Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993

Kazalo

7. Odredba o načinu sestavljanja premoženjskih bilanc republike in občin, stran 2.

Na podlagi 3. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni Ust RS, št. 48/90, 34/91 in 30/92) in 272. člena Zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine RS Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) izdaja minister za finance
ODREDBO
o načinu sestavljanja premoženjskih bilanc republike in občin
1. člen
Republika in občine sestavijo premoženjsko bilanco (pregled sredstev in virov sredstev) na podlagi knjigovodskih evidenc, ki se vodijo za proračune republike in občin ter za državne organe in organizacije v skladu s posebnimi predpisi.
2. člen
Premoženjska bilanca se sestavlja na obrazcu »Premoženjska bilanca« in po metodologiji za sestavljanje obrazca, ki sta sestavni del te odredbe.
3. člen
Z državnimi organi in organizacijami iz 1. člena so mišljeni organi in organizacije, ki so razvrščeni v skupine dejavnosti 14012, 14013, 14015 in 140293 po odloku o enotni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list SFRJ, št. 34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86, 72/86, 78/87, 63/88, 6/89, 29/90 in 47/90 – v nadaljnjem besedilu: državni organi).
Premoženje, s katerimi gospodarijo državni organi, ki opravljajo naloge za republiko in več občin ali za več občin, se do razdelitve premoženja oziroma ugotovitve deležev, ki pripadajo posamezni občini oziroma republiki, izkaže v premoženjski bilanci občine, na območju katere je sedež državnega organa.
4. člen
Medsebojne obveznosti in terjatve med proračuni in državnimi organi iz prejšnjega člena se pred sestavitvijo premoženjske bilance medsebojno pobotajo.
5. člen
Pri razvrščanju podatkov o sredstvih in virih sredstev, izkazanih v poslovnih knjigah državnih organov, v posamezne postavke premoženjske bilance, se glede razvrstitve sredstev in virov sredstev upoštevajo določbe odredbe o evidentiranju prihodkov, odhodkov, sredstev in virov sredstev proračunov družbenopolitičnih skupnosti ter o njihovem izkazovanju (Uradni list RS, št. 15/91-I),
Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi za izkazovanje podatkov državnih organov, ki vodijo poslovne knjige po določbah uredbe o kontnem planu in bilancah za samoupravne interesne skupnosti (Uradni list SFRJ, št. 27/77, 22/79 in 13/87) v premoženjski bilanci občine oziroma republike.
6. člen
Premoženje zavodov, javnih podjetij in drugih pravnih oseb v lasti občine oziroma republike se izkaže v njihovi premoženjski bilanci kot vložek ustanovitelja oziroma lastnika.
Podatke iz prejšnjega odstavka izkaže ustanovitelj oziroma lastnik v svoji premoženjski bilanci kot naložbo.
7. člen
Če je premoženje pravnih oseb iz prvega odstavka prejšnjega člena v lasti več ustanoviteljev oziroma lastnikov, se izkaže v premoženjski bilanci vsakega ustanovitelja oziroma lastnika sorazmerno njegovemu deležu skladno z določbami pogodbe o ureditvi lastninskih razmerij. Če razdelitev premoženja ni bila izvršena oziroma niso bili ugotovljeni lastniški deleži do 31. decembra 1992, izkaže celotno premoženje občina, na katere območju ima pravna oseba svoj sedež.
8. člen
Namenska sredstva in njihovi viri se izkazujejo v skupnem znesku ne glede na vrsto ali obliko teh sredstev oziroma njihovih virov. Sredstva namenskih virov morajo biti usklajena z njihovimi viri.
9. člen
Podatki o premoženjski bilanci se vpisujejo v tisoč tolarjih. Zneski, ki se končajo s številko do 500, se zaokrožijo na tisoč navzdol, zneski, ki se končajo s številko nad 500 pa se zaokrožijo na tisoč navzgor.
10. člen
Podatki o premoženju, ki je postalo last republike ali občin po določbah zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), se izkažejo v premoženjski bilanci na podlagi podatkov iz letnega obračuna za leto 1992.
Zavodi iz prejšnjega odstavka so dolžni poslati letne obračune pristojnim organom republike ali občine, ki je lastnik, zavoda, v roku, ki je predpisan za predložitev letnega obračuna Službi družbenega knjigovodstva.
11. člen
Republika in občine sestavijo premoženjske bilance na predpisanem obrazcu na podlagi podatkov iz letnega obračuna za leto 1992 do 30. junija 1993.
12. člen
Določbe te odredbe, ki se nanašajo na občine, veljajo tudi za Mesto Ljubljana in Skupnost obalnih občin Koper.
13. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-2/92
Ljubljana, dne 18. decembra 1992.
Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance
                PREMOŽENJSKA BILANCA
  na dan..............
 
------------------------------------------------------------------------------
  Zap.    Opis postavke
  št.
------------------------------------------------------------------------------
    SREDSTVA
  1 Nefinančna sredstva
  2  Opredmetena sredstva
  3   Zaloge materiala
  4   Osnovna sredstva in drobni inventar
  5   Nabavna vrednost
  6   Popravek vrednosti
  7   Zemljišča in druga sredstva, ki se ne amortizirajo
  8  Neopredmetena sredstva
  9 Finančna sredstva
  10 Denarna sredstva in depoziti
  11 Kratkoročni vrednostni papirji
  12 Kratkoročne terjatve
  13  Finančne terjatve in terjatve iz poslovnih razmerij
  14  Terjatve do proračunskih porabnikov
  15  Terjatve do republike ali občin
  16  Druge terjatve
  17 Dolgoročne terjatve
  18  Depoziti
  19  Krediti in posojila
  20 Naložbe
  21  Naložbe v javna podjetja
  22  Naložbe v zavode
  23  Naložbe v druge pravne osebe
  24  Naložbe v tujino
  25  Naložbe v domače vrednostne papirje
  26  Naložbe v tuje vrednostne papirje
  27  Druge dolgoročne naložbe 28 Sredstva rezerv
  29 Sredstva solidarnosti
  30 Sredstva za druge namene
  31 Sredstva skupaj
  32 Dolg republike oziroma občine
    OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI
  33 Obveznosti
  34 Kratkoročne obveznosti
  35  Izdani vrednostni papirji
  36  Obveznosti do proračunskih porabnikov
  37  Obveznosti do republike ali občin
  38  Krediti in posojila – domača
  39  Krediti in posojila – tuja
  40  Blagovni krediti – domači
  41  Blagovni krediti – tuji
  42  Druge obveznosti
  43 Dolgoročne obveznosti
  44  Izdani vrednostni papirji
  45  Krediti in posojila – domača
  46  Krediti in posojila – tuja
  47  Blagovni krediti – domači
  48  Blagovni krediti – tuji
  49 Lastni viri
  50 Skladi dobrin splošnega pomena in drugih sredstev
  51 Viri dolgoročnih finančnih naložb
  52 Presežek prihodkov
  53 Viri sredstev rezerv
  54 Viri sredstev solidarnosti
  55 Viri sredstev za druge namene
  56 Obveznosti in lastni viri skupaj
------------------------------------------------------------------------------
 
                  METODOLOGIJA
             ZA SESTAVO PREMOŽENJSKE BILANCE
 
  1. V posamezne postavke obrazca Premoženjska bilanca se vpiše stanje
kontov na dan 31. decembra posameznega leta oziroma seštevki teh stanj, kot so
izkazani v poslovnih knjigah proračuna ter državnih organov.
  2. V obrazec Premoženjska bilanca se iz knjigovodskih evidenc proračuna
vpiše:
  – v zap. št. 3 seštevek stanj kontov 013 jn 310;
  – v zap. št. 5 seštevek stanj kontov 002, 003, 004, del 008, del 014, 090,
092, 350 in 360;
  – v zap. št. 6 seštevek stanj kontov 022, 023, 024, del 028, 091 in 361;
  – v zap. št. 7 seštevek stanj kontov 000, 001 in dela 008, ki se nanaša na
opredmetena osnovna sredstva, ki se ne amortizirajo;
  – v zap. št. 8 del stanja konta 014 in del stanja konta 008 zmanjšan za
del stanja konta 028;
  – v zap. št. 10 seštevek stanj konta 010 in kontov skupine 10;
  – v zap. št. 11 seštevek kontov skupine 11;
  – v zap. št. 13 seštevek stanj kontov skupin 12 in 13 ter konta 011;
  – v zap. št. 14 seštevek stanj kontov 141,142 in 149;
  – v zap. št. 15 seštevek stanj kontov skupine 15;
  – v zap. št. 16 seštevek stanj kontov skupin 16 in 18 ter kontov 093 in
199 zmanjšan za stanje na kontu 094;
  – v zap. št. 18 stanje konta 040 iz knjigovodstva proračuna;
  – v zap. št. 19 stanje konta 041;
  – v zap/ št. 21 stanje konta 042;
  – v zap. št. 22 stanje konta 043;
  – v zap. št. 23 stanje konta 044;
  – v zap. št. 24 stanje konta 045;
  – v zap. št. 25 stanje konta 046;
  – v zap. št. 26 stanje konta 047;
  – v zap. št. 27 stanje konta 048;
  – v zap. št. 28 seštevek stanj kontov skupine 05;
  – v zap. št. 29 seštevek stanj kontov skupine 06;
  – v zap. št. 30 seštevek stanj kontov skupine 07;
  – v zap. št. 32 seštevek stanj kontov skupine 08 in konta 190;
  – v zap. št. 35 seštevek dela stanj kontov skupine 91, ki se nanaša na
kratkoročne vrednostne papirje;
  – v zap. št. 36 seštevek stanj kontov 241, 242 in 249;
  – v zap. št.,37 seštevek stanj kontov skupine 25;
  – v zap. št. 38 stanje konta 930 razen dela obveznosti, ki se nanaša na
blagovne kredite;
  – v zap. št. 39 stanje konta 931 razen dela obveznosti, ki se nanaša na
blagovne kredite;
  – v zap. št. 40 del stanja konta 930, ki se nanaša na blagovne. kredite;
  – v zap. št. 41 del stanja konta 931, ki se nanaša na blagovne kredite;
  – v zap. št. 42 seštevek stanj kontov skupin 20, 22, 23, 26, 27 in 28 ter
konta 299;
  – v. zap. št. 44 seštevek dela stanj kontov skupine 91, ki se nanašajo na
dolgoročne vrednostne papirje;
  – v zap. št. 45 seštevek stanj kontov 920 in 921 razen dela, ki se nanaša
na blagovne kredite;
  – v zap. št. 46 seštevek stanj kontov 922 in 923 razen dela, ki se nanaša
na blagovne kredite;
  – v zap. št. 47 seštevek dela stanj kontov 920 in 921, ki se nanaša na
blagovne kredite;
  – v zap. št. 48 seštevek dela stanj kontov 922 in 923, ki se nanaša na
blagovne kredite;
  – v zap. št. 50 seštevek stanj kontov skupine 90;
  – v zap. št. 51 seštevek stanj kontov skupine 94;
  – v zap. št. 52 stanje konta 290;
  – v zap. št. 53 seštevek stanj kontov skupine 95;
  – v zap. št. 54 seštevek stanj kontov skupine 96;
  – v zap. št. 55 seštevek stanj kontov skupine 97;
  3. V obrazec Premoženjska bilanca se iz knjigovodskih evidenc državnih
organov vpiše:
  – v zap. št. 3 seštevek stanj kontov 013 in 310;
  – v zap. št. 5 seštevek stanj kontov 002, 003, 008 razen vrednosti
osnovnih sredstev, ki se ne amortizirajo ter neopredmetenih sredstev, 014,
015, 016 razen vrednosti osnovnih sredstev, ki se ne amortizirajo ter
neopredmetenih sredstev, 090, 092, 350 in 360;
  – v zap. št. 6 seštevek stanj kontov 022, 023, del 028, 091 in 361;
  – v zap. št. 7 seštevek stanj konta 000 ter dela konta 008, ki se nanaša
na opredmetena osnovna sredstva, ki se ne amortizirajo;
  – v zap. št. 8 del stanja konta 008 zmanjšan za del stanja konta 028;
  – v zap. št. 10 seštevek stanj kontov 010 in skupine 10;
  – v zap. št. 11 seštevek kontov skupine 11;
  – v zap. št. 13 seštevek stanj kontov skupine 15, kontov 120, 121, 122,
123 razen dela, ki se nanaša na proračunske uporabnike in druge občine ter
republiko, in konta 011;
  – v zap. št. 14 seštevek dela stanj kontov 120, 121, 122 in 123, ki se
nanaša na proračunske uporabnike;
  – v zap. št. 15 seštevek dela stanj kontov 120, 121, 122, in 123, ki se
nanaša na druge občine ali republiko;
  – v zap. št. 16 seštevek stanj kontov 093, 127, 128 in 198 ter dela konta
130, ki se ne nanaša na proračun ali državne organe v republiki ali občini,
zmanjšan za stanje na kontu 094;
  – v zap. št. 18 stanje konta 040;
  – v zap. št. 19 stanje konta 041;
  – v zap. št. 21 del stanja na kontu 048;
  – v zap. št. 22 del stanja nakontu 048;
  – v zap. št. 23 seštevek stanja na kontu 045 ter dela stanja na kontu 048;
  – v zap. št. 24 del stanja na kontu 048; – v zap. št. 25 del stanja na
kontu 048;
  – v zap. št. 26 del stanja na kontu 048;
  – v zap. št. 27 del stanja na kontu 048;
  – v zap. št. 28 seštevek stanj kontov skupine 05;
  – v zap. št. 29 seštevek stanj kontov skupine 06;
  – v zap. št. 30 seštevek stanj kontov skupine 07;
  – v zap. št. 32 stanje konta 130, če terjatve iz naslova nekritih odhodkov
izkazane na tem kontu niso pokrite z obveznostjo do državnega organa, izkazano
v proračunu ali pri drugem državnem organu v okviru občine ali republike;
  – v zap. št. 35 stanje konta 921;
  – v zap. št. 36 seštevek dela stanj kontov skupine 22 ter dela konta 238,
ki se nanašajo na proračunske porabnike;
  – v zap. št. 37 del stanja na kontu 238, ki se nanaša na druge občine ali
republiko;
  – v zap. št. 38 del stanja konta 920, ki se nanaša na domače obveznosti,
razen tistega dela obveznosti, ki se nanaša na blagovne kredite;
  – v zap. št. 39 del stanja konta 920, ki se nanaša na tuje obveznosti,
razen tistega dela obveznosti, ki se nanaša, na blagovne kredite;
  – v zap. št. 40 del stanja konta 920, ki se nanaša na domače blagovne
kredite;
  – v zap. št. 41 del stanja konta 920, ki se nanaša na tuje blagovne
kredite;
  – v zap. št. 42 seštevek stanj kontov skupin 20, 22, 23 razen dela, ki se
nanaša na proračunske porabnike, 25, 26 in 28 ter kontov 298 in 928;
  – v zap. št. 44 stanje na kontu 911;
  – v zap. št. 45 seštevek stanj kontov 910 in 918, ki se nanaša na domače
kredite in posojila, razen dela, ki se nanaša na blagovne kredite;
  – v zap. št. 46 seštevek stanj kontov 910 in 918, ki se nanaša na tuje
kredite in posojila, razen dela, ki se nanaša na blagovne kredite;
  – v zap. št. 47 seštevek dela stanj kontov 910 in 918, ki se nanašajo na
domače blagovne kredite;
  – v zap. št. 48 seštevek dela stanj kontov 910 i 918, ki se nanaša na tuje
blagovne kredite;
  – v zap. št. 50 ni podatka;
  – v zap. št. 51 seštevek stanj kontov skupine 90;
  – v zap. št. 52 stanje konta 296;
  – v zap. št. 53 seštevek stanj kontov skupine 95;
  – v zap. št. 54 seštevek stanj kontov skupine 96;
  – v zap. št. 55 seštevek stanj kontov skupine 97;
  4. Podatki o zneskih sredstev in virov sredstev državnih organov, ki ne
uporabljajo kontnega plana za proračune oziroma državne organe, se prilagodijo
za vpis v Premoženjsko bilanco upoštevaje opis postavk v obrazcu ter njihovo
vsebino, ki je določena v prejšnji točki te metodologije.
  5. Zaporedne številke obrazca Premoženjska bilanca, ki niso navedene v
prejšnjih točkah, se izpolnijo tako, da se vpiše:
  – v zap. št. 1 seštevek zneskov izkazanih v zaporednih številkah 2 in 8
tega obrazca;
  – v zap. št. 2 seštevek zneskov iz zaporednih številk 3, 4 in 7 tega
obrazca;
  – v zap. št. 4 razlika med zneskoma izkazanima v zaporednih številkah 5 in
6 tega obrazca;
  – v zap. št. 9 seštevek zneskov izkazanih pod zaporednimi številkami 10,
11, 12, 17 in 20 tega obrazca;
  – v zap. št. 12 seštevek zneskov izkazanih pod zaporednimi številkami 13,
14, 15 in 16 tega obrazca;
  – v zap. št. 17 seštevek zneskov izkazanih pod zaporednima številkama 18
in 19 tega obrazca;
  – v zap. št. 20 seštevek zneskov izkazanih pod zaporednimi številkami 21,
22, 23, 24, 25, 26 in 27 tega obrazca;
  – v zap. št. 31 seštevek zneskov izkazanih pod zaporednimi številkami 1,
9, 28, 29 in 30;
  – v zap. št. 33 seštevek zneskov izkazanih pod zaporednimi številkami 34
in 43 tega obrazca;
  – v zap. št. 34 seštevek zneskov izkazanih pod zaporednimi številkami 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41 in 42 tega obrazca;
  – v zap. št. 43 seštevek zneskov izkazanih pod zaporednimi številkami 44,
45, 46, 47 in 48 tega obrazca;
  – v zap. št 49 seštevek zneskov izkazanih pod zaporednimi številkami 50,
51 in 52 tega obrazca;
  – v zap. št. 56 seštevek zneskov izkazanih pod zaporednimi številkami 33,
49, 53, 54 in 55.
  6. Pri sestavi premoženjske bilance republike in občin po stanju na dan
31. 12. 1992 se v zap. št. 22 vpiše tudi podatek o naložbah v zavode na
podlagi podatkov o stanju kapitala, ki pripada republiki ali občinam,
izkazanem v Bilanci stanja posameznega zavoda po stanju na dan 31. 12. 1992.
  7. Obrazec Premoženjska bilanca se lahko izpolni tudi tako, da se najprej
izpolnijo obrazci Premoženjska bilanca za proračun in posamezne državne
organe, nato pa se izpolni obrazec Premoženjska bilanca za republiko oziroma
občino kot celoto kot zbirnik vseh posameznih obrazcev. Pri takšnem načinu
sestavljanja obrazca je treba medsebojne obveznosti in terjatve med državnimi
organi in proračunom pobotati. V tem primeru se v obrazcih za proračun oziroma
posamezne državne organe dodata zaporedni številki 57 in 58, v kateri se
vpišejo podatki o terjatvah in obveznostih med državnimi organi in proračunom
v okviru republike oziroma občine.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti