Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022

Kazalo

890. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju, stran 2524.

  
Na podlagi osmega odstavka 3. člena, prvega, tretjega in četrtega odstavka 5. člena, desetega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 25. člena, šestega odstavka 28. člena, petega odstavka 37. člena, tretjega odstavka 40. člena, osmega odstavka 44. člena, petega odstavka 53. člena, četrtega odstavka 69. člena, 70. člena, petega odstavka 71.d člena, petega odstavka 77. člena in 79. člena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 85/09 in 125/21) minister za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju 
1. člen 
V Pravilniku za izvajanje Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 40/05, 82/07, 63/10, 52/13, 29/16 in 74/21) se v 1. členu v prvem odstavku za osmo alinejo doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– pogoje in postopek glede onesposobitve in preverjanja onesposobljenega orožja;«.
Dosedanja deveta in deseta alineja postaneta deseta in enajsta alineja.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik določa tudi obrazce vlog ter dovoljenj za iznos oziroma vnos orožja v Republiko Slovenijo iz držav članic Evropske unije v skladu z Direktivo (EU) 2021/555 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. marca 2021 o nadzoru nabave in posedovanja orožja (kodificirano besedilo) (UL L št. 115 z dne 6. aprila 2021, str. 1).«.
2. člen 
V 2. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Orožje iz 2., 6., 6.a, 7., 8.a in 9. točke kategorije A, kategorije B in C ter od 2. do vključno 4. točke in 6. točka kategorije D iz prvega odstavka 3. člena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 85/09 in 125/21; v nadaljnjem besedilu: zakon), se zaradi evidentiranja, vnosa podatkov v orožne listine in drugih potreb pri izvajanju zakona, razvršča na posamezne tipe oziroma vrste in podvrste (v nadaljnjem besedilu: tip/vrsta orožja).«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Tipi/vrste orožja iz prejšnjega odstavka so:
– avtomatska pištola,
– polavtomatska pištola,
– pištola,
– repetirna pištola,
– pištola z gladko cevjo,
– revolver,
– mitraljez,
– puškomitraljez,
– brzostrelka,
– avtomatska puška (AP) z risano cevjo,
– avtomatska puška (AP) z gladko cevjo,
– polavtomatska puška (PAP) z risano cevjo,
– polavtomatska puška (PAP) z gladko cevjo,
– repetirna puška (RP) z risano cevjo,
– repetirna puška (RP) z gladko cevjo,
– puška z risano cevjo,
– puška z gladko cevjo,
– kombinirana puška (z risano in gladko cevjo),
– puška,
– top, havbica, minomet in ročni raketomet,
– možnar cevni in
– ostalo.«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »– oznaka C« in besedilo »– oznaka RV«.
3. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
Varnostno orožje 
Varnostno orožje iz prvega odstavka 5. člena zakona je orožje iz 1. in 5.b točke kategorije B, različnih kalibrov, do vključno kalibra 12,7 mm, in kratkocevno orožje iz 2. točke kategorije D.
Izjemoma se lahko gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom posameznikom in drugim pravnim osebam, ki so po predpisih o zasebnem varovanju dolžne organizirati službo varovanja, izda nabavno dovoljenje in orožni posestni list tudi za drugo orožje kategorije B, dolgocevno orožje iz 2. točke kategorije D in iz 2., 6., 6.a, 7 ter 8.a točke kategorije A pod pogojem, da je z zakonom ali posebnim aktom Vlade Republike Slovenije za opravljanje nalog varovanja določenega objekta izrecno predpisano tako orožje.
Orožje iz prejšnjega odstavka lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in druge pravne osebe zaupajo v nošenje posamezniku samo za opravljanje službe obveznega varovanja po predpisih o zasebnem varovanju na objektu ali območju, za katerega je varovanje s tem orožjem predpisano.
Ne glede na prvi odstavek tega člena je varnostno orožje tudi polavtomatsko kratkocevno orožje iz 6.a ali 7.a točke kategorije A ter polavtomatsko kratkocevno orožje iz 9. točke kategorije B, ki je bilo razvrščeno v kategorijo B in je bilo vpisano iz razloga varnosti v veljaven orožni list, dovoljenje za posest ali orožni posestni list pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 125/21).
Za varnostno orožje ni dovoljena nabava in posest streliva s prebojnim, eksplozivnim ali vnetljivim učinkom in streliva s kroglo, ki ima razširni (ekspanzijski) učinek.«.
4. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
Športno orožje 
Športno orožje iz tretjega odstavka 5. člena zakona je kratkocevno in dolgocevno strelno orožje, ki ga v skladu s svojimi temeljnimi in drugimi akti uporabljajo za strelsko športno dejavnost (npr. rekreacija, treningi in strelska tekmovanja doma in v tujini):
– strelska športna društva ali druge sorodne strelske organizacije,
– strelska društva oziroma strelske organizacije, ki so članice strelske športne organizacije, ki je članica Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez ali mednarodno in uradno priznane strelske športne zveze ali
– strelske organizacije, ki imajo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe.
Športno orožje iz prejšnjega odstavka je orožje posameznih točk kategorij A, B, C in D, različnih tipov/vrst in kalibrov, in sicer:
a) 6.a točka kategorije A:
– polavtomatska pištola do vključno kalibra 12,7 mm;
– polavtomatska puška z risano cevjo do vključno kalibra 12,7 mm;
– polavtomatska puška z gladko cevjo do vključno kalibra 10;
b) 7. točka kategorije A:
– polavtomatska pištola do vključno kalibra 12,7 mm;
– polavtomatska puška z risano cevjo do vključno kalibra 12,7 mm;
– polavtomatska puška z gladko cevjo do vključno kalibra 10;
c) 8.a točka kategorije A:
– polavtomatska puška z risano cevjo do vključno kalibra 12,7 mm;
– polavtomatska puška z gladko cevjo do vključno kalibra 10;
d) 1. točka kategorije B:
– revolver do vključno kalibra 12,7 mm
– repetirna pištola do vključno kalibra 12,7 mm;
e) 4. točka kategorije B:
– polavtomatska puška z risano cevjo do vključno kalibra 12,7 mm;
– polavtomatska puška z gladko cevjo do vključno kalibra 10;
f) 5.b točka kategorije B:
– polavtomatska pištola do vključno kalibra 12,7 mm;
g) 6.b točka kategorije B:
– polavtomatska puška z risano cevjo do vključno kalibra 12,7 mm;
– polavtomatska puška z gladko cevjo do vključno kalibra 10;
h) 7.b točka kategorije B:
– repetirna puška z gladko cevjo do vključno kalibra 10;
– polavtomatska puška z gladko cevjo do vključno kalibra 10;
i) 9. točka kategorije B:
– polavtomatska pištola do vključno kalibra 12,7 mm;
– polavtomatska puška z risano cevjo do vključno kalibra 12,7 mm;
– polavtomatska puška z gladko cevjo do vključno kalibra 10;
j) 1. točka kategorije C:
– repetirna puška z risano cevjo do vključno kalibra 12,7 mm;
– repetirna puška z gladko cevjo do vključno kalibra 10;
k) 2. točka kategorije C:
– puška z eno risano cevjo do vključno kalibra 12,7 mm;
l) 4. točka kategorije C:
– pištola do vključno kalibra 12,7 mm;
m) 7. točka kategorije C:
– puška z gladko cevjo do vključno kalibra 10;
n) 3. točka kategorije D:
– pištola z risano cevjo do vključno kalibra 12,7 mm;
– pištola z gladko cevjo do vključno kalibra 10;
– revolver z risano cevjo do vključno kalibra 12,7 mm;
– revolver z gladko cevjo do vključno kalibra 10;
– puška z risano cevjo do vključno kalibra 12,7 mm;
– puška z gladko cevjo do vključno kalibra 10;
o) 6. točka kategorije D:
– polavtomatska pištola z risano cevjo do vključno kalibra 12,7 mm;
– polavtomatska pištola z gladko cevjo do vključno kalibra 10;
– repetirna pištola z risano cevjo do vključno kalibra 12,7 mm;
– repetirna pištola z gladko cevjo do vključno kalibra 10;
– polavtomatska puška z risano cevjo do vključno kalibra 12,7 mm;
– polavtomatska puška z gladko cevjo do vključno kalibra 10;
– repetirna puška z risano cevjo, do vključno kalibra 12,7 mm;
– repetirna puška z gladko cevjo, do vključno kalibra 10;
– pištola z risano cevjo do vključno kalibra 12,7 mm;
– pištola z gladko cevjo do vključno kalibra 10;
– revolver z risano cevjo do vključno kalibra 12,7 mm;
– revolver z gladko cevjo do vključno kalibra 10;
– puška z gladko cevjo do vključno kalibra 10;
– puška z risano cevjo do vključno kalibra 12,7 mm;
p) 7. točka kategorije D:
– loki;
– samostreli;
– druge naprave, ki s pomočjo napete tetive, vzmeti ali drugega potisnega sredstva izstreljujejo puščice ali druge izstrelke.
Strelsko športno društvo ali druga sorodna strelska organizacija iz prve alineje prvega odstavka tega člena izda svojemu članu potrdilo za pridobitev dovoljenja za nabavo orožja kategorija B, C ali D v smislu tretje alineje prvega odstavka 17. člena zakona. Strelska organizacija iz druge ali tretje alineje prvega odstavka tega člena izda svojemu članu potrdilo za pridobitev dovoljenja za nabavo orožja kategorije A, B, C ali D v smislu tretje alineje prvega odstavka 17. oziroma 17.a člena zakona. Za pridobitev orožnega lista za orožje kategorije B in C mora član strelskega športnega društva ali druge sorodne strelske organizacije ter član strelske organizacije iz prvega odstavka tega člena predložiti tudi potrdilo navedenega društva, zveze ali organizacije, da tekmuje s takšno vrsto orožja na tekmah doma ali v tujini. Članu strelskega društva, druge sorodne strelske organizacije ali strelske organizacije iz prvega odstavka tega člena, ki ne tekmuje s takšno vrsto orožja na strelskih tekmovanjih iz prejšnjega stavka, pa se lahko izda dovoljenje za posest športnega orožja.
Dovoljenje za nabavo orožja, dovoljenje za nabavo streliva ali orožni posestni list za orožje iz 6.a, 7. in 8.a točke kategorije A se lahko izda pravnim osebam, če izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 21. člena zakona, se ukvarjajo s športnim streljanjem in če:
– je društvo član Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez ali mednarodno in uradno priznane strelske športne zveze ali strelske organizacije, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe;
– se v okviru društva aktivno vadi za tekmovanja ali tekmuje na strelskih tekmovanjih, na katerih se uporablja orožje iz 6.a, 7. ali 8.a točke kategorije A;
– strelska tekmovanja priznava strelska organizacija iz prve alineje prvega odstavka 17.a člena zakona ali mednarodno in uradno priznana strelska športna zveza in
– nabavljeno orožje iz 6.a, 7. ali 8.a točke kategorije A izpolnjuje pogoje, določene za strelsko disciplino, ki jo priznava mednarodno in uradno priznana strelska športna zveza.«.
5. člen 
V 4.a členu se v prvem odstavku besedilo »B, C in D« nadomesti z besedilom »B in C«.
6. člen 
Za 4.a členom se doda novi, a4.b člen, ki se glasi:
»a4.b člen 
Orožje kategorije A, ki ga je izjemoma dovoljeno zbirati 
Orožje kategorije A, ki ga je izjemoma dovoljeno zbirati na podlagi drugega stavka prvega odstavka 28. člena zakona, je kratkocevno in dolgocevno strelno orožje s posamičnim polnjenjem, repetirnim mehanizmom ter polavtomatsko in avtomatsko orožje iz drugega odstavka tega člena, uvrščeno na seznam orožja iz kategorije A iz četrtega odstavka 28. člena zakona, ki ga je dovoljeno zbirati.
Orožje kategorije A iz prejšnjega odstavka je orožje posameznih točk kategorije A, različnih tipov/vrst in kalibra do vključno 12,7 mm oziroma do vključno kalibra 10, in sicer:
a) 2. točka kategorije A:
– avtomatska pištola;
– mitraljez;
– puškomitraljez;
– avtomatska puška z risano cevjo;
– avtomatska puška z gladko cevjo;
– brzostrelka;
– ostalo;
b) 6. točka kategorije A:
– polavtomatska pištola;
– pištola;
– revolver;
– polavtomatska puška z risano cevjo;
– polavtomatska puška z gladko cevjo;
– repetirna puška z risano cevjo;
– repetirna puška z gladko cevjo;
– puška;
– avtomatska pištola;
– mitraljez;
– puškomitraljez;
– avtomatska puška z risano cevjo;
– avtomatska puška z gladko cevjo;
– brzostrelka;
– top, havbica, minomet in ročni raketomet;
c) 9. točka kategorije A:
– polavtomatska pištola;
– pištola;
– revolver;
– polavtomatska puška z risano cevjo;
– polavtomatska puška z gladko cevjo;
– repetirna puška z risano cevjo;
– repetirna puška z gladko cevjo;
– puška;
– avtomatska pištola;
– mitraljez;
– puškomitraljez;
– avtomatska puška z risano cevjo;
– avtomatska puška z gladko cevjo;
– brzostrelka.
Če komisija iz četrtega odstavka 28. člena zakona ugotovi, da je orožje kategorije A iz prejšnjega odstavka kalibra več kot 12,7 mm oziroma več kot kalibra 10, se tako orožje in strelivo zanj lahko uvrsti na seznam orožja kategorije A, ki ga je dovoljeno zbirati na podlagi četrtega odstavka 28. člena zakona, če ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, pred uvrstitvijo orožja in streliva na seznam, pridobi soglasje ministrstva, pristojnega za obrambo, za uvrstitev orožja na seznam orožja kategorije A, ki ga je dovoljeno zbirati.«
7. člen 
V 4.b členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Razen orožja iz 4. in 7. točke kategorije D, se sme dajati v promet le na novo izdelano, predelano ali uvoženo orožje in bistvene sestavne dele orožja, ki so preizkušeni, žigosani in označeni.«.
V drugem odstavku se za besedo »proizvajalca« doda besedilo »ali blagovno znamko«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ogrodje orožja oziroma zaklepišče, ki je izdelano iz nekovinskega materiala, ima oznako na kovinski ploščici, ki je trajno vgrajena v material ogrodja orožja ali na zaklepišče tako, da ploščice ni mogoče zlahka odstraniti, in tako, da bi se z odstranitvijo kovinske ploščice uničil del ogrodja orožja ali zaklepišča. Ne glede na prejšnji stavek je za označevanje ogrodja orožja ali zaklepišča dovoljena tudi uporaba drugih tehnik za označevanje, če te tehnike zagotavljajo enako raven razločnosti in trajnosti oznak. Za nekovinski material iz prvega stavka tega odstavka se šteje material, ki negativno vpliva na razločnost in trajnost oznak.«.
Za osmim odstavkom se doda nov, deveti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na drugi odstavek tega člena je za označevanje orožja in bistvenih sestavnih delov orožja, ki so zgodovinsko posebej pomembni, dovoljena tudi uporaba drugih tehnik za označevanje, če te tehnike zagotavljajo enako raven razločnosti in trajnosti oznak.«.
8. člen 
V 5. členu se v prvem odstavku za besedo »prebivališče« doda besedilo »oziroma začasno prebivališče, če nima stalnega«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Vloga za nabavo orožja kategorije A, B, C (razen orožja iz 6. točke kategorije C) ter iz 2. do 4. točke kategorije D in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi 25 J ali več, se vloži na obrazcu št. 1. Upošteva pa se tudi vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, če je izrecno označena kot taka in če vsebuje vse podatke, ki so določeni na predpisanemu obrazcu.«.
9. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
Dovoljenje za nabavo orožja – posameznik 
Pristojni organ izda posamezniku dovoljenje za:
– nabavo orožja kategorije A, B in C (razen orožja iz 6. točke kategorije C), na obrazcu št. 2;
– nabavo orožja iz 2. do 4. točke kategorije D, 5.d točke kategorije D (zbiratelji) in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi 25 J ali več, na obrazcu št. 3.«.
10. člen 
V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vloga za izdajo dovoljenja za nabavo orožja kategorije A, B, C (razen orožja iz 6. točke kategorije C) ter iz 2. do 4. točke kategorije D, 5.d točke kategorije D (zbiratelji) in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi 25 J ali več, se vloži na obrazcu št. 1.«.
11. člen 
V 9. členu se v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Prodajalec sme izročiti orožje posamezniku, ko mu ta predloži uraden identifikacijski dokument, ki ga je izdal državni organ, in je opremljen s fotografijo, podatke iz identifikacijskega dokumenta pa mora primerjati s podatki iz dovoljenja o nabavi orožja.«.
V drugem odstavku se besedilo »prve alinee prvega odstavka« nadomesti z besedilom »prve alinee«, besedilo »(šesti odstavek 40. člena in prvi odstavek 42. člena zakona)« pa se nadomesti z besedilom »(40. in 42. člen zakona)«.
Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek lahko trgovec z orožjem kot prodajalec namesto izpolnjenega obrazca potrdila o prodaji oziroma odsvojitvi orožja izda kupcu potrdilo iz evidence, ki jo vodi v obliki informatizirane zbirke podatkov, če ta vsebuje vse podatke iz potrdila o prodaji orožja iz prejšnjega odstavka. Potrdilo iz evidence služi kupcu kot dokazilo o pravici do posesti in prenosu orožja do registracije orožja ter je sestavni del vloge za registracijo orožja in izdajo orožne listine oziroma vpisa orožja v orožno listino.«.
12. člen 
V 10. členu se v četrtem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Po preteku veljavnosti orožnega lista iz tretjega odstavka 11. člena zakona oziroma podaljšanju veljavnosti orožnega lista iz devetega odstavka 14. člena zakona se ob izpolnjevanju pogojev iz 2. in 3. točke drugega odstavka 14. člena zakona izda nov orožni list.«.
V petem odstavku za besedo »prebivališča« doda besedilo »oziroma začasnega prebivališča, če nima stalnega,«.
13. člen 
V 17. členu se v prvem odstavku za besedo »posameznika« doda besedilo »oziroma začasnem prebivališču, če nima stalnega«.
Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»V obrazca iz prejšnjega odstavka se podatki vpisujejo s tiskalnikom, pisalnim strojem ali ročno.«.
14. člen 
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen 
Priglasitveni list 
Priglasitveni list za prodano ali odsvojeno orožje iz 2. do 4. točke kategorije D in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi 25 J ali več, izda posamezniku, ki izpolnjuje pogoje iz 1., 2. in 6. točke drugega odstavka 14. člena zakona, trgovec z orožjem (tretji odstavek 40. člena in drugi odstavek 42. člena zakona). Posamezniku, ki nabavlja orožje iz 2. do 4. točke kategorije D in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi 25 J ali več, v tujini, izda priglasitveni list za to orožje pristojni organ pod pogoji iz osmega odstavka 14. člena, 40. člena in drugega odstavka 42. člena zakona. Trgovec sme orožje izročiti posamezniku, ko mu ta na vpogled predloži uraden identifikacijski dokument, ki ga je izdal državni organ, in je opremljen s fotografijo ter predloži dokazila, da ne obstajajo zadržki iz 15. člena tega zakona in dokazilo, da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu z 19. členom zakona.
Ne glede na prejšnji odstavek sme trgovec prodati orožje iz 2. do 4. točke kategorije D in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi 25 J ali več, imetniku orožnega lista, dovoljenja za posest orožja, pooblastila za nošenje orožja, pooblastila za prenos orožja in dovoljenja za zbiranje orožja osebam, ki v skladu z 69. členom zakona posedujejo dovoljenje za iznos orožja.
Priglasitveni list iz prvega odstavka tega člena se izda na obrazcu št. 11, ki je sestavljen iz dveh delov:
– iz orožne listine ali priglasitvenega lista, ki ima dva dela in merita razvita 210 × 105 mm, prepognjena pa merita 105 × 105 mm. Pravilno izpolnjeni priglasitveni list izroči trgovec kupcu;
– iz priloge, ki vsebuje obrazec obvestila ali potrdila o izdaji priglasitvenega lista ali prodaji orožja iz 2. do 4. točke kategorije D in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi 25 J ali več (tretji odstavek 40. člena zakona); pravilno izpolnjeno prilogo pošlje trgovec pristojnemu organu po stalnem prebivališču posameznika oziroma začasnem prebivališču, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča, na katerega se glasi priglasitveni list.
Odsvojitev orožja iz drugega odstavka 42. člena zakona se lahko izvede, če je osebi, ki želi nabaviti tako orožje, izdano veljavno dovoljenje za nabavo orožja, ali preko trgovca, ki je po zakonu pooblaščen za trgovino z orožjem, ali preko pristojnega organa. Trgovec mora odsvojitelju izročiti kopijo priloge priglasitvenega lista iz druge alineje prejšnjega odstavka, ki velja kot potrdilo o odsvojitvi orožja. V primeru odsvojitve orožja preko pristojnega organa, pristojni organ posamezniku izda priglasitveni list, odsvojitelju pa izda kopijo priglasitvenega lista, ki velja kot potrdilo o odsvojitvi orožja.
V obrazec iz tretjega odstavka tega člena se podatki vpisujejo s tiskalnikom, pisalnim strojem ali ročno.«.
15. člen 
V 19. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kdor pogreši orožje ali orožno listino iz 10., 12., 13., 14., 17., 18. in 34. člena tega pravilnika, mora o tem nemudoma obvestiti najbližjo policijsko postajo, v osmih dneh od pogrešitve pa tudi pristojni organ, ki mu prijavo potrdi na obrazcu št. 12. Kdor pogreši orožje mora v osmih dneh od pogrešitve izročiti pristojnemu organu orožno listino zaradi vpisa nastale spremembe – pogrešitve.«.
16. člen 
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen 
Potrdilo o posoji orožja in potrdilo za prenos oziroma uporabo orožja 
Posameznik, ki posodi orožje v skladu s prvim odstavkom 44. člena zakona, izda posamezniku, ki si sposoja orožje, potrdilo na obrazcu št. 17. Upošteva se tudi drugačno potrdilo, ki ni sestavljeno na predpisanem obrazcu, če je izrecno označeno kot potrdilo o posoji orožja in če vsebuje vse podatke, kot je to določeno v predpisanem obrazcu. Izdano potrdilo velja le določen čas, vendar največ za 30 dni.
Potrdilo za prenos oziroma uporabo orožja izdajajo osebe iz četrtega in petega odstavka 44. člena zakona (strelske in lovske organizacije) na obrazcu št. 13, ki meri 75 × 105 mm. Upošteva se tudi drugačno potrdilo, ki ni na predpisanem obrazcu, če je izrecno označeno kot potrdilo za prenos oziroma uporabo orožja in če vsebuje vse podatke, kot je to določeno v predpisanem obrazcu.«.
17. člen 
Za 23. členom se dodata novo, VII.A poglavje in 23.a člen, ki se glasita:
»VII.A VSEBINA VLOGE ZA OPRAVLJANJE UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI PLAŠILNEGA IN SIGNALNEGA OROŽJA OZIROMA OROŽJA, KI JE NAMENJENO ZA ALARM, PLAŠENJE IN SIGNALIZIRANJE 
23.a člen 
Vsebina vloge za opravljanje ugotavljanja skladnosti 
Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje ugotavljanja skladnosti plašilnega in signalnega orožja oziroma orožja, ki je namenjeno za alarm, plašenje in signaliziranje, vsebuje naslednje podatke:
– matična številka (enotna identifikacijska številka);
– firma/ime;
– ime poslovalnice ali drugega dela poslovnega objekta;
– sedež in naslov;
– ime, priimek in stalno prebivališče zastopnika;
– vrsta dejavnosti;
– ime, priimek, EMŠO, datum rojstva in stalno prebivališče odgovorne osebe;
– ime, priimek, EMŠO, datum rojstva in stalno prebivališče zaposlenih posameznikov, ki neposredno opravljajo ugotavljanje skladnosti;
– dokazilo o strokovni usposobljenosti oseb, ki opravljajo ugotavljanje skladnosti;
– potrdilo o preizkusu znanja o ravnanju z orožjem iz 19. člena zakona za osebe, ki opravljajo ugotavljanje skladnosti;
– potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu iz 18. člena zakona za osebe, ki opravljajo ugotavljanje skladnosti;
– dokazilo o ustreznosti opreme in prostorov, v katerih se bo opravljalo ugotavljanje skladnosti (smiselna uporaba 38. člena zakona, ki se nanaša na tehnične pogoje varovanja prostorov, namenjenih za promet z orožjem);
– dokazilo o zavarovanju odgovornosti za opravljeno delo (smiselna uporaba 55. člena zakona, ki se nanaša na odgovornost za škodo in zavarovanje za odgovornost na streliščih);
– druga dokazila, ki jih zahteva ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, če je to potrebno za odločitev o izdaji dovoljenja za opravljanje ugotavljanja skladnosti.«.
18. člen 
V 24. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »Bistveni sestavni deli orožja, menjalne, vložne cevi in strelivo«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Bistveni sestavni deli orožja kategorije A, B, C in iz 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi 25 J ali več, ter strelivo za orožje iz 3. in 4. točke kategorije D se smejo nabavljati z dovoljenjem pristojnega organa.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Osebe iz prejšnjega odstavka imajo lahko v posesti ali nabavijo največ tri dodatne menjalne ali vložne cevi k posameznemu kosu orožja.«.
V četrtem odstavku se besedilo »delov orožja« obakrat nadomesti z besedilom »bistvenih sestavnih delov orožja«.
19. člen 
V 25.a členu se v četrtem odstavku četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ali je razstavljeno orožje kategorije A varovano v skladu s predpisi, ki določajo pogoje za razstavljanje orožja.«.
Šesti odstavek se črta.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »št. 1« nadomesti z besedilom »št. 1b«.
20. člen 
26. člen se črta.
21. člen 
V 28. členu se prvi odstavek črta.
Drugi odstavek, ki postane prvi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Strelno orožje se onesposobi v skladu s Prilogo I Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2403 z dne 15. decembra 2015 o določitvi skupnih smernic o standardih in tehnikah za onesposobitev, ki zagotavljajo nepreklicno neuporabnost onesposobljenega strelnega orožja (UL L št. 333 z dne 19. 12. 2015, str. 62), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/337 z dne 5. marca 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2403 o določitvi skupnih smernic o standardih in tehnikah za onesposobitev, ki zagotavljajo nepreklicno neuporabnost onesposobljenega strelnega orožja (UL L št. 65 z dne 8. 3. 2018, str. 1); (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba).«.
V tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Ustrezne posege na orožju kalibra do vključno 12,7 mm oziroma kalibra 10 za orožje z gladko cevjo izvede trgovec iz 36. člena zakona, ki opravlja predelavo orožja iz 4. točke 35. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: subjekt za onesposobitev orožja), ter državni organi na svojem orožju, ki ga imajo v posesti in uporabi po posebnih predpisih.«.
Četrti odstavek postane tretji odstavek.
V petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »izgubi lastnosti orožja« nadomesti z besedilom »se uvrsti v 6. točko kategorije C«.
Šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo peti, šesti in sedmi odstavek.
V devetem odstavku, ki postane osmi odstavek, se besedilo »razen če se to orožje prenese« nadomesti z besedilom »razen če se to orožje nosi, prenaša ali prenese«.
22. člen 
V 28.a členu se v četrtem odstavku za besedo »kaliber« doda besedilo »in tovarniška številka«.
23. člen 
V 28.b členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »Plašilno-signalno orožje oziroma orožje, ki je izdelano in namenjeno za alarm, plašenje ali signaliziranje«.«
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Plašilno-signalno orožje oziroma orožje, ki je izdelano in namenjeno za alarm, plašenje ali signaliziranje, se po zakonu ne šteje za orožje, če izpolnjuje tehnične specifikacije iz Priloge 1 Izvedbene direktive 2019/69.«.
24. člen 
V 32. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pristojni organ izda posamezniku, ki zakonito prebiva v eni izmed držav članic Evropske unije, dovoljenje za nabavo in iznos orožja ali streliva kategorije A, B in C (razen iz 6. točke kategorije C) v drugo državo članico Evropske unije po prvem odstavku 69. člena zakona samo, če ima predhodno privolitev za nabavo oziroma vnos orožja ali streliva pristojnega organa države, v kateri prebiva oziroma v katero orožje iznaša, ali potrdilo uradnega organa države, v katero se orožje iznaša, da predhodna privolitev za nabavo oziroma vnos orožja ali streliva ni potrebna. Pod enakimi pogoji se izda dovoljenje za nabavo in iznos orožja ali streliva kategorije D, če se za takšno orožje zahteva predhodna privolitev pristojnega organa države, v katero se orožje iznaša.«.
V šestem odstavku se besedilo »šesti odstavek« nadomesti z besedilom »tretji odstavek«.
Sedmi in osmi odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»V vseh primerih izdaje ali zavrnitve dovoljenja za nabavo in iznos orožja v države članice Evropske unije zaradi razlogov iz 2. ali 3. točke drugega odstavka 14. člena zakona, pristojni organ obvesti pristojni organ države, v katero se orožje iznaša, in če je to potrebno tudi države prek katerih se vrši prenos. Obveščanje se vrši preko sistema IMI v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/686 z dne 16. januarja 2019 o podrobni ureditvi sistematične izmenjave informacij v zvezi s prenosom strelnega orožja znotraj Unije z elektronskimi sredstvi v skladu z Direktivo Sveta 91/477/EGS (UL L št. 116 z dne 3. 5. 2019, str.1) in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1423 z dne 21. maja 2021 o podrobni ureditvi sistematične izmenjave informacij v zvezi z zavrnitvami izdaje dovoljenj za nabavo ali posedovanje nekaterega strelnega orožja z elektronskimi sredstvi v skladu z Direktivo (EU) 2021/555 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 307 z dne 1. 9. 2021, str. 3).
Dolžnost obveščanja po prejšnjem odstavku velja tudi v primeru izdaje ali zavrnitve dovoljenja za posest oziroma nošenje orožja državljanu Evropske unije, ki ima potrdilo o prijavi prebivanja na območju Republike Slovenije, zaradi razlogov iz 2. ali 3. točke drugega odstavka 14. člena zakona ali zavrnitve izdaje orožne listine iz razlogov iz 2. ali 3. točke drugega odstavka 14. člena zakona ali odvzema orožne listine državljanu Republike Slovenije, državljanu Evropske unije ali tujcu, ki ima dovoljenje za prebivanje na območju Republike Slovenije.«.
25. člen 
V 34. členu se v prvem odstavku besedilo »kategorije B, C in D« nadomesti z besedilom »iz 6.a, 7. in 8.a točke kategorije A ter orožje kategorije B, C in D«.
V šestem odstavku se tretji stavek spremeni tako, da se glasi: »Če je za vnos orožja potrebno predhodno dovoljenje države članice Evropske unije, v katero se orožje vnaša, si mora imetnik evropske orožne prepustnice to dovoljenje pridobiti pri pristojnem organu države članice Evropske unije.«.
26. člen 
V 35. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V obrazec Evropske orožne prepustnice se podatki vpisujejo s tiskalnikom, pisalnim strojem ali ročno.«.
27. člen 
V 37. členu se v drugem odstavku besedilo »kategorije B, C in D« nadomesti z besedilom »kategorije A, B, C in D«.
28. člen 
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»39. člen 
Pristojnost in seznam orožja 
Za dovoljenja iz 36. in 37. člena, predhodno privolitev iz 38. člena in obveščanje iz 37. člena tega pravilnika je na ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, pristojna notranja organizacijska enota, pristojna za orožje.
Seznam ognjenega strelnega orožja, za katero je potrebna predhodna privolitev, seznam ognjenega strelnega orožja, za katero ni potrebna predhodna privolitev, in seznam ognjenega strelnega orožja, ki je na območju Republike Slovenije prepovedano, so navedeni v prilogi št. 2. Pogoji za vnos in iznos ognjenega strelnega orožja v posameznih državah članicah Evropske unije so objavljeni na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.«.
29. člen 
V 42. členu se v naslovu člena beseda »iznos« nadomesti z besedo »izvoz«.
Prvi odstavek se črta.
V drugem, tretjem in četrtem odstavku, ki postanejo prvi, drugi in tretji odstavek, se beseda »iznos« v vseh sklonih nadomesti z besedo »izvoz« v ustreznem sklonu.
Za novim tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»Dovoljenje za nabavo in izvoz orožja posamezniku iz tretjega odstavka 71.a člena zakona v vseh primerih izda pristojni organ, ki je pristojen za prodajalca.«.
30. člen 
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
»43. člen 
Nabava in uvoz orožja iz tretjih držav 
Posameznik, ki ima prebivališče v Republiki Sloveniji, orožje ali strelivo pa želi nabaviti v tretji državi, vloži vlogo za izdajo dovoljenja za nabavo in uvoz orožja na obrazcu št. 1, za bistvene sestavne dele orožja, menjalne, vložne cevi ali strelivo pa na obrazcu št. 15. Dovoljenje za nabavo orožja, bistvenih sestavnih delov orožja, menjalnih, vložnih cevi ali streliva in uvoz v Republiko Slovenijo se izda na obrazcu št. 29.
Priloga k izdanemu dovoljenju za nabavo in uvoz orožja je obrazec potrdila o uvozu orožja, ki ga izpolni organ, pristojen za mejno kontrolo.«.
31. člen 
V 48. členu se v šestem odstavku 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. tovarniška številka ali enotna oznaka na bistvenih sestavnih delih orožja, če je ta drugačna od oznake na zaklepišču posameznega strelnega orožja;«.
Za 7. točko se doda nova, 7.a) točka, ki se glasi:
»7.a) država proizvajalka orožja oziroma država uvoza orožja;«.
32. člen 
V 52. členu se v šestem odstavku 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. tovarniška številka ali enotna oznaka na bistvenih sestavnih delih orožja, če je ta drugačna od oznake na zaklepišču posameznega strelnega orožja;«.
Za 8. točko se pika nadomesti s podpičjem ter doda nova, 9. točka, ki se glasi:
»9. država proizvajalka orožja oziroma država uvoza orožja.«.
33. člen 
V 55. členu se v prvem odstavku v 3. točki besedilo »kategorije B, C, in D tč. 1« nadomesti z besedilom »kategorije A, B in C«.
V 4. točki se besedilo »kategorije D tč. 2-9« nadomesti z besedilom »od 2. do 4. in 6. do 9. točke kategorije D«.
V 5. in 6. točki se besedilo »kategorije B, C in D tč. 1-5« nadomesti z besedilom »kategorije A, B, C in 2. do 4. točke kategorije D«.
V drugem odstavku se besedilo »kategorije D tč. 2-9« nadomesti z besedilom »od 2. do 4. in 6. do 9. točke kategorije D«.
Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Evidence iz prvega odstavka tega člena se vodijo kot informatizirana zbirka podatkov, ki jo zagotovi ministrstvo.«.
34. člen 
V 57. členu se v prvem odstavku besedilo »iz 54, 55. in 56. člena« nadomesti z besedilom »iz 54. in 56. člena«.
V petem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Po preteku roka se dokumentacija o nabavi in prodaji orožja uniči, evidence pa se izročijo pristojni upravni enoti, ki jih hrani v skladu s prvim in drugim odstavkom 78. člena zakona.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Evidence iz prvega odstavka tega člena se lahko vodijo tudi v elektronski obliki, s tem, da mora biti izrecno označena kot posamezna evidenca iz 54. in 56. člena tega pravilnika in vsebovati vse podatke določene v predpisanem obrazcu/knjigi (76. člen in drugi odstavek 77. člena zakona), organom nadzora pa mora biti omogočen dostop, vpogled in iskanje podatkov v evidencah.«.
Za šestim odstavkom se doda nov, sedmi odstavek, ki se glasi:
»Če se evidence iz prvega odstavka tega člena vodijo v elektronski obliki, se vodijo tako, da poznejši popravek ne izbriše prvotnega vpisa oziroma so evidentirane vse spremembe.«.
35. člen 
Priloga št. 1, obrazec št. 1A, Priloga št. 2, obrazec št. 1 (zapisnik), obrazec št. 1 (vloga), obrazec št. 2, obrazec št. 3, obrazec št. 4, obrazec št. 14 (ORO-6), obrazec št. 16, obrazec št. 20, obrazec št. 21, obrazec št. 22, obrazec št. 24, obrazec št. 24A, obrazec št. 26, obrazec št. 27, obrazec št. 28, obrazec št. 29, obrazec št. 30, obrazec št. 36, obrazec št. 38 in obrazec št. 39 se nadomestijo z novo Prilogo št. 1, obrazcem št. 1A, Prilogo št. 2, obrazcem št. 1b (zapisnik), obrazcem št. 1 (vloga), obrazcem št. 2, obrazcem št. 3, obrazcem št. 4, obrazcem št. 14 (ORO-6), obrazcem št. 16, obrazcem št. 20, obrazcem št. 21, obrazcem št. 22, obrazcem št. 24, obrazcem št. 24A, obrazcem št. 26, obrazcem št. 27, obrazcem št. 28, obrazcem št. 29, obrazcem št. 30, obrazcem št. 36, obrazcem št. 38 in obrazcem št. 39, iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.
Obrazec št. 23 se črta.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
36. člen 
Do uveljavitve predpisa iz tretjega odstavka 23. člena zakona se za nošenje in uporabo lovskega orožja izven lovišča oziroma strelišča uporablja 26. člen Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 40/05, 82/07, 63/10, 52/13, 29/16 in 74/21).
37. člen 
Ne glede na določbi drugega in tretjega odstavka a4.b člena pravilnika za orožje večjih kalibrov od 12,7 mm oziroma kalibra 10, ki je pred uveljavitvijo tega pravilnika uvrščeno na seznam orožja kategorije A, ki ga je dovoljeno zbirati, določenem z Odredbo o seznamu orožja kategorije A, ki ga je dovoljeno zbirati (Uradni list RS, št. 43/11), ni treba pridobiti soglasja ministrstva, pristojnega za obrambo.
38. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-33/2022
Ljubljana, dne 24. marca 2022
EVA 2018-1711-0002
Aleš Hojs 
minister 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti