Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022

Kazalo

903. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1-2022, stran 2627.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 17. in 102. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15, 128/21) je Občinski svet Občine Puconci na 1. izredni seji dne 28. 3. 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1-2022 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2022 se spremeni drugi odstavek 2. člena in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Rebalans 1-2022
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
10.012.261
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.628.427
70 
DAVČNI PRIHODKI
5.329.261
700 Davki na dohodek in dobiček
4.732.778
703 Davki na premoženje
398.860
704 Domači davki na blago in storitve
197.623
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
1.299.166
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
581.166
711 Takse in pristojbine
7.000
712 Globe in druge denarne kazni
6.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
25.000
714 Drugi nedavčni prihodki
680.000
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
339.752
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
339.752
73 
PREJETE DONACIJE
8.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
8.000
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
3.036.082
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.508.747
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
527.335
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.998.168
40 
TEKOČI ODHODKI
2.955.225
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
435.735
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
68.439
402 Izdatki za blago in storitve
2.254.367
403 Plačila domačih obresti
17.000
409 Rezerve
179.684
41 
TEKOČI TRANSFERI
2.950.554
410 Subvencije
183.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.647.982
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
306.019
413 Drugi tekoči domači transferi
813.053
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
4.912.589
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.912.589
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
179.800
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso proračunski uporabniki 
106.800
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
73.000
III. 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–985.907
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
1.000.000
50 
ZADOLŽEVANJE
1.000.000
500 Domače zadolževanje
1.000.000
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
284.709
55 
ODPLAČILA DOLGA
284.709
550 Odplačila domačega dolga
284.709
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–270.616
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
715.291
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
985.907
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
270.616
« 
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2022 se spremeni drugi odstavek 13. člena Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2022, tako da se glasi:
»Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije za leto 2022 se zagotavljajo v višini 84.281,93 evrov.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2022
Puconci, dne 28. marca 2022
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti