Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022

Kazalo

917. Pravilnik o denarni pomoči fizičnim osebam pri odstranitvi objektov v Občini Razkrižje, stran 2637.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 6. in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 41/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Razkrižje na 19. redni seji dne 22. 3. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o denarni pomoči fizičnim osebam pri odstranitvi objektov v Občini Razkrižje 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za pridobitev denarne pomoči fizičnim osebam pri odstranitvi objektov v Občini Razkrižje.
2. člen 
Občina Razkrižje dodeli denarno pomoč investitorjem – fizičnim osebam pri odstranitvi naslednjih objektov:
– stanovanjska hiša ali stanovanjska hiša z gospodarskim poslopjem:
Neto tlorisna površina 
Znesek sofinanciranja 
od 50 m2 do 100 m2
do 1.000,00 EUR 
od 101 m2 do 150 m2
do 1.500,00 EUR 
od 151 m2 do 200 m2
do 2.000,00 EUR 
nad 200 m2
do 2.500,00 EUR 
3. člen 
Namen dodeljevanja denarne pomoči iz 2. člena je spodbujanje lastnikov za odstranitev dotrajanih stanovanjskih hiš ali stanovanjskih hiš z gospodarskim poslopjem na območju Občine Razkrižje.
4. člen 
Sredstva za dodelitev finančne pomoči iz 2. člena se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
5. člen 
Vlogi za pridobitev denarne pomoči iz 2. člena mora biti priloženo:
– fotokopija vložene prijave začetka rušitve,
– dokazilo o deponiranju odstranjenega materiala,
– dokazilo o plačilu stroškov deponiranja odstranjenega materiala,
– fotografija objekta pred rušenjem,
– fotografija zemljišča po odstranitvi objekta.
6. člen 
Sredstva se dodeljujejo na podlagi popolne vloge investitorja.
Vloge obravnava strokovna služba občinske uprave Občine Razkrižje, ki v roku 30 dni od prejetja popolne vloge s sklepom odloči o upravičenosti do denarne pomoči. Zoper sklep je možna pritožba, ki se v roku 8 dni od prejema sklepa vloži pri organu, ki je sklep izdal. O pritožbi odloči župan v 30 dneh od prejema.
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-22/2022-3
Šafarsko, dne 25. marca 2022
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti