Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022

Kazalo

916. Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2021, stran 2636.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE in 80/20 – ZIUOOPE), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 22. redni seji dne 24. 3. 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Metlika za leto 2021 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2021.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2021 obsega:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR 
brez centov
Skupina/Podskupina kontov
Leto 2021
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
8.390.941
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.036.991
70
DAVČNI PRIHODKI
5.893.146
700 Davki na dohodek in dobiček
5.239.426
703 Davki na premoženje
511.148
704 Domači davki na blago in storitve
142.572
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.143.845
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
906.979
711 Takse in pristojbine 
17.401
712 Denarne kazni 
15.011
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
0
714 Drugi nedavčni prihodki 
204.454
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
212.698
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
100
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
212.598
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.141.252
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
901.183
741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev prorač. EU
240.069
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.817.987
40
TEKOČI ODHODKI 
2.112.592
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
506.675
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
82.360
402 Izdatki za blago in storitve 
1.509.366
403 Plačila domačih obresti 
3.922
409 Rezerve
10.269
41
TEKOČI TRANSFERI
3.120.658
410 Subvencije
385.266
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.676.213
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
257.457
413 Drugi tekoči domači transferi
801.722
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.232.970
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
2.232.970
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
351.767
431 Investicijski transferi
195.112
432 Investicijski transferi PU
156.655
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
572.954
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102) – (II. 403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
576.820
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) – (40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
1.803.741
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE 
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
404.990
55
ODPLAČILA DOLGA
404.990
550 Odplačila domačega dolga
404.990
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
167.964
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–404.990
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–572.955
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
825.800
D) Proračunska rezerva občine na dan 31. 12. 2021 znaša 92.972 EUR.
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja in bilanca stanja so sestavni del zaključnega računa proračuna.
3. člen 
Zaključni račun začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-1/2021
Metlika, dne 24. marca 2022
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti