Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022

Kazalo

892. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o tehničnih pogojih varovanja prostorov, kjer se nahaja orožje, redu na strelišču in pogojih za izvajanje streljanja, stran 2615.

  
Na podlagi 30. člena, drugega odstavka 38. člena, drugega odstavka 54. člena in petega odstavka 56. člena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 85/09 in 125/21) minister za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o tehničnih pogojih varovanja prostorov, kjer se nahaja orožje, redu na strelišču in pogojih za izvajanje streljanja 
1. člen
V Pravilniku o tehničnih pogojih varovanja prostorov, kjer se nahaja orožje, redu na strelišču in pogojih za izvajanje streljanja (Uradni list RS, št. 66/01) se v 2. členu druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– mehanska zaščita prostora pomeni, da morajo biti vsa okna, če se orožje hrani v kleti ali pritličju zgradbe, zavarovana s kovinskimi rešetkami ali posebej zaklenjenimi lesenimi polkni oziroma kovinskimi roloji, ali imajo kovinske okvirje in varnostno zasteklitev. Varnostna zasteklitev se lahko nadomesti s kovinskimi rešetkami, roloji ali z varnostno folijo (folija mora biti nameščena po kakovostnih standardih za dosego najmanj EN356 P3A certifikatov), ki preprečujejo vstop v prostor. Vrata v prostoru, kjer se hrani orožje, morajo biti masivna, brez steklenih odprtin, z mehanizmom večtočkovnega zapiranja in ključavnico varovano proti lomljenju. V primeru enotočkovnega zaklepanja morajo biti vrata dodatno varovana s prečno zaporo. Pri mehanski zaščiti prostorov, kjer se hrani orožje gospodarskih družb, podjetnikov in drugih pravnih oseb, prostorov, namenjenih za promet z orožjem, ter prostorov strelišč, kjer se hrani orožje, in prostorov muzejev, kjer se hrani ali razstavlja orožje, morajo biti izpolnjeni pogoji iz prejšnjih stavkov, zidovi in stropi teh prostorov pa morajo biti iz trdega gradbenega materiala (npr. opeka, beton) debeline najmanj 10 cm ali drugega gradbenega materiala (npr. gips plošče) s kovinsko podkonstrukcijo, ki ne omogoča fizičnega prehoda;«.
Peta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– varnostna zasteklitev je zasteklitev proti vdoru, ki ustreza slovenskemu standardu SIST EN 356:2000, razreda najmanj P3A;«.
Osma alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– vitrina za orožje je vitrina brez neposrednih odprtin, z varnostno zasteklitvijo in zaklenjena s cilindrično ključavnico varovano proti lomljenju;«.
Za prvim odstavkom se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Če zidovi in stropi prostorov, kjer se hrani orožje gospodarskih družb, podjetnikov in drugih pravnih oseb, prostorov, namenjenih za promet z orožjem, ter prostorov strelišč, kjer se hrani orožje, in prostorov muzejev, kjer se hrani ali razstavlja orožje, zaradi objektivnih razlogov (npr. zaradi razlogov s področja gradnje, požarne varnosti, varstva kulturne dediščine) ne morejo ali ne smejo biti iz materiala iz prve alineje prejšnjega odstavka, morajo biti prostori elektronsko zaščiteni, signal elektronskih javljalnikov pa mora biti vezan na intervencijski center varnostnega podjetja.«.
2. člen 
V 3. členu se v prvem in drugem odstavku besedilo »kategorije B, C in iz 1. točke kategorije D« nadomesti z besedilom »kategorije B in C«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbe tega člena mora posameznik, ki zbira orožje iz 2. do 9. točke kategorije D, tega hraniti v prostoru, ki je mehansko zaščiten.«.
3. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
(gospodarske družbe, podjetniki in druge pravne osebe) 
Orožje kategorije A, B in C, ki ga posedujejo gospodarske družbe, podjetniki in druge pravne osebe, se mora hraniti v prostorih, kjer ima pravna oseba ali podjetnik svoj sedež, ali v njuni poslovni enoti.
Prostor, kjer se hrani orožje, je lahko namenjen izključno hrambi orožja in mora biti mehansko zaščiten. V času, ko v objektu ni prisotnih oseb, mora biti prostor tudi elektronsko zaščiten. V primeru, da se v prostoru hrani orožje kategorije A ali več kot 30 kosov orožja iz kategorije B in C, mora biti v času, ko v objektu ni oseb, signal elektronskih javljalnikov vezan na intervencijski center varnostnega podjetja.
Orožje se mora hraniti ločeno od streliva v protivlomnem vsebniku, strelivo pa v ognjevarni omari.
Gospodarske družbe, podjetniki in druge pravne osebe, ki zbirajo oziroma posedujejo orožje iz 2. do 9. točke kategorije D, morajo tega hraniti v prostoru, ki je mehansko zaščiten.
V času redne dejavnosti v objektu mora biti prostor, kjer se hrani orožje ali strelivo, zaklenjen, ključi pa morajo biti pri odgovorni osebi.«.
4. člen 
V 5. členu se v drugem odstavku besedilo »kategorije B, C in iz 1. točke kategorije D« nadomesti z besedilom »kategorije B in C«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Orožje kategorije A mora biti shranjeno v protivlomni blagajni.«.
V petem odstavku se besedilo »kategorije B, C in iz 1. točke kategorije D« nadomesti z besedilom »kategorije B in C«.
V šestem odstavku se za besedilom »kategorije A« črta vejica in besedilo »razen hladnega orožja,«.
5. člen 
V 6. členu se v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»V primeru, da se v prostoru hrani orožje kategorije A ali več kot 30 kosov orožja iz kategorije B in C, mora biti v času, ko objekt ne obratuje in v njem ni oseb, signal elektronskih javljalnikov vezan na intervencijski center varnostnega podjetja.«.
V drugem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Če je proizvedeno, predelano in popravljeno orožje hranjeno v sefu oziroma ognjevarni omari, se ga lahko hrani tudi v prostoru za proizvodnjo, predelavo ali popravilo orožja, v drugih primerih pa se mora hraniti v ločenem prostoru od prostora za proizvodnjo, predelavo ali popravilo orožja.«.
V petem odstavku se besedilo »iz 2. do 9. točke kategorije D« nadomesti z besedilom »iz 2. do 4. in 6 do 9. točke kategorije D«.
Šesti odstavek se črta.
6. člen 
V 7. členu se v drugem odstavku tretji stavek spremeni tako, da se glasi: »V primeru, da se v prostoru hrani orožje kategorije A ali več kot 30 kosov orožja iz kategorije B in C, mora biti v času, ko objekt ne obratuje in v njem ni oseb, signal elektronskih javljalnikov vezan na intervencijski center varnostnega podjetja.«.
7. člen 
V 9. členu se peta alineja črta, dosedanja šesta, sedma, osma in deveta alineja pa postanejo peta, šesta, sedma in osma alineja.
8. člen 
14. člen se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(uskladitev poslovanja) 
Posamezniki, gospodarske družbe, podjetniki in druge pravne osebe uskladijo svoje poslovanje z določbami spremenjenega in dopolnjenega pravilnika, ki se nanašajo na mehansko zaščito in varnostno zasteklitev, v treh letih po uveljavitvi tega pravilnika.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-34/2022
Ljubljana, dne 24. marca 2022
EVA 2018-1711-0003
Aleš Hojs 
minister 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti