Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022

Kazalo

904. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci, stran 2628.

  
Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrtA, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21) ter 17. člena Statuta Občina Puconci (Uradni list RS, št. 91/15 in 128/21) je Občinski svet Občine Puconci na 22. redni seji dne 17. 3. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci 
1. člen 
V Odloku o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci (v nadaljevanju – Odlok) se spremeni prva točka 2. člena tako, da glasi:
»Vrste nalog in ukrepe, ki se izvajajo v okviru opravljanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe in standarde komunalne opremljenosti, ki morajo biti izpolnjeni za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, določa Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19 in 194/21 – v nadaljevanju Uredba)«.
2. člen 
Prvi odstavek 14. člena Odloka se spremeni tako, da glasi:
»Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja odpadne vode (javne kanalizacije), so lastniki obstoječih stavb dolžni zgraditi malo komunalno čistilno napravo ali troprekatno nepretočno greznico (v nadaljevanju: nepretočne greznice) v skladu z veljavno Uredbo.«
3. člen 
V 43. členu se dodata novi 4. in 5. točka, kateri se glasita:
»(4) Z globo 500,00 € se kaznujeta za prekršek uporabnik in izvajalec javne službe, če:
– krši določbe prve točke 15. člena Odloka;
– krši določbe prve točke 26. člena Odloka.
Z globo 300,00 € se za kršitev teh določb kaznuje odgovorna oseba izvajalca.
(5) Z globo 500,00 € se kaznuje kršitelj 14. člena Odloka.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0030/2016
Puconci, dne 17. marca 2022
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti