Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2175. Uredba o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje
2176. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju

Drugi akti

2157. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu

MINISTRSTVA

2158. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih žičniških naprav
2159. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juliju 2020

SODNI SVET

2160. Odločba o prenehanju sodniške službe
2161. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2162. Poročilo o gibanju plač za junij 2020
2177. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2020

OBČINE

Braslovče

2163. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA13 – dvorec Žovnek
2164. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Braslovče

Kranjska Gora

2165. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2020

Pivka

2166. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Košana
2167. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Pivka
2168. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije COVID-19 v Občini Pivka
2169. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Prebold

2170. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije

Sevnica

2171. Sklep o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enote DB10.ppn v Dolenjem Boštanju

Sežana

2172. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2020

Tolmin

2173. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Tolmin

Žalec

2174. Statut javnega zavoda Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici