Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020

Kazalo

Ob-2711/20, Stran 1860
Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16; v nadaljevanju ZSRR-2), 2. člena Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 3/13, 59/15 in 12/17, v nadaljevanju: Pravilnik o RRA) in sklepa Sveta gorenjske regije o začetku postopka in imenovanju komisije za izvedbo javnega razpisa, ki je bil sprejet na 6. redni seji z dne 10. 6. 2020, objavlja Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
javni razpis 
za izbor regionalne razvojne agencije gorenjske regije za obdobje 2021–2027 
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj (v nadaljevanju: občina), ki jo zastopa župan Matjaž Rakovec, predsednik Sveta gorenjske regije.
2. Podlaga za izvedbo razpisa s strani Mestne občine Kranj
ZSRR-2 v prvem odstavku 20. člena določa, da regionalno razvojno agencijo (v nadaljevanju: RRA) za opravljanje splošnih razvojnih nalog izbere svet regije z javnim razpisom, javni razpis pa vodi občina, iz katere je predsednik sveta regije, razen če svet regije ne določi drugače.
Svet gorenjske regije sestavlja osemnajst županov gorenjske regije, trenutno pa mu predseduje župan Mestne občine Kranj.
Svet gorenjske regije je na svoji 6. seji, dne 10. 6. 2020, sprejel sklep o začetku postopka javnega razpisa, s katerim je določil, da postopek javnega razpisa izvede Mestna občina Kranj in na svoji 7. seji, dne 17. 6. 2020, imenoval strokovno komisijo.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor RRA v Gorenjski razvojni regiji za opravljanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu iz 18. člena ZSRR-2 v programskem obdobju 2021–2027, in sicer:
– priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji,
– priprava dogovorov za razvoj regije,
– izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
– sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,
– obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
– prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja ter
– pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena tega zakona, kadar jih izvaja sklad.
4. Namen in cilj javnega razpisa
Namen in cilj javnega razpisa je izbor upravičenca za financiranje razvojnih nalog v gorenjski regiji, ki je lahko na podlagi ZSSR-2 izključno RRA, ki bo izbrana na javnem razpisu. Splošne razvojne naloge na regionalni ravni iz 18. člena ZSRR-2 se financirajo iz proračunov občin in državnega proračuna. Nadzor nad opravljanjem nalog RRA izvajata svet regije in ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj. RRA se vpiše v evidenco RRA, ki jo vodi ministrstvo. Podrobnejša navodila – način vodenja evidence RRA, minimalne pogoje za opravljanje nalog RRA, obvezne elemente pogodbe o opravljanju nalog, način oblikovanja in delovanja območnega razvojnega partnerstva in regijske razvojne mreže, merila in normative za financiranje splošnih razvojnih nalog v regiji ter splošne pogoje za opravljanje razvojnih nalog države v regiji določi minister s pravilnikom. Sofinanciranje RRA s strani občin in ministrstva, pristojnega za regionalni razvoj, se določi s pogodbo.
5. Pogoji prijaviteljev
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje zakonske pogoje:
1. Je pravna oseba z večinskim javnim vplivom na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala ali ustanoviteljskega deleža in z večinskim občinskim vplivom v okviru javnega vpliva (v nadaljnjem besedilu: pravna oseba v večinski javni lasti) – obrazec 5.1_prijavni obrazec + Priloga 1_Akt o ustanovitvi ali pogodba o ustanovitvi in Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra.
2. Ima strokovno usposobljene kadre za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji (obrazec 5.2_Izjava o zagotavljanju strokovnega kadra in število zaposlenih), kar pomeni, da:
– zagotavlja v razvojnih regijah z do vključno 100.000 prebivalci opravljanje splošnih razvojnih nalog najmanj toliko ur dela, kot bi ga opravili štirje zaposleni za polni delovni čas in v regijah z več kot 100.000 prebivalci vsaj pet zaposlenih za polni delovni čas,
– kadrovska sestava zaposlenih izkazuje interdisciplinarno znanje (na podlagi delovnih izkušenj) pri opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji predvsem s področja razvoja gospodarstva, kadrov, okolja in prostora.
3. Izkaže, da je del regijske razvojne mreže in pokriva območje celotne regije (Priloga 2 – dokument/dokazilo o ustanovitvi regijske razvojne mreže gorenjske regije).
4. Predloži strategijo izvajanja splošnih razvojnih nalog v gorenjski regiji (Priloga 3 – Strategija izvajanja splošnih razvojnih nalog v gorenjski regiji za obdobje 2021–2027).
5. Ima ustrezne prostore, opremo za opravljanje splošnih razvojnih nalog in tehnične pogoje za vključitev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regionalno politiko (obrazec 5.3 – Izjava o razpolaganju z ustreznimi prostori in opremo za opravljanje splošnih razvojnih nalog in o zagotavljanju tehničnih pogojev za vključitev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regionalni razvoj).
6. Vodi in bo tudi v prihodnje zagotovil vodenje ločenih računovodskih evidenc za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji (obrazec 5.4. – Izjava o zagotavljanju vodenja ločenih računovodskih evidenc za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji).
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
7. Ima poravnane davčne obveznosti. (Obrazec 5.5_Izjava o poravnanih davkih, prispevkih in drugih dajatvah)
Prijavitelj lahko zaradi hitrejše obravnave vlog priloži potrdilo pristojnega davčnega urada o poravnanih davkih, prispevkih in drugih dajatvah, ki ni starejše od 5 dni od dneva oddaje vlog. Občina v tem primeru ne bo izvedla dodatnega preverjanja izpolnjevanja pogoja poravnanih obveznosti, razen v primeru suma nepravilnosti.
8. Se strinja z vsemi zahtevami razpisa in razpisne dokumentacije. (Obrazec 5.6 – Izjava o strinjanju z razpisno dokumentacijo)
Prijavitelj s podpisom izjave občini dovoljuje, da v uradnih evidencah državnih organov in nosilcev javnih pooblastil preveri izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na tem javnem razpisu.
9. Se je seznanil in se strinja z vzorcem pogodbe. (Obrazec 5.7. – Vzorec pogodbe med RRA in svetom regije)
V vzorec pogodbe se ne vpisuje nič, na koncu ga je potrebno le parafirati. S parafo prijavitelj potrjuje, da se je seznanil z vsebino pogodbe in da se z njo strinja.
V nadaljnji postopek ocenjevanja vlog se bodo uvrstili prijavitelji, ki bodo izpolnjevali zgoraj navedene pogoje.
6. Merila za izbor
Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo ob izpolnjevanju vseh obveznih pogojev iz točke 5 tega javnega razpisa prejel največje število točk po merilih za izbor, opredeljenih v nadaljevanju. Za vsako merilo je treba priložiti obrazec, ki je opredeljen pri posameznem merilu in je v prilogi razpisne dokumentacije.
1) Delež javnega vpliva:
Zakonsko določba je, da mora RRA izpolnjevati pogoj: je pravna oseba z večinskim javnim vplivom na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala ali ustanoviteljskega deleža in z večinskim občinskim vplivom v okviru javnega vpliva (v nadaljnjem besedilu: pravna oseba v večinski javni lasti).
Delež javnega vpliva
Število točk
61 %–100 %
10
51 %–60 %
5
Obrazec 5.1_Prijavni obrazec + Priloga 1_Akt o ustanovitvi ali pogodba o ustanovitvi, iz katere je razvidno število ustanoviteljev in njihovi deleži.
2) Leta delovanja na področju spodbujanja razvoja:
Delovanje na področju spodbujanja razvoja pomeni opravljanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu, kot jih določa 18. člen ZSRR-2.
Leta delovanja/status
Število točk
RRA nad 10 let
10
RRA do 10 let
5
Drug subjekt razvoja nad 10 let
5
Drug subjekt razvoja do 10 let
1
Leta delovanja in status se izkazujejo z lastno izjavo (obrazec 5.8_Izjava prijavitelja o obdobju delovanja)
3) Reference pri pripravi regijskih projektov:
»Regijski projekt« je razvojni projekt, ki temelji na regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne prioritete razvojne regije in izkorišča njene razvojne potenciale; od lokalnega projekta se regijski razlikuje po celovitem reševanju določene problematike v okviru razvojne regije oziroma širšem razvojnem vplivu na razvojno regijo in izven nje.
Kot veljavna referenca se prizna regijski projekt, ki ga je prijavitelj kot nosilec na območju celotne razvojne regije ali območju ORP (območnega razvojnega programa) izvajal v obdobju zadnjih 10 let.
Reference prijavitelj izkazuje z lastno izjavo (obrazec 5.9_Reference_regionalni projekti).
Št. regijskih projektov
Število točk
6 ali več na območju celotne razvojne regije
10
3–5 na območju celotne 
razvojne regije
7
1–2 na območju celotne 
razvojne regije
5
6 ali več na območju ORP
5
3–5 na območju ORP
3
1–2 na območju ORP
1
4) Reference pri vodenju priprave regionalnega razvojnega programa in območnega razvojnega programa1:
1 RRP (in ORP) 2021–2027 še ne more šteti kot referenca, ker ni končan.
Regionalni razvojni program je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni, kot to določa Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2).
Pri izkazovanju referenc za vodenje priprave regionalnega razvojnega programa za območje celotne regije se upošteva število regionalnih razvojnih programov (RRP) in območnih razvojnih programov (ORP), ki jih je kot nosilec priprave vodil prijavitelj.
Število RRP, ki jih je vodil prijavitelj kot nosilec priprave RRP
Število točk
3 na območju celotne razvojne regije
10
2 na območju celotne razvojne regije
7
1 na območju celotne razvojne regije
5
3 na območju ORP
5
2 na območju ORP
3
1 na območju ORP
1
Reference pri pripravi regionalnega razvojnega programa prijavitelj izkazuje z lastno izjavo (obrazec 5.10_Reference_priprava regionalnega razvojnega programa).
5) Reference pri sodelovanju v mednarodnih programih in projektih:
Kot veljavna referenca se prizna mednarodni projekt, ki ga je prijavitelj kot nosilec ali partner izvajal v obdobju zadnjih 5 let.
Število mednarodnih 
projektov
Število točk
10 ali več
10
3–9
5
1–2
2
Število mednarodnih projektov izkazujejo z lastno izjavo (obrazec 5.11_Reference_mednarodni projekti).
6) Število zaposlenih:
Število zaposlenih
Število točk
15 ali več
10
11–14
5
5–10
3
Število zaposlenih izkazujejo z lastno izjavo (obrazec 5.2_Izjava o zagotavljanju strokovnega kadra in število zaposlenih).
7) Letna višina stroška RRA za občine v regiji (ponudbena cena):
Letna višina stroška RRA 
za občine v regiji
Število točk
400.000 EUR in več
5
300.000 EUR do 399.999 EUR
15
do 299.999 EUR
25
Ponudbeno ceno za izvajanje storitev v zvezi z razpisom na letnem nivoju izkazujejo z izjavo o višini stroška RRA za občine v regiji (obrazec 5.12_Izjava o višini stroška RRA za občine v regiji).
7. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen osebnih podatkov in tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljevanju ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
8. Rok za oddajo ponudb in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 30 dni (27. 9. 2020) od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, oddano na vložišču oziroma po pošti na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za izbor RRA«.
Vloga je popolna, če je izdelana v enem izvodu in eni elektronski kopiji in če vsebuje v celoti izpolnjene obrazce, določene v razpisni dokumentaciji.
Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na javni razpis.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
– tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je občina prejela v postopku izvajanja javnega razpisa.
Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na kakršnem koli nosilcu podatkov (CD, DVD, USB ključ …) v zaprti ovojnici, ki je opremljena z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za izbor RRA«, in prispeti na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov prijavitelja.
Podatki v elektronski obliki morajo biti skladni s podatki, oddanimi v fizični obliki (papirnih dokumentih). V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Vloga na razpis mora vsebovati izpolnjene, s strani pooblaščene osebe prijavitelja podpisane in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis:
– Obrazec 5.1_Prijavni obrazec + Priloga 1_Akt o ustanovitvi ali pogodba o ustanovitvi in Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra
– Obrazec 5.2_Izjava o zagotavljanju strokovnega kadra in število zaposlenih
– Priloga 2_Dokazilo o ustanovitvi regijske razvojne mreže Gorenjske regije
– Priloga 3_Strategija izvajanja splošnih razvojnih nalog v Gorenjski regiji za obdobje 2021–2027
– Obrazec 5.3_Izjava o razpolaganju z ustreznimi prostori in opremo za opravljanje splošnih razvojnih nalog in o zagotavljanju tehničnih pogojev za vključitev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regionalni razvoj
– Obrazec 5.4_Izjava o zagotavljanju vodenja ločenih računovodskih evidenc za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji
– Obrazec 5.5_ Izjava o poravnanih davkih, prispevkih in drugih dajatvah
– Obrazec 5.6_ Izjava o strinjanju z razpisno dokumentacijo
– Obrazec 5.7_Vzorec pogodbe med RRA in Svetom regije
– Obrazec 5.8_Izjava prijavitelja o obdobju delovanja
– Obrazec 5.9_Reference_regionalni projekti
– Obrazec 5.10_Reference_priprava regionalnega razvojnega programa in na območju ORP
– Obrazec 5.11_Reference_mednarodni projekti
– Obrazec 5.11_Izjava o višini stroška RRA za občine v regiji.
9. Odpiranje prispelih vlog
Odpiranje prispelih vlog oziroma prijav na razpis s strani strokovne komisije ne bo javno.
Strokovna komisija bo točkovala vloge prijaviteljev po vrstnem redu prispetja, od prvo prispele do zadnje prispele do roka za oddajo prijav. Izbran bo prijavitelj, ki bo prejel največje število točk.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče občine do roka za oddajo prijav.
Vloge, ki ne bodo pravočasne in pravilno označene, bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju.
Vloge bo odprla strokovna komisija, ki bo v najkasneje roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne v skladu z 8. točko tega javnega razpisa.
Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 8 dni.
Vloge upravičencev, ki so bili pozvani k dopolnitvi in se na poziv niso pravočasno odzvali ali vloge niso ustrezno dopolnili, se zavrže. Upravičencev, ki vloge niso dopolnili skladno s pozivom za dopolnitev, se k dopolnitvi ne poziva ponovno.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz 5. točke tega razpisa, se ne bodo uvrstile v postopek točkovanja, temveč bodo zavržene.
Po pregledu prijav bo strokovna komisija predlagatelje z nepopolnimi vlogami pozvala k dopolnitvi. Če v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani prijavitelji tega ne bodo storili, bo njihova vloga kot nepopolna zavržena. Dopolnitve so možne samo v delu, ki zadeva merila št. 2, 3, 4, 5 in 6.
Komisija bo zavrgla in ne bo obravnavala vlog, ki bodo:
– oddane prepozno, tj. po določenem roku za oddajo,
– nepravilno označene.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz 5. točke tega razpisa, se ne bodo uvrstile v postopek točkovanja, temveč bodo zavržene.
Če bosta dva ali več prijaviteljev ovrednotena z istim številom točk, bo izbran tisti prijavitelj, ki je prejel višje število točk pri merilu 5.
10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Na podlagi poročila razpisne komisije odloči o izboru RRA svet regije s sklepom, ki ga podpiše predsednik sveta regije.
Prijavitelji bodo o izidih javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od odpiranja vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da neupravičeno niso bili izbrani, lahko v 30 dneh od prejema sklepa sveta regije o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.
11. Odločitev o izboru RRA za obdobje 2021–2027
Na podlagi poročila strokovne komisije bo o izboru RRA za območje gorenjske regije za obdobje 2021–2027 odločil svet regije s sklepom, ki ga podpiše predsednik sveta regije. Zoper sklep ni dovoljena pritožba, možen pa je upravni spor na pristojnem sodišču.
Medsebojna razmerja med svetom regije in RRA se določijo s pogodbo. Osnutek pogodbe je priloga temu javnemu razpisu.
Izbrano RRA ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, vpiše v evidenco o RRA za obdobje 2021–2027. Pogoji se preverjajo letno.
12. Razpoložljivost razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija se nahaja na spletni strani Mestne občine Kranj https://www.kranj.si/mestna-obcina/javni-razpisi in na naslovu Slovenski trg 1, 4000 Kranj ter na spletni strani MGRT https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/ od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS dalje do konca roka za oddajo ponudb.
Interesenti lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo brezplačno na občini.
10. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z vsebino javnega razpisa lahko dobite na razpis.RRA@kranj.si. Zadnji rok za postavljanje vprašanj je do 5 dni pred končnim rokom za oddajo vlog na razpis.
Mestna občina Kranj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti