Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

888. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

MINISTRSTVA

889. Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik konoplje, razen semena
890. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju
891. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju in preizkusu znanja o ravnanju z orožjem
892. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o tehničnih pogojih varovanja prostorov, kjer se nahaja orožje, redu na strelišču in pogojih za izvajanje streljanja
893. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij o postopkih s področja motornih in priklopnih vozil
894. Odločba o soglasju k odločitvi uprave o prenehanju ustanove »Ustanova Elerin, Fundacija za življenje z vrednotami«
918. Odredba o spremembah Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

SODNI SVET

895. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
896. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

897. Sklepa o razrešitvah in imenovanjih v volilni komisiji volilne enote in okrajni volilni komisiji

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

898. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2022

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

899. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2022

OBČINE

Dobrna

914. Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2021
915. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Lokovina LO 3-2

Kranjska Gora

900. Sklep o pridobitvi lastninske pravice in statusa grajenega javnega dobra

Litija

901. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2021

Metlika

916. Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2021

Odranci

902. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2022

Puconci

903. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1-2022
904. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci
905. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Puconci

Razkrižje

906. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Razkrižje
907. Odlok o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Razkrižje
908. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje
909. Sklep o spremembi višine enkratne denarne pomoči za prvošolčke v Občini Razkrižje
917. Pravilnik o denarni pomoči fizičnim osebam pri odstranitvi objektov v Občini Razkrižje

Šmarje pri Jelšah

910. Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2021
911. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2734 v naselju Bobovo pri Šmarju (parc. št. 293, 685/9, 232/1 in 232/2, k.o. 1189 – Bobovo)
912. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2708 v naselju Predenca (parc. št. 584/4, k.o. Šmarje pri Jelšah)
913. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2854 v naselju Predenca (parc. št. 487/1 in 484/2, k.o. 1208 Dol)

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

13. Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope proti trgovini s človeškimi organi (MKSETČO)
14. Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov in podobnih kaznivih dejanjih, ki ogrožajo javno zdravje (MKSEPMI)
15. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike o medsebojnem varovanju izmenjanih tajnih podatkov (BGRMVTP)
16. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb (BATPVSZN)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti