Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020

Kazalo

2171. Sklep o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enote DB10.ppn v Dolenjem Boštanju, stran 4884.

  
Na podlagi 119. člena in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 13. 8. 2020 sprejel
S K L E P 
o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enote DB10.ppn v Dolenjem Boštanju 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom določa župan Občine Sevnica začetek in način postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enote DB10.ppn v Dolenjem Boštanju (v nadaljevanju: OPPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN so:
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2);
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popravek, 57/13, 1/16, 17/16, 33/18 in 70/19) (v nadaljevanju: OPN);
– Strokovna podlaga za prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo za območje OPPN Gospodarska cona Dolenji Boštanj (OPPN-14-02), izdelal: AR PROJEKT d.o.o., april 2016.
(3) Sklep vsebuje:
– potrditev izhodišč za pripravo OPPN;
– območje in predmet načrtovanja;
– način pridobitve strokovnih rešitev;
– vrsto postopka;
– roke za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz;
– navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki bodo pozvani za izdajo mnenj;
– načrt vključenosti javnosti;
– seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja.
2. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo) 
(1) Predmet OPPN je ureditveno območje, ki se nahaja na južnem delu nepozidanih stavbnih zemljišč naselja Dolenji Boštanj. Območje je na vzhodu omejeno z reko Mirna, na severu in jugu s pozidanimi površinami, ter na zahodni strani s cestno in železniško infrastrukturo. Zemljišče je v naravi travnik.
(2) Po veljavnem občinskem prostorskem načrtu, območje zajema enoto urejanja prostora z oznako DB10.ppn, za katero je predvidena izdelava OPPN. OPPN se izdela na podlagi določb 34. člena OPN. Podrobna namenska raba zemljišč znotraj enote urejanja prostora je opredeljena kot CU – osrednje območje centralnih dejavnosti, na katerem gre za prepletanje trgovskih, storitvenih, oskrbnih, upravnih, socialnih in podobnih dejavnosti ter bivanja.
(3) Razloge za pripravo OPPN predstavlja potreba po ureditvi območja in izgradnji komunalne infrastrukture ter sprejetju izvedbenih pogojev, ki bodo podlaga za gradnjo na tem območju.
(4) Pobudo za izdelavo OPPN je podal lastnik zemljišča, ki je hkrati tudi investitor. Predmet načrtovanja z OPPN je umestitev stanovanjsko poslovnega objekta s pripadajočo javno gospodarsko infrastrukturo in priključitvijo nanjo.
(5) Zaradi načrtovanih posegov ne bo potrebno vlagati v gospodarsko javno infrastrukturo, in sicer v javne prometnice in parkirne površine ter v dograditev, prestavitev ali rekonstrukcijo gospodarske javne infrastrukture. Vsi individualni priključki se izvedejo na že izvedeno komunalno infrastrukturo, ki je v upravljanju komunalnih upraviteljev. Investitor z občino sklene pogodbo o opremljanju in vlaganju v GJI.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
Območje OPPN meri 1.256,00m2 in obsega zemljiški parceli, parc.št. 217/4 in 217/5, k.o. 1381 – Boštanj.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na strateških usmeritvah iz OPN in izdelanih strokovnih podlagah.
(2) Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom za izdelavo OPPN ter geološkim poročilom zagotovi investitor. V postopku priprave OPPN se lahko izdelajo tudi dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
(3) V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno v postopku priprave OPPN izdelati okoljsko poročilo.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek priprave in sprejetja OPPN poteka v skladu z določbami od 116. do 121. člena ZUreP-2.
6. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
Izhodišča za pripravo OPPN, sklep župana o postopku priprave OPPN, objava izhodišč in sklepa na spletnih straneh občine, dodelitev identifikacijske številke
avgust 2020
Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje
30 dni
Pridobivanje odločbe MOP, ali je potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) 
21 dni
Pridobivanje konkretnih smernic NUP
30 dni, hkrati s pridobitvijo mnenj NUP glede CPVO
Izdelava osnutka OPPN
60 dni po prejemu smernic 
Izdelava okoljskega poročila (OP), če je z odločbo potrjena izdelava CPVO
90 dni
Objava osnutka OPPN in OP na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP na osnutek OPN in mnenj NUP o ustreznosti OP
30 dni (+30 dni, v kolikor je to zahteva NUP)
Pridobivanje odločbe MOP, ali je OP ustrezno
30 dni
Dopolnitev osnutka OPN in OP na podlagi mnenj
30 dni
Objava dopolnjenega osnutka OPN in OP na spletni strani občine in javna razgrnitev ter javna obravnava
30 dni
Občina zavzame stališča do pripomb in predlogov javnosti
7 dni
Prva obravnava na seji občinskega sveta in opredelitev do stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in obravnave
na prvi seji občinskega sveta
Izdelava predloga OPPN na podlagi potrjenih stališč 
30 dni 
Objava predloga OPPN in OP na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP na osnutek OPN in mnenj NUP o ustreznosti OP
30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
Pridobivanje odločbe MOP, ali so vplivi izvedbe OPPN na okolje sprejemljivi
Sprejem odloka o OPPN v drugi obravnavi
na prvi naslednji seji občinskega sveta
Objava OPPN v Uradnem listu RS
15 dni
izdelava končnega gradiva OPPN
10 dni po objavi v Uradnem listu RS
Objava v PIS
(2) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta, Občina Sevnica na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
7. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora) 
(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo konkretnih smernic in mnenj so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, DRSV, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, Glavni trg 1, 3000 Celje;
6. Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
7. GVO d.o.o. Cigaletova 10, 1000 Ljubljana;
8. Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana;
9. Elektro Celje d.d., PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško;
10. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1001 Ljubljana;
11. Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
12. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
(2) Po načelu sodelovanja javnosti sodelujejo še:
– Krajevna skupnost Boštanj, Boštanj 30, 8294 Boštanj in
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor se v postopku priprave OPPN za to izkaže potreba.
(3) Občina pozove nosilce urejanja prostora, da podajo svoja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje, in sicer:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode;
3. Zavod RS za varstvo narave;
4. Ministrstvo za zdravje;
5. Ministrstvo za kulturo.
(4) Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje v skladu s 110. členom ZUreP-2 odloči, ali je za OPPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.
(5) V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku tega člena, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Načrt vključevanja javnosti poteka v skladu določili 112. člena ZUreP-2.
9. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljana) 
(1) Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, izdelavo geološko – geomehanskega poročila, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo postopka celovite presoje vplivov na okolje, v kolikor bo potreben, ter hidrološko hidravlično študijo, v kolikor bo potrebna, zagotovi investitor Robert Slemenšek, Dolenji Boštanj 28, 8294 Boštanj.
(2) Investitor mora po sprejemu in objavi OPPN, Občini Sevnica predati štiri izvode v vezani analogni in digitalni obliki.
10. člen 
(končni določbi) 
(1) Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Sklep o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enote DB10.ppn v Dolenjem Boštanju (Uradni list RS, št. 53/19).
(2) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Sevnica.
Št. 3505-0016/2019
Sevnica, dne 13. avgusta 2020
 
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti