s prikazanimi rešitvami za prometno in komunalno infrastrukturo; prikaz posega glede na veljavne planske dokumente; odstopne izjave lastnikov zemljišč. Ta večja odstopanja pa morajo biti tudi skladna s pogoji soglasij, ki so bila že pridobljena k temu lokacijskemu načrtu.
VIII. FAZNOST IZVEDBE POSEGOV V PROSTOR
28. člen
Vodovod se bo izvajal v eni fazi.
IX. KONČNE DOLOČBE
29. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega lokacijskega načrta opravlja urbanistična inšpekcija pri Upravi inšpekcijskih služb Novo mesto.
30. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri Sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora občine Novo mesto.
31. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-06/90
Novo mesto, dne 10. decembra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Novo mesto
Marjan Dvornik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti