Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022

Kazalo

901. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2021, stran 2624.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 47/10, 12/11, 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 23. seji dne 21. 3. 2022 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2021 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2021, ki zajema predvidene in dosežene prihodke in druge prejemke, predvidene in dosežene odhodke ter druge izdatke proračuna Občine Litija, predvideno in doseženo izvršitev računa finančnih terjatev in naložb, predvideno in doseženo izvršitev računa financiranja in sredstva rezerv ter dosežene prihodke in druge prejemke krajevnih skupnosti v Občini Litija, dosežene odhodke in druge izdatke krajevnih skupnosti v Občini Litija.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2021 izkazuje v evrih:
A. bilanca prihodkov in odhodkov
I. prihodki 
19.981.164,94
II. odhodki 
18.047.734,53
III. proračunski primanjkljaj 
1.933.430,41
B. račun finančnih terjatev in naložb
0,00
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 
0,00
V. dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
0,00
VI. prejeta minus dana posojila 
in spremembe kapitalskih deležev 
0,00
C. račun financiranja
VII. zadolževanje 
611.856,27
VIII. odplačila dolga 
1.301.551,56
IX. sprememba stanja sredstev na računu
1.243.735,12
X. neto zadolževanje
–689.695,29
XI. neto financiranje 
–1.933.430,41
XII. stanje sredstev na računih 
na dan 31. 12. 2021
3.629.486,97
D. bilanca sredstev rezerv
0. začetno stanje
224.129,56
I. prihodki 
165.000,00
II. odhodki 
94.468,43
III. presežek
294.661,13
3. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, bilanca sredstev rezerv in premoženjska bilanca so sestavni del tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2022
Litija, dne 21. marca 2022
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti