Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022

Kazalo

899. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2022, stran 2622.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ, Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 26/08, 7/09 – odl. US, 36/20 – ZIUPKGP) in 17. ter 78. člena Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 75/12 – UPB2 in 25/15) je Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne 21. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2022 
1. člen 
(splošne določbe) 
Ta Sklep določa stopnje, načine in roke zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju: KGZS) za leto 2022.
Zbornični prispevek se odmerja na podlagi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: ZKGZ), Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in tega Sklepa.
2. člen 
(zavezanci) 
V skladu z drugim odstavkom 22. člena ZKGZ so zavezanci za plačilo zborničnega prispevka fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo z ZKGZ določene pogoje za obvezno članstvo ter fizične in pravne osebe, ki so bile na lastno zahtevo sprejete v prostovoljno članstvo.
Zbornični prispevek se odmeri na podlagi uradnih podatkov razvidnih na dan 30. 6. 2022 iz evidenc v skladu s 4. členom ZKGZ.
3. člen 
(zbornični prispevek A) 
Zavezanci za zbornični prispevek A so:
– fizične osebe, ki kot lastniki, zakupniki, uživalci, imetniki pravice uporabe ali uporabniki kmetijskih zemljišč in gozdov na območju Republike Slovenije za svoj račun opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost in je katastrski dohodek teh kmetijskih in gozdnih zemljišč dosegal najmanj 167,00 EUR,
– pravne osebe, ki so lastnice kmetijskih zemljišč oziroma gozdov na območju Republike Slovenije, razen oseb javnega prava, in je katastrski dohodek teh kmetijskih in gozdnih zemljišč dosegal najmanj 167,00 EUR.
Osnova za zbornični prispevek A je katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč, ugotovljen za leto 2022 po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka in za fizične osebe katastrski dohodek, zmanjšan zaradi naravnih nesreč, požara ali drugih izrednih dogodkov, ki jih ni bilo mogoče preprečiti, oziroma katastrski dohodek zmanjšan za oprostitve v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino.
Stopnja zborničnega prispevka A znaša 3,20 % od osnove, vendar ne manj kot pavšalni znesek v višini 8,35 EUR.
4. člen 
(pavšalni znesek) 
Pavšalni znesek 8,35 EUR plačajo:
– osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane kot kmetje;
– fizične osebe, ki so bile na lastno zahtevo sprejete v članstvo zbornice;
– osebe priglašene kot samostojni podjetniki posamezniki, ki so bile na lastno zahtevo sprejete v članstvo zbornice, če ne izpolnjujejo pogojev za plačilo zborničnega prispevka B.
5. člen 
(zbornični prispevek B) 
Zbornični prispevek B plačujejo fizične osebe:
– ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost iz 3. člena ZKGZ in so se priglasile kot samostojni podjetniki posamezniki;
– če kot lastniki, zakupniki ali uporabniki kmetijskega ali gozdarskega obrata za svoj račun opravljajo kmetijsko, gozdarsko oziroma ribiško dejavnost iz 3. člena ZKGZ kot svoj edini ali glavni poklic, nimajo katastrskega dohodka, so pa zavezanci za davek od dohodkov iz dejavnosti in niso zajeti v prvi in drugi alinei prvega odstavka 9. člena ZKGZ;
– priglašene kot samostojni podjetniki posamezniki, ki so bile na lastno zahtevo sprejete v članstvo zbornice.
Osnova za zbornični prispevek B je ugotovljen dobiček iz opravljanja dejavnosti za leto 2022, ki se ne zmanjša za oprostitve, znižanja in olajšave, ki jih določajo predpisi o dohodnini.
Stopnja zborničnega prispevka B je 1,53 % od osnove.
Zavezancem za zbornični prispevek B, ki so hkrati člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, se lahko, v skladu s sporazumom med zbornicama, zbornični prispevek zniža za 50 %.
Zavezancem za zbornični prispevek B se zbornični prispevek ne odmeri, če njegov znesek znaša manj kot 4,17 EUR.
6. člen 
(zbornični prispevek C) 
Zbornični prispevek C plačujejo pravne osebe:
– ki se ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnostjo iz 3. člena ZKGZ, ne glede na pravno obliko.
Osnova za zbornični prispevek C za pravne osebe, ki se ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnostjo iz 3. člena ZKGZ, ne glede na pravno obliko, je znesek obračunane amortizacije in vkalkuliranih plač v letu 2022.
Stopnja zborničnega prispevka C je 0,20 % od osnove.
Zavezancem za zbornični prispevek C, ki so hkrati člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, se lahko, v skladu s sporazumom med zbornicama, zbornični prispevek zniža za 50 %.
Zavezancem za zbornični prispevek C se zbornični prispevek ne odmeri, če njegov znesek znaša manj kot 4,17 EUR.
7. člen 
(zbornični prispevek pravnih oseb – prostovoljnih članic) 
Pravnim osebam – prostovoljnim članicam se zbornični prispevek odmeri v višini 0,20 % od zneska obračunane amortizacije in vkalkuliranih plač ugotovljenega za leto 2022 od tistega dela svojega poslovanja, ki se nanaša na kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost oziroma na prodajo ali predelavo kmetijskih, gozdarskih ali ribiških proizvodov.
Pravne osebe – prostovoljne članice morajo do 31. 8. 2023 sporočiti izračunano osnovo iz prejšnjega odstavka skupaj s pisno obrazložitvijo.
Pravnim osebam – prostovoljnim članicam, ki ne izpolnjujejo pogojev za odmero zborničnega prispevka iz prvega odstavka tega člena in pravnim osebam iz prvega odstavka tega člena, ki ne sporočijo izračunane osnove, se zbornični prispevek za leto 2022 odmeri v višini 190,21 EUR.
8. člen 
(odmera prispevka članom, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo po dveh podlagah) 
Članu zbornice (fizični ali pravni osebi), ki izpolnjuje pogoje za članstvo v zbornici hkrati na dveh podlagah, se ugotovi prispevna obveznost po obeh podlagah, odmeri pa samo tisti zbornični prispevek, katerega znesek je večji.
9. člen 
(odmera zborničnega prispevka) 
Zbornični prispevek za leto 2022 se odmeri do 31. 12. 2023.
10. člen 
(rok za plačilo zborničnega prispevka A, B in pavšalnega zneska) 
Zavezanci za zbornični prispevek A in zbornični prispevek B, ki ne presega 100,00 EUR, ter zavezanci za pavšalni znesek plačajo zbornični prispevek v enkratnem znesku najkasneje v 30 dneh po izdaji odločbe.
Zavezanci za zbornični prispevek A ali zbornični prispevek B, pri katerih odmerjeni zbornični prispevek presega 100,00 EUR lahko plačajo zbornični prispevek v dveh enakih obrokih, od katerih prvi zapade v plačilo v 30 dneh, drugi pa v 60 dneh po izdaji odločbe.
11. člen 
(roki za plačilo zborničnega prispevka C in zborničnega prispevka pravnih oseb – prostovoljnih članic) 
Zavezanci za zbornični prispevek C in pravne osebe iz 7. člena tega Sklepa plačajo zbornični prispevek v 30 dneh po izdaji odločbe.
Zavezanci za zbornični prispevek C, pri katerih odmerjeni zbornični prispevek presega 500,00 EUR, lahko plačajo zbornični prispevek v dveh enakih obrokih, od katerih prvi zapade v plačilo v 30 dneh, drugi pa v 60 dneh po izdaji odločbe.
12. člen 
(odločanje o odpisu, delnem odpisu, odlogu ali obročnem plačevanju) 
Zbornični prispevek se lahko zavezancu odpiše, če izpolnjuje katerega od naslednjih kriterijev:
– ne dosega usklajenega osnovnega zneska minimalnega mesečnega dohodka na družinskega člana, ki ga na podlagi zakona, ki ureja socialno varstvene prejemke objavi minister za delo, družino in socialne zadeve (potrdilo o družinskih članih, ki prebivajo z zavezancem, potrdilo o prejemkih družinskih članov),
– v primerih naravnih in drugih nesreč, razen, če zaradi teh že ni bil zmanjšan katastrski dohodek pri odmeri zborničnega prispevka (potrdilo pristojnega organa o naravni nesreči na kmetiji),
– smrti družinskega člana, daljše bolezni oziroma poškodbe zavezanca ali njegovega družinskega člana oziroma invalidnosti zavezanca ali njegovega družinskega člana, če bi plačilo zborničnega prispevka ogrozilo preživljanje zavezanca ali njegovih družinskih članov (dokazilo, da je zaradi smrti ali zdravljenja ogroženo preživljanje),
– v drugih primerih, ko zavezanec izkaže utemeljen razlog, ki ni zajet v zgoraj navedenih kriterijih, če bi plačilo zborničnega prispevka ogrozilo preživljanje zavezanca ali njegovega družinskega člana (ustrezna dokazila, ki dokazujejo utemeljen razlog, zaradi katerega je ogroženo preživljanje).
Pri odločanju o odpisu zborničnega prispevka se upošteva premoženjsko stanje zavezanca in njegovih družinskih članov v času, ko se o odpisu odloča.
Vloga za odpis zborničnega prispevka se vloži na posebnem obrazcu v roku 60 dni od datuma izdaje odločbe o odmeri zborničnega prispevka. Zbornični prispevek se zavezancu odpiše deloma ali v celoti in sicer za odmero, za katero je zavezanec vložil vlogo za odpis. Če je iz okoliščin mogoče sklepati, da se premoženjsko stanje zavezanca ne bo popravilo, se zbornični prispevek lahko odpiše za več let ali trajno.
V primerih iz druge alineje prvega odstavka tega člena (naravne in druge nesreče) se zbornični prispevek odpiše delno in sicer na način, da se celotni odmerjeni zbornični prispevek zniža za odstotek ocenjene višine škode. Ko ocenjena višina škode presega 60 odstotkov stopnje poškodovanosti, se zbornični prispevek odpiše v celoti. V primeru škode na stanovanjskih oziroma kmetijskih objektih, se odmerjeni zbornični prispevek na vsakih 5.000 EUR ocenjene škode zniža za 10 %. Razlogi iz druge alineje prvega odstavka tega člena se upoštevajo samo za odmerno obdobje, na katerega se nanašajo. Če preostali znesek za plačilo znaša manj kot 4,17 EUR, se zbornični prispevek odpiše v celoti.
V primerih iz druge alineje prvega odstavka tega člena, ko je škoda nastala na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, katerih vlagatelji vloge za odpis niso lastniki, uradni zakupniki in zanje tudi nimajo v skladu z zakonom o dohodnini urejene dejanske uporabe, in jim zato za ta zemljišča tudi ni bil odmerjen zbornični prispevek, se vloga za odpis zborničnega prispevka zavrne.
Plačilo zborničnega prispevka se zavezancu lahko odloži dokler trajajo razlogi, zaradi katerih prispevka ne more plačati, oziroma se mu dovoli plačilo v največ šestih mesečnih obrokih, če izkaže, da bi izterjava lahko ogrozila njegovo preživljanje ali preživljanje njegovega družinskega člana.
O odpisu, odlogu ali obročnem plačevanju zborničnega prispevka, na predlog Komisije za odpis zborničnega prispevka, odloča Upravni odbor zbornice.
Če zavezanec v času teka postopka za odpis zbornični prispevek plača, se šteje, da je vlogo za odpis zborničnega prispevka umaknil.
13. člen 
(postopek odmere, pobiranja in izterjave zborničnih prispevkov) 
Zbornica svojim članom odmerja zbornični prispevek, ga pobira in izterjuje.
Zbornični prispevek se odmeri z odločbo.
Ob izterjavi neplačanega zborničnega prispevka se zaračunavajo zamudne obresti in stroški izterjave.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta Sklep prične veljati z dnem, ko ga sprejme Svet zbornice.
Določba tretjega odstavka 3. člena tega Sklepa začne veljati, ko da k stopnji 3,20 % soglasje Vlada Republike Slovenije. V kolikor Vlada Republike Slovenije soglasja ne izda, stopnja zborničnega prispevka A, določena v tretjem odstavku 3. člena tega Sklepa znaša 4,00 % od osnove.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-1/2015-27
Ljubljana, dne 21. decembra 2021
Roman Žveglič 
predsednik 
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k tretjemu odstavku 3. člena Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2022, št. 426-1/2015-27, ki ga je svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije sprejel 21. 12. 2021.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti