Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993

Kazalo

33. Odlok o lokacijskem načrtu Cesta herojev, stran 33.

Na podlagi 8. člena Odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90) in 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) je Skupščina občine na seji zborov dne 10. 12. 1992 sprejela
ODLOK
o lokacijskem načrta Cesta herojev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev iz dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 – dopolnjen 1989 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86 in 3/90), družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št, 24/86 in 15/90) ter 1. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) sprejme lokacijski načrt Cesta herojev.
Lokacijski načrt sta izdelala Zavod za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje občine Novo mesto in Cestno podjetje Novo mesto pod številko 352 – 01/92 v septembru 1992. Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
Meja območja lokacijskega načrta poteka po zunanjih mejah oziroma prek parcel z naslednjimi parcelnimi številkami:
1158 (Cesta herojev), 1187, 1190, 1196 (Ulica talcev), 1175, 1174, 1171 (pot Na žago), 1168, 1164, 1163, 986/1 (cesta), 983, 987 (Koštialova ulica), 1073, 1072, 1078, 1081 (Prisojna pot), 1091, 1089, 1099 (Cankarjeva ulica), 1130 (pot), 1131 (pot), 1143, 1142, 1145 (pot), 1151, 1150, 1151, 1155, 1154/2, 583 (Kettejev drevored), 581 (Ljubljanska cesta), vse k. o. Novo mesto.
Meja območja lokacijskega načrta je prikazana v grafični prilogi, list 3.
II. NAMEMBNOST PROSTORA
3. člen
V območju urejanja se bo izvedla rekonstrukcija Ceste herojev v Novem mestu (magistralna cesta M 4-1) na odseku med križiščem z Ljubljansko cesto pri Abanki in med križiščem s Koštialovo ulico.
V okviru predvidenih posegov bodo izvedene ureditve:
– razširitev cestnega telesa z rekonstrukcijo in razširitvijo cestišča ter z izvedbo obojestranskih kolesarskih stez in hodnikov za pešce ter dveh avtobusnih postajališč in prehodov za pešce,
– preureditev priključkov na Cesto herojev in rekonstrukcija ter preureditev in semaforizacija križišča s Koštialovo ulico,
– prilagoditve in prenove obstoječih ter gradnje novih elementov infrastrukturnih omrežij, ki so funkcionalno vezana na Cesto herojev oziroma bodo z načrtovanimi posegi kakorkoli tangirana,
– opremljanje Ceste herojev z ulično opremo ter ureditev vseh ostalih pripadajočih odprtih površin.
Za izvedbo načrtovanih posegov bodo potrebne rušitve dveh objektov ob priključku Koštialove ulice na zemljišču s parc. št. 1090 (k. o. Novo mesto) in rušitve opornih zidov vzdolž zgornje strani Ceste herojev ter rušitev dela veznega člena med osnovno šolo Center in Športno dvorano Marof in rušitev vetrolova pri objektu Bevc, Ulica talcev 5.
4. člen
Cesta herojev se z načrtovanimi posegi ureja kot mestna ulica ob upoštevanju pogojev, ki veljajo za magistralno cesto.
Z rekonstrukcijo cestnega telesa bodo zmanjšane funkcionalne površine objektov ob Cesti herojev. Izvedejo se prilagoditve priključkov na to cesto in vzpostavi se nov sistem prehodov za pešce v obeh semaforiziranih križiščih ter na odseku med njima.
5. člen
Priključki na Cesto herojev:
Priključek Koštialove ulice se v celoti rekonstruira; izvede se semaforizirano križišče. Semaforji so sinhronizirani s semaforji v križišču pri Ljubljanski banki.
Priključek Ulice talcev se uredi le kot desni izvoz na Cesto heroje v prek dvignjenega robnika in le za potrebe lokalnega prometa in urgentnih vozil. Po izvedbi prevezave med Cesto komandanta Staneta in Jerebovo ulico se priključek Ulice talcev na Cesto herojev bodisi ohrani bodisi ukine.
Priključek Cankarjeve ulice se uredi samo za desno zavijanje.
Prisojna pot se priključuje na Koštialovo ulico pri Samopostrežbi.
Območje Zavarovalnice Tilia, osnovne šole Center in Gimnazije se na Cesto herojev priključuje prek uvoza pri Zavarovalnici Tilia. Dovozna oziroma urgentna cesta do osnovne šole Center in do Gimnazije se spelje prek sedanjega parkirišča za objektom Zavarovalnice in prek delno odstranjenega sedanjega veznega člena med objektoma osnovne šole in športne dvorane. Sedanji dovoz med Zavarovalnico Tilia in osnovno šolo Center ostane v funkciji desnega uvoza.
Območje Srednje ekonomske šole in Srednje šole za gostinstvo in turizem še naprej ostaja dostopno z Ulice talcev, vzpostavi pa se nova peš povezava med Ulico talcev in šolskimi objekti ob zgornji strani Ceste herojev in sicer prek stopnišča do Ceste herojev pri Abanki;
Pri objektu Slovenijašport se uredi desni priključek do parkirišča za trgovino, ob priključku pa v nadaljevanju novega prehoda za pešce še pešpot do Ulice talcev.
Do ostalih objektov ob Cesti herojev se dovolijo samo desni uvozi in izvozi prek poglobljenega robnika.
Parkirišče za potrebe obstoječih trgovskih objektov med križiščem Ceste herojev s Koštialovo ulico in Prisojno potjo se priključuje na Cesto herojev prek priključka Koštialove ulice.
Parkirne površine:
Izvedejo se parkirne površine pri križišču Ceste herojev in Koštialove ulice, med objektoma osnovne šole in Gimnazije, pri objektu Slovenijašport in na opuščenem priključku na Cesto herojev pri Zavarovalnici Tilia.
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
6. člen
Urejanje tega odseka Ceste herojev se izvede v smislu nadaljevanja oblikovnih značilnosti prenovljenega odseka Ljubljanske ceste in novega mostu prek Krke.
Z razširitvijo pešaških in kolesarskih površin, z namestitvijo svetilk in zaščitnih ograj, s prenovo obstoječih in z izvedbo novih opornih zidov vzdolž ceste ter z zasaditvijo dreves ob javnih objektih v obcestnem prostoru se na celotnem odseku obli kuje prostor ulice.
Posamezne pomembne točke in območja (vhodi v šolske objekte, prestavljeni spomenik NOB, vhod na stopnišče, ki povezuje Cesto herojev z Ulico talcev, avtobusni postajališči) se oblikovno, vizualno poudarijo z namestitvijo elementov ulične opreme.
Obstoječe kvalitetne prvine v tem prostoru (drevesna vegetacija, ograje, zunanja stopnišča) se ohranijo oziroma prestavijo.
7. člen
Utrjene površine:
"Cestišča in kolesarske steze se izvedejo v litem asfaltu, pešaške površine pa v litem asfaltu v kombinaciji z granitnimi kockami.
Pešaške površine ob Gimnaziji in osnovni šoli Center se ohranjajo v sedanji izvedbi, stopnice ob teh objektih pa se prestavijo. Novi peš povezavi prek stopnišč med Cesto herojev in Ulico talcev se izvedeta v betonu ali v naravnem kamnu.
Parkirne površine se izvedejo v asfaltu.
8. člen
Oporni in podporni zidovi:
Obstoječi oporni zidovi ob zgornji strani Ceste herojev se porušijo in na novo zgradijo za ca. 1,6 m bliže šolskim in stanovanjskim objektom.
Na spodnji strani ceste se zgradijo novi podporni zidovi, na vrhu zaključeni z betonskim koritom z grmovno vegetacijo.
Na odseku pri Gimnaziji se izvede kiklopski zid iz obstoječega materiala; na ostalih odsekih pa se zidovi izvedejo v naravnem kamnu. V venec zidov se namestijo železne ograje.
9. člen
Avtobusni postajališči:
Avtobusni postajališči se opremita z nadstrešnicama in z elementi ulične opreme v skladu s celotno potezo Ceste herojev, tako da bosta vizualno poudarjeni. Nadstrešnici naj bosta oblikovno usklajeni z ostalimi tovrstnimi objektih Novem mestu. Avtobusno postajališče na spodnji strani Ceste herojev, ki se izvede na novem podpornem zidu, se opremi tudi s počivališči."
10. člen
Javna razsvetljava:
Javna razsvetljava Ceste herojev se zagotavlja s postavitvijo dveh tipov svetilk: ulične svetilke na zgornji in cestne svetilke na spodnji strani ceste. Z uličnimi svetilkami se opremi tudi peš povezava prek stopnišča pri Abanki.
11. člen
Novi peš povezavi s stopniščema med Cesto herojev in Ulico talcev se izvedeta v betonu ali naravnem kamnu v skladu s celotno potezo Ceste herojev.
12. člen
Vegetacijske prvine:
Obstoječa kvalitetna drevesa pred Gimnazijo se ohranjajo. Obe drevesi, ki stojita tik ob stopnišču, naj se odstranita zaradi prestavitve zunanjega stopnišča le v primeru, da drugačne tehnične rešitve niso možne.
Nova drevesa se zasadijo v obcestnem prostoru pri Zavarovalnici, pri Abanki, pri Srednji ekonomski šoli in vzdolž objekta osnovne šole Center. Prav tako se zasadijo novi javorji med parkirišči osnovne šole Center in Gimnazije in ob novi parkirni površini pri Samopostrežbi.
Na zgornji strani Ceste herojev se zasadijo zimzelene grmovnice ob vrhu podpornih zidov vzdolž šolskih objektov.
Na spodnji strani Ceste herojev se zasadijo pokrovne grmovnice v betonska korita na vrhu podpornega zidu in plezalke vzdolž podpornega zidu med Ulico talcev in avtobusnim postajališčem.
IV. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA UREJANJA OBMOČJA
13. člen
Cestno omrežje:
Širina cestišča je 7 m, obojestranska kolesarska steza bo široka 1,70m, hodnika za pešce pa po 1,60 m.
Cesta se dimenzionira na osni pritisk 30 t. S prometno signalizacijo se zagotovi omejitev hitrosti na 50 km/h.
Prehodi za pešce so semaforizirani v križišču s Koštialovo ulico in na lokaciji med objektoma osnovne šole Center in Gimnazije; vsi semaforji so sinhronizirani. Prehod brez semaforja se uredi na priključku Cankarjeve ulice na Cesto herojev.
Na prehod med osnovno šolo in Gimnazijo se navezuje nova peš povezava, ki mimo objekta Slovenijašport vodi na nivo Ulice talcev.
Na prehod za pešce pri Abanki (ki se ureja s posebno dokumentacijo) se navezuje nova peš povezava s stopniščem med Ulico talcev in Cesto herojev.
Prometna situacija je prikazana v grafični prilogi, list 10.
14. člen
Vodovod:
Oskrba s pitno vodo:
Obstoječi vodovod se rekonstruira. Po Cesti herojev se položi cevovod LŽ 150, po Ulici talcev in po Cankarjevi ulici pa cevovod LŽ 100. Rekonstruirajo se tudi vsi priključki objektov ob Cesti herojev.
Oskrba s požarno vodo:
Za zagotovitev oskrbe s požarno vodo se postavijo hidranti na medsebojnih razdaljah 80 m na zunanjem robu hodnika za pešce ob spodnji strani ceste.
Vodovodno omrežje je prikazano v grafični prilogi, list 11.
15. člen
Kanalizacija:
Kanalizacija se na trasi Ceste herojev in Ulice talcev izvede v ločenem sistemu.
Na glavne jaške se priključi tudi kanalizacija objektov leve strani Ceste herojev.
Za odvod meteornih vod s cestišča se izvede cestna kanalizacija, ki se jo locira v hodnik za pešce na levi (zgornji) strani cestišča.
Na kanalih, ki bodo ostali v mešanem sistemu (Koštialova in Cankarjeva ulica ter del kanalizacije med osnovno šolo Center in Ekonomsko srednjo šolo prek cestišča Ceste herojev), se pred izpustom meteornih vod namestijo peskolovci.
Vsi kanali in kanalizacijski priključki, ki potekajo pod vozišči, se obnovijo. Za odvodnjavanje odpadnih vod iz stanovanjskih hiš, ki gravitirajo na kanal na Ulici talcev, se izvede nov kanal.
Vsi vtoki se izvedejo prek lovilcev peska. Zaradi medsebojnih križanj se kanalizacijo projektira v minimalni globini 2 m. Kanalizacijo se izvede neprepustno.
16. člen
Odvoz odpadkov:
Za zbiranje komunalnih odpadkov se namestijo zabojniki pri šolskih in stanovanjskih ter stanovanjsko-poslovnih objektih. Odlaganje odpadkov mora biti urejeno tako, da bo povsod možen kamionski odvoz. Dostop mora biti še posebej nemoten pri osnovni šoli Center, Gimnaziji in stanovanjskih objektih ob Koštialovi in Cankarjevi ulici.
Odpadki se odvažajo na osrednjo komunalno deponijo v Leskovcu.
Kanalizacijsko omrežje in lokacije zabojnikov za odpadke so prikazani v grafični prilogi, list 12.
17. člen
Električno omrežje:
V skrajnem desnem robu cestišča se izvede kabelska kanalizacija za dolgoročne potrebe, vhodi v jaške pa se izvedejo s kolesarske steze.
Javna razsvetljava se zagotovi s postavitvijo uličnih svetilk ob hodniku za pešce na zgornji strani cestišča in cestnih svetilk na spodnjem robu cestišča ob kolesarski stezi. Kabel za javno razsvetljavo se uvede v obojestransko kabelsko kanalizacijo; pred vsako svetilko se izvedejo minimalni jaški.
Električno omrežje je prikazano v grafični prilogi, list 13.
18. člen
Plinovod:
Primarna mreža plinovoda se izvede v skladu z lokacijskim načrtom Primarna mestna mreža plinovoda v Novem mestu – II. faza (Skupščinski Dolenjski list, št. 6/91), sekundarno omrežje pa v skladu z lokacijsko dokumentacijo LD – 1040/91 (ZDPUN Novo mesto).
Pod avtobusnim postajališčem je potrebno plinovod zaščititi z armiranobetonskimi ploščami in stiroporom v raščenem terenu. Prav tako je potrebno vgraditi ustrezne zaščitne cevi za predvidene hišne priključke, ki bodo potekali pod obnovljenimi vozišči.
Plinovodno omrežje je prikazano v grafični prilogi, list 11.
19. člen
TK omrežje:
Obstoječi Tk kabli se pred pričetkom gradnje premestijo v novo že izvedeno kabelsko kanalizacijo, obstoječa kabelska kanalizacija po Cesti herojev pa se opusti.
TK omrežje je prikazano v grafični prilogi, list 13.
V. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO PREDVIDENIH POSEGOV V PROSTOR
20. člen
Ob izvedbi zemeljskih del morajo biti zagotovljeni pogoji za nadaljnji obstoj in razvoj dreves, ki se ohranjajo. Obvezen je strokovni nadzor.
Ob izvedbi gradbenih del je potrebno zagotoviti varovanje plodne zemlje. Zgornji sloj tal je potrebno odkopati in deponirati v delovnih pasovih, v nasipu višine do 1,5 m in ločeno od ostalega izkopa. Po izvršenih delih se ta material uporabi pri gradnji zelenic oziroma drugih neutrjenih površin in pri sanacijah poškodb terena, ki bodo nastale med izvajanjem načrtovanih posegov.
Pri izdelavi projektne dokumentacije in pri izvedbi načrtovanih posegov je potrebno zagotoviti rešitve, ki so po veljavnih predpisih zahtevane za gradnjo objektov na območjih s VII. stopnjo po Mercalliju.
21. člen
Za zagotavljanje čim manjših vplivov prometnega hrupa s Ceste herojev se mora ob rekonstrukciji cestišča uporabiti absorbcijski obrambni sloj, na vrhu podpornih zidov ob šolah pa zasaditi grmovnice.
Če se z meritvami hrupa ugotovi, da je po izvedeni rekonstrukciji raven hrupa povišana glede na stanje pred rekonstrukcijo za več kot 3 decibele, mora investitor izvesti ukrepe pasivne zaščite pred hrupom.
22. člen
V neposredni bližini TK kablov ni dopustna uporaba gradbenih strojev in miniranje. Dela nad kabli se morajo izvajati izključno ročno. Prav tako nista dopustna odvzem materiala in nasip nad traso.
Investitor mora vsaj 10 dni pred pričetkom gradbenih del pri PTT podjetju Novo mesto naročiti obeleženje, zaščito oziroma eventualno prestavitev zemeljskih telefonskih kablov.
23. člen
Pred projektiranjem je potrebno preveriti položaj in globino plinovoda z detektorsko zakoličbo na terenu.
Vsi infrastrukturni objekti morajo biti izvedeni sočasno z rekonstrukcijo Ceste herojev.
24. člen
Pred začetkom rušitvenih del je potrebno objekte odklopiti z vseh infrastrukturnih priključkov.
Material – ruševine se odvažajo na deponijo v območju, predvidenem za izgradnjo BTC v Češči vasi.
Ob izvedbi rušitvenih del in postavitve zapore cest se morajo upoštevati 85. člen Zakona o cestah, UL SRS, št. 38/81 in ostali predpisi o varstvu pri delu in o zavarovanju gradbišča.
25. člen
Vsi stroški, ki jih bodo zaradi izvedbe načrtovanih posegov povzročile poškodbe in prestavitve infrastrukturnih vodov in naprav ter stroški predvidenih rušenj, bremenijo investitorja.
VI. TOLERANCE
26. člen
Odstopanja od določil tega lokacijskega načrta so dopustna v okviru parcel, ki so zajete v tem dokumentu. Načeloma naj odstopanja ne presegajo 10%, vsekakor pa mora biti zagotovljena izvedba, načrtovanih posegov tako, da bodo rešitve v osnovi ostale usklajene s temi, ki so predvidene v tem lokacijskem načrtu.
VII. FAZNOST
27. člen
Lokacijski načrt Cesta herojev se bo izvajal v eni fazi.
VIII, KONČNE DOLOČBE
28. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega lokacijskega načrta opravlja urbanistična inšpekcija pri Upravi inšpekcijskih služb Novo mesto.
29. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri Sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora občine Novo mesto.
30. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01/92
Novo mesto, dne 10. decembra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Novo mesto
Marjan Dvornik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti