Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022

Kazalo

910. Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2021, stran 2632.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odločba US) in 84. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 21. redni seji dne 24. 3. 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2021 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2021.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2021 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2021.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov v letu 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Proračun Občine Šmarje pri Jelšah je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Znesek v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
12.144.344,42
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.343.105,92
70
DAVČNI PRIHODKI 
8.428.469,72
700 Davki na dohodek in dobiček
7.533.467,00
703 Davki na premoženje
681.349,81
704 Domači davki na blago in storitve
213.652,91
706 Drugi davki 
71
NEDAVČNI PRIHODKI
914.636,20
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
601.768,55
711 Takse in pristojbine
14.689,85
712 Globe in druge denarne kazni
27.207,41
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
2.371,17
714 Drugi nedavčni prihodki
268.599,22
72
KAPITALSKI PRIHODKI
478.690,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
7210 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
478.690,00
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.232.248,97
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.232.248,97
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
78
PREJETA SREDSTVA IZ EU 
IN IZ DRUGIH DRŽAV
90.299,53
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
90.299,53
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.475.371,65
40
TEKOČI ODHODKI 
2.680.480,22
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
825.118,70
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
134.822,62
402 Izdatki za blago in storitve 
1.573.107,37
403 Plačila domačih obresti
24.431,53
409 Rezerve
123.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
3.636.708,47
410 Subvencije
92.700,66
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
2.380.924,28
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
220.677,50
413 Drugi tekoči domači transferi
942.406,03
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.836.316,75
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.836.316,75
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
321.866,21
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam
221.689,33
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
100.176,88
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I-II)
–331.027,23
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV 
(IV–V)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE 
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA 
603.290,47
550 Odplačila domačega dolga
603.290,47
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)
–934.317,70
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
–603.290,47
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI+VII-VIII-IX=-III)
331.027,23
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 31. 12. PRETEKLEGA LETA (2020)
1.030.231,84
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2021 se na ravni podskupin kontov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju Načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, pa se objavijo na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.
Št. 410-0086/2022
Šmarje pri Jelšah, dne 24. marca 2022
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Matija Čakš 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti