Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022

Kazalo

891. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju in preizkusu znanja o ravnanju z orožjem, stran 2612.

  
Na podlagi desetega odstavka 19. člena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 85/09 in 125/21) minister za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju in preizkusu znanja o ravnanju z orožjem 
1. člen
V Pravilniku o usposabljanju in preizkusu znanja o ravnanju z orožjem (Uradni list RS, št. 102/15) se v 2. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Preizkusa znanja iz tega pravilnika ni treba opravljati osebam iz sedmega odstavka 19. člena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 85/09 in 125/21; v nadaljnjem besedilu: Zakon o orožju) in osebi, ki na podlagi dovoljenja za zbiranje orožja zbira le hladno orožje.«.
2. člen 
V 5. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– učilnico za izvajanje usposabljanja iz 8. člena ter prve, druge in četrte alineje 9. člena tega pravilnika, ki mora biti funkcionalno opremljena tako, da omogoča nemoteno učenje odraslih, ali strojno in programsko opremo za izvajanje usposabljanja iz 8. člena ter prve, druge in četrte alineje 9. člena tega pravilnika na daljavo, če to omogočajo način in metode usposabljanja, kot so opredeljene v programu usposabljanja iz tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika;«.
3. člen 
V 6. členu se v prvem odstavku besedilo »družboslovne smeri« črta.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Predavatelj teme o nudenju prve pomoči pri ranah s strelnim orožjem mora imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo po izobraževalnem programu Zdravstvena nega, izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobraževalnemu programu Zdravstvena nega, ali srednješolsko izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj s strokovnega področja prve pomoči.«.
V tretjem odstavku se besedilo »višje stopnje« črta.
4. člen 
V 7. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Izvajalec usposabljanja mora datume in lokacije usposabljanja objaviti na svojih spletnih straneh oziroma navesti, da bo usposabljanje kandidatov iz 8. člena ter prve, druge in četrte alineje 9. člena tega pravilnika potekalo na daljavo. Če se usposabljanje kandidatov izvede na daljavo, mora izvajalec usposabljanja inšpektoratu, pristojnemu za notranje zadeve, na njegovo zahtevo posredovati povezavo do usposabljanja.«.
5. člen 
V 8. členu se v 1. točki tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21 in 186/21), in sicer poglavja: Splošne določbe o kaznivem dejanju, Varnostni ukrepi, (vrste varnostnih ukrepov, odvzem predmetov), Kazniva dejanja zoper življenje in telo (115., 116., 117., 118., 122., 123., 124., 127. člen), Kazniva dejanja zoper človekove pravice in svoboščine (132., 133., 134., 134.a, 135., 135.a člen), Kazniva dejanja zoper premoženje (204., 205., 206., 207., 213., 220. člen), Kazniva dejanja zoper javni red in mir (296., 298., 299., 300., 306., 307. člen),«.
6. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
(komisija za preizkus znanja) 
(1) Preizkus znanja izvaja komisija za preizkus znanja (v nadaljnjem besedilu: komisija). Predsednika, enega ali več namestnikov predsednika in člane komisije imenuje minister, pristojen za notranje zadeve, izmed javnih uslužbencev ministrstva in strokovnjakov, ki jih za člane komisij predlagajo strelske športne organizacije, ki so članice Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez ali mednarodno in uradno priznane strelske športne zveze ali strelske organizacije, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe ali športa (v nadaljnjem besedilu: registrirane strelske organizacije), in izvajalci usposabljanja. Posamezna registrirana strelska organizacija lahko predlaga enega kandidata, posamezen izvajalec usposabljanja pa lahko predlaga največ dva kandidata za člana komisije iz prejšnjega stavka.
(2) Predsednik, namestnik predsednika in člani komisije morajo aktivno obvladati slovenski jezik. Predsednik komisije oziroma njegov namestnik ter člani komisije, ki so predstavniki ministrstva, morajo izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika ter imeti opravljen preizkus znanja o ravnanju z orožjem iz 19. člena Zakona o orožju, ostali člani komisije iz prejšnjega odstavka pa morajo izpolnjevati pogoje iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(3) Kandidati opravljajo preizkus znanja pred tremi člani komisije iz prvega odstavka tega člena, pri čemer mora biti en član predstavnik ministrstva. Komisijo za posamezen preizkus znanja sestavi predsednik komisije iz prvega odstavka tega člena oziroma njegov namestnik izmed predstavnikov registriranih strelskih organizacij, izvajalcev usposabljanja in predstavnikov ministrstva na podlagi predhodnega pisnega obvestila izvajalca usposabljanja, da se izvede preizkus znanja o ravnanju z orožjem. Če v komisijo za posamezen preizkus znanja ni imenovan član, ki je predstavnik izvajalca usposabljanja, ima predstavnik izvajalca usposabljanja možnost spremljati potek preizkusa znanja.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka kandidat opravlja posebni del praktičnega preizkusa znanja pred predstavnikom izvajalca usposabljanja, ki je član komisije iz prvega odstavka tega člena.
(5) Za pravilen potek posameznega preizkusa znanja je odgovoren predsednik komisije za posamezen preizkus znanja. Za vodenje, načrtovanje in usmerjanje dela članov komisije je odgovoren predsednik komisije iz prvega odstavka tega člena oziroma njegov namestnik.
(6) Izvajalec usposabljanja, pri katerem poteka preizkus znanja, mora poskrbeti za zadostno število zapisnikov o preizkusu znanja o ravnanju z orožjem in potrdil o opravljenem preizkusu ter zagotoviti ustrezno administrativno pomoč komisiji.
(7) Predsednik komisije iz prvega odstavka tega člena mora ob zaključku koledarskega leta ministrstvu posredovati poročilo o delu komisije.«.
7. člen 
V 14. členu se v prvem odstavku doda nov, drugi stavek, ki se glasi: »Ne glede na prejšnji stavek lahko predsednik komisije za posamezen preizkus znanja določi, da teoretični del preizkusa znanja obsega le ustni del.«.
V drugem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Ustni del vsebuje najmanj pet vprašanj iz sklopov teoretičnega dela usposabljanja oziroma najmanj deset vprašanj iz posameznega sklopa teoretičnega dela usposabljanja iz 8. člena tega pravilnika, če teoretični del preizkusa znanja obsega le ustni del.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Teoretični del preizkusa znanja poteka v učilnici, ki jo zagotovi izvajalec usposabljanja in izpolnjuje pogoje iz 5. člena tega pravilnika. Predsednik komisije za posamezen preizkus znanja lahko določi, da teoretični del preizkusa znanja poteka prek spletne učilnice oziroma na daljavo, če člani komisije in kandidati razpolagajo s strojno in programsko opremo, ki omogoča vidno, pisno in slušno komuniciranje med komisijo in kandidatom.«.
8. člen 
V 15. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Splošni del izvede kandidat z orožjem izvajalca usposabljanja. Posebni del kandidat izvede s svojim orožjem, in sicer po vsaki nabavi novega tipa/vrste orožja zaradi vpisa orožja v orožni list, pred izdajo orožnega lista za nov tip/vrsto orožja ali pred vpisom novega tipa/vrste orožja v orožni list oziroma pred potrditvijo pooblastila za nošenje orožja. Posameznik, ki poseduje dovoljenje za zbiranje orožja, in posameznik, ki se mu izda dovoljenje za posest orožja mora opraviti posebni del pred prvo izdajo dovoljenja za nabavo streliva za posamezen tip/vrsto orožja. Šteje se, da ima posameznik opravljen posebni del preizkusa za posamezen tip/vrsto orožja, če ima tak tip/vrsto orožja vpisano v orožni list ali pa je za tak tip/vrsto orožja že pridobil dovoljenje za nabavo streliva.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Posebnega dela praktičnega dela preizkusa znanja ni treba opravljati posameznikom pred potrditvijo pooblastila za prenos orožja in posameznikom, ki nabavljajo orožje kategorije D iz prvega odstavka 3. člena Zakona o orožju.«.
V četrtem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. prikaz varnega rokovanja s praznim orožjem:
– varno jemanje iz embalaže in priprava za prenos orožja,
– kontrola orožja (napolnjeno, prazno),
– drža orožja (orožje obrnjeno v varno smer, prst izven branika orožja),
– prikaz delovanja vseh zunanjih krmilnih vzvodov na orožju,
– postopek polnjenja in praznjenja ter menjave nabojnikov,
– razstavljanje in sestavljanje orožja ter postopek čiščenja in vzdrževanja;«.
9. člen 
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen 
(evidenca o opravljenih preizkusih znanja) 
(1) Izvajalec usposabljanja, pri katerem je potekalo delo komisije, vodi evidenco o opravljenih preizkusih znanja. Evidenca vsebuje naslednje podatke:
1. podatke o kandidatu (ime in priimek, datum in kraj rojstva, prebivališče),
2. datum opravljanja preizkusa znanja,
3. uspeh preizkusa znanja,
4. številka potrdila o preizkusu znanja,
5. vrsta orožja, s katerim je kandidat opravljal posebni del praktičnega preizkusa znanja.
(2) Evidenca se vodi na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Prijavnice in zapisniki o preizkusu znanja s prilogami se hranijo pri izvajalcu usposabljanja, pri katerem je potekalo delo komisije.«.
10. člen 
24. člen se črta.
11. člen 
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
(imenovanje komisije) 
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, imenuje komisijo iz prvega odstavka 10. člena pravilnika v enem mesecu od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Kandidate za predsednika, enega ali več namestnikov predsednika in člane komisije iz prvega odstavka 10. člena pravilnika se pozove z javnim pozivom, ki se objavi na spletni strani ministrstva v osmih dneh po uveljavitvi tega pravilnika.
(3) Do imenovanja komisije iz prejšnjega odstavka izvaja preizkus znanja iz 10. člena pravilnika Komisija za preizkus znanja o ravnanju z orožjem, ki jo je minister, pristojen za notranje zadeve, imenoval na podlagi 10. člena Pravilnika o usposabljanju in preizkusu znanja o ravnanju z orožjem (Uradni list RS, št. 102/15).
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-35/2022
Ljubljana, dne 24. marca 2022
EVA 2022-1711-0002
Aleš Hojs 
minister 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina