Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022

Kazalo

902. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2022, stran 2625.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11, 64/17) je Občinski svet Občine Odranci na 23. seji dne 28. 3. 2022 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Odranci za leto 2022 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Odranci za leto 2022 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
1.464.798,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
1.262.980,00
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.135.585,00
700
Davki na dohodek in dobiček
1.006.332,00
703
Davki na premoženje 
122.653,50
704
Domači davki na blago in storitev
6.600,00
706
Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
127.395,00
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
34.960,00
711
Takse in pristojbine
1.500,00
712
Denarne kazni
350,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
0,00
714
Drugi nedavčni prihodki
90.585,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
20.200,00
720 
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0
721
Prihodki od prodaje zalog 
16.200,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč
4.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
181.618,00
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
79.272,00
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU
102.346,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
2.043.031,29
40
TEKOČI ODHODKI 
520.701,29
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
133.100,00
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
22.057,00
402
Izdatki za blago in storitve
324.376,00
403
Plačila domačih obresti 
1.100,00
409
Rezerve
40.068,29
41
TEKOČI TRANSFERI
602.421,00
410
Subvencije
600,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
413.483,00
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
90.688,00
413
Drugi tekoči domači transferi
97.650,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
912.909,00
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
912.909,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
7.000,00
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
7.000,00
432 
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
–578.233,29
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
400.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
400.000,00
500
Domače zadolževanje
400.000,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
53.720,00
55
ODPLAČILO DOLGA
53.720,00
550
Odplačilo domačega dolga
53.720,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.)
–231.953,29
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
346.280,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
578.233,29
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
231.953,29
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Odranci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse dejavnosti je župan. Za izvrševanje proračuna Občine Odranci je odgovoren župan.
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezervacije (postavka 23002, konto 409000) za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča občinski svet,
– uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih problemov proračuna,
– uporabi sredstev rezerv za namene iz 48. člena Zakona o javnih financah,
– začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti,
– o vlogah za sponzoriranje in donacije različnih prireditev do višine 2.500,00 EUR po vlogi, znotraj možnosti, ki jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča proračunska rezervacija.
Župan je pooblaščen še za izdaje mnenj za prodajo nepremičnin, na katerih ima občina zastavno pravico.
Vsi prihodki, ki jih občinska uprava doseže s svojo dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja so prihodek občinskega proračuna.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prejemkov, določenih v 43. in 80. členu ZJF, tudi naslednji prejemki:
– prihodki od požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prihodki od komunalnih prispevkov,
– prihodki od turistične takse,
– prihodki od koncesijske dajatve.
Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni, se bodo prenesli v naslednje leto za namene, za katere so opredeljeni.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med proračunskimi uporabniki ter področji proračunske porabe, glavnimi programi, podprogrami, proračunskimi postavkami in konti odloča župan s pisnim sklepom iz katerega je razvidna prerazporeditev med proračunskimi postavkami ter na katerem kontu se pravica povečuje in na katerem se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju 2022 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnik, od tega:
1. v letu 2023 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan, ki lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen 
(odpiranje novih proračunskih postavk) 
Med izvrševanje proračuna se lahko odpre nova postavka ali nov konto, če pri načrtovanju proračuna teh izdatkov ni bilo mogoče predvideti, a je odprtje nove postavke potrebno zaradi realizacije projektov, financiranih s strani sredstev EU, zaradi izvršitve sodb sodišča ali zaradi drugih utemeljenih razlogov. Novo postavko se lahko odpre le v primeru, če se sredstva na tej postavki lahko zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk. Župan s polletnim poročilo o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o novo odprtih proračunskih postavkah.
9. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 0,00 EUR.
O uporabi proračunske rezerve občine za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet v polletnem poročilu in zaključnem računu proračuna.
10. člen 
(financiranje posrednih in ostalih proračunskih uporabnikov) 
Sredstva za financiranje programov posrednih proračunskih uporabnikov se zagotovijo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja.
Višino in obseg porabe sredstev namenjenih za delovanje posrednih in drugih uporabnikov proračuna, ki ni določena s predpisi in merili določi župan s sklepom v okviru zagotovljenega obsega sredstev za posamezno proračunsko postavko.
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih in drugih proračunskih uporabnikov se določi s pogodbo.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
11. člen
(odpis terjatev) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2022 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ na posameznega dolžnika do višine 250 EUR. Prav tako lahko župan odpiše dolg dolžniku, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
(1) Župan je pooblaščen, da odloča o likvidnostnem zadolževanju do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti.
(2) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 dolgoročno zadolži v višini 400.000,00 € za investicije, predvidene v občinskem proračunu.
(3) Javni zavodi, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Odranci se smejo zadolžiti le s soglasjem ustanoviteljev. O soglasju k zadolžitvi in izdaji poroštev odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen
(začasno financiranje v letu 2023) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Odranci v letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 162-23/2022
Odranci, dne 28. marca 2022
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti