Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022

Kazalo

914. Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2021, stran 2634.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl.US) in 15. člena Statuta Občine Dobrne (Uradni list RS, št. 55/17) je občinski svet na 21. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna dne 24. 3. 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Dobrna za leto 2021 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2021.
Konto
Opis
Realizacija proračuna 2021
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.574.192
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.289.547
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
1.873.474
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
1.626.494
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
117.259
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
129.721
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
416.073
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
230.870
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
3.204
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
2.466
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
12.951
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
166.582
72
KAPITALSKI PRIHODKI
725.304
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
59
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
725.245
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
559.341
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
559.341
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.006.833
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
729.512
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
274.622
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
44.442
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
386.051
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409
REZERVE
24.397
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
868.863
410
SUBVENCIJE
17.860
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
550.449
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
45.370
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
255.184
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.393.628
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.393.628
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
14.830
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
10.000
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
4.830
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
567.359
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
127.974
550
ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA
127.974
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
439.385
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–127.974
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–567.359
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2021 sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobrna za leto 2021. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se na ravni podskupin kontov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter Načrt razvojnih programov, pa se objavijo na spletni strani Občine Dobrna.
Št. 4103-0001/2022-11(5)
Dobrna, dne 25. marca 2022
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti