Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020

Kazalo

2174. Statut javnega zavoda Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, stran 4886.

  
Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in naslednji) in na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (Uradni list RS, št. 41/04, 31/09, 44/09 in 102/20) z dne 22. 7. 2020 je svet zavoda na seji dne 6. avgusta 2020 sprejel
S T A T U T 
javnega zavoda Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec 
I. TEMELJNE DOLOČBE 
1. člen 
Statut v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi ureja splošne določbe, organizacijo zavoda, druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda kot so poslovna tajnost, obveščanje in splošni akti zavoda.
2. člen 
(1) Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe na področjih kulture, športa in turizma in kot javno službo opravlja naslednje dejavnosti:
– spremlja, spodbuja, posreduje, organizira in izvaja kulturne, športne in turistične prireditve in tekmovanja;
– se vključuje in sodeluje v društvih s področja kulture, športa in turizma, prav tako v njihove zveze;
– zbira in posreduje informacije o kulturnem, športnem in turističnem dogajanju v Občini Žalec;
– sodeluje pri pripravi letnega programa za področje kulture, športa in turizma v Občini Žalec;
– izvaja in spremlja izvajanje občinskih in nacionalnih programov s področij kulture, športa in turizma;
– skrbi za promocijo poklicne in ljubiteljske kulturne, športne in turistične dejavnosti;
– upravlja z javno infrastrukturo na področju kulture, športa in turizma, ki mu jo v upravljanje prenese ustanoviteljica in najem drugim izvajalcem v skladu z zakonodajo;
– sodeluje pri načrtovanju in izgradnji javne infrastrukture s področja kulture, športa in turizma po pogodbi z Občino Žalec;
– skrbi za vključevanje kulturnih, športnih in turističnih programov in projektov v druge dejavnosti z namenom celovite ponudbe in promocije Občine Žalec;
– izvaja razstavno-galerijsko dejavnost, muzejsko dejavnost, predvajanje filmov, založniško dejavnost;
– vzdržuje stike s sorodnimi zavodi in ustanovami s področja delovanja doma in v tujini;
– izmenjuje prireditve in razstave med domačimi in tujimi organizatorji;
– pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij s področja delovanja v knjižni in neknjižni obliki;
– izvaja dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami na področju kulture, športa in turizma;
– zbiranje umetnin in knjižnega gradiva;
– posoja likovna in druga dela ter izdelke s področja delovanja ter organizira avkcije;
– posoja tehnično opremo in nudi tehnične storitve drugim za potrebe kulture, športa in turizma;
– opravlja druge dejavnosti v javnem interesu na podlagi aktov ustanovitelja, če je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje.
(2) Zavod lahko poleg dejavnosti v javnem interesu opravlja naslednje gospodarske oziroma lastne dejavnosti v kolikor je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za njihovo delovanje:
– organizacija in izvedba gledaliških, glasbenih, kongresnih, izobraževalnih, sejemskih, festivalskih, družabnih in drugih prireditev, ki ne sodijo v program javne službe razen abonmajskih in dobrodelnih prireditev;
– oddajanje dvoran in drugih prostorov, infrastrukture, tehnične opreme in opravljanje storitev za izvedbo vseh vrst prireditev;
– izdajanje in prodaja lokalnega časopisa ter oglasnega prostora v njem;
– prodaja likovnih del, izdelkov domače in umetne obrti, prodaja informativno oglaševalskega gradiva, knjig, nosilcev zvoka in videokaset, spominkov ipd. s področja umetnosti, naravne in kulturne dediščine, turizma, športa itd.;
– prodaja turističnih storitev;
– posredništvo pri prodaji (vstopnice za prireditve drugih organizatorjev ipd.);
– gostinske storitve za potrebe obiskovalcev, izvajalcev in zaposlenih.
(3) Dejavnost zavoda je tudi izdajanje lokalnega časopisa. Zavod izdaja lokalni časopis skladno z zakonom o medijih. Odgovornega urednika lokalnega časopisa imenuje in razrešuje direktor, s soglasjem Sveta zavoda, in sicer ob upoštevanju Zakona o medijih in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA 
3. člen 
(1) Zavod je pravna oseba.
(2) Ime zavoda glasi: ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec.
(3) Skrajšano ime zavoda je: ZKŠT ŽALEC.
(4) Sedež zavoda je v Žalcu, Aškerčeva 9a.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
4. člen 
Dejavnosti zavoda so opredeljene v Odloku ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec« (Uradni list RS, št. 41/04, 31/09, 44/09 in 102/20).
5. člen 
Opredelitev dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti je navedena v Odloku ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec« (Uradni list RS, št. 41/04, 31/09, 44/09 in 102/20).
6. člen 
Zavod lahko opravlja posamezne naloge v obliki dodatnih projektov. Pri tem lahko zavod pridobiva sredstva za izvajanje takih programov in projektov od zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb.
7. člen 
(1) Organi zavoda so:
– direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet.
(2) Organi zavoda so tudi pomočniki direktorja in strokovni vodja.
(3) Postopek imenovanja organov zavoda je opredeljen v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec« (Uradni list RS, št. 41/04, 31/09, 44/09 in 102/20).
(4) Strokovni vodja in pomočniki direktorja odgovarjajo za zakonito delovanje v zavodu, vsak za svoje področje. Njihove pravice, dolžnosti in odgovornosti se podrobneje določijo v splošnem aktu, ki ureja organizacijo dela in sistemizacijo delovnih mest.
IV. ORGANI 
Svet zavoda 
8. člen 
(1) Svet zavoda razpravlja in odloča na sejah. Seje zavoda se sklicujejo po potrebi.
(2) Prvo sejo kliče direktor v roku 30 dni po imenovanju članov in izvolitvi predstavnikov delavcev. Ostale seje sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik, ki ju na konstitutivni seji izvolijo člani sveta.
(3) Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo, če to zahtevajo ustanovitelj, direktor, predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda ali trije člani sveta zavoda.
(4) O seji sveta zavoda se vodi zapisnik, ki se ga članom sveta predloži v potrditev na naslednji seji.
9. člen 
1. Svet zavoda sprejema statut in njegova določila z večino glasov vseh članov.
2. Seja sveta zavoda je sklepčna, če je na njej prisotnih več kot polovica članov sveta.
3. Ostale odločitve sprejema svet zavoda z večino glasov prisotnih članov. Glasovanje je praviloma javno.
Strokovni svet 
10. člen 
(1) Zavod ima Strokovni svet, ki je posvetovalni organ in se sestaja po potrebi, v primeru, ko je potrebno oblikovati strokovno mnenje ali podati rešitev v povezavi z delovnim področjem zavoda.
(2) Strokovni svet na predlog direktorja potrdi svet zavoda. Strokovni svet je sestavljen iz sedmih članov, in sicer: dva člana s področja športa na predlog Zveze športnih društev Občine Žalec, dva člana s področja kulture na predlog Zveze kulturnih društev v Občini Žalec, dva člana s področja turizma na predlog Zveze turističnih društev v Občini Žalec ter na predlog direktorja eden izmed pomočnikov direktorja ZKŠT Žalec.
V. ORGANIZACIJA DELA V ZAVODU 
11. člen 
Delo v zavodu temelji na finančnem načrtu in programu dela zavoda, ki ga pripravi direktor in sprejme svet zavoda. Zavod posreduje sprejet finančni načrt in program dela v soglasje občinski upravi ustanoviteljice. S programom dela zavoda se podrobneje določa obseg, vsebino in razporeditev dela, potrebnega za uresničevanje programa, aktivnosti za vključevanje zavoda v okolje, sodelovanje zunanjih sodelavcev ter druge naloge, potrebne za uresničevanje programa dela zavoda.
12. člen 
Delo v organizaciji se uredi z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme direktor zavoda, s predhodnim soglasjem sveta zavoda.
VI. STATUTARNE SPREMEMBE 
13. člen 
Ustanovitelj lahko na predlog sveta zavoda odloči, da se zavod pripoji drugemu zavodu, da se dvoje ali več zavodov spoji v en zavod ali da se en zavod razdeli na dvoje ali več zavodov.
VII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
14. člen 
(1) Zavod ima naslednje splošne akte:
– statut zavoda,
– pravilnik o izdajanju lokalnega časopisa,
– pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest,
– pravilnik o plačah in drugih prejemkih,
– pravilnik o računovodstvu,
– pravilnik o disciplinski odgovornosti,
– pravilnik o splošnih pogojih oddajanja kulturnih, športnih in turističnih objektov v najem ali zakup,
– pravilnik o varstvu pri delu in požarni varnosti,
– pravilnik o varovanju osebnih podatkov,
– druge splošne akte, če tako sklene svet zavoda ali direktor.
(2) Pred sprejemom splošnega akta zavoda se organizira razprava, v kateri lahko delavci ali sindikati dajejo pripombe, stališča in mnenja ali predlagajo spremembe oziroma dopolnitve določb splošnih aktov.
(3) Ob odločitvi za sprejem posameznega splošnega akta svet zavoda oziroma direktor določi način in roke za pripravo delovnega besedila osnutka oziroma predloga splošnega akta, določi strokovni organ ali delavca, ki vodi razpravo in zbira pripombe ter daje mnenja o določilih delovnega besedila, osnutka oziroma predloga splošnega akta ter določi potek sprejemanja.
VIII. POSLOVNA TAJNOST 
15. člen 
Zavod mora poslovati s posebno skrbnostjo in skladno z zakonom, dokumenti in podatki, ki so opremljeni z določbo o določeni vrsti in stopnji tajnosti in zaupnosti. Ne glede na njihovo označbo se kot uradna tajnost na zavodu obravnavajo:
– osebni podatki o abonentih;
– podatki in dokumenti, ki so s predpisi določeni za poslovno tajnost;
– podatki in listine, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost;
– podatki in listine, ki jih zavodu zaupno sporočijo pristojni organi ali druge organizacije;
– podatki in dokumentih o delavcih zavoda.
IX. PRENEHANJE ZAVODA 
16. člen 
Zavod preneha:
– če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa zavoda v sodni register,
– če je zavodu izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti,
– če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen,
– če se pripoji drugemu zavodu ali spoji z drugim zavodom ali razdeli v dvoje ali več zavodov,
– če se organizira kot podjetje,
– v drugih primerih, določenih z zakonom ali aktom o ustanovitvi.
17. člen 
Zavod lahko preneha na podlagi stečaja, če ni ustanovitelj po zakonu ali aktu o ustanovitvi odgovoren za obveznosti zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
Splošni akti zavoda se morajo uskladiti z določbami tega statuta v roku 3 mesecev po sprejemu statuta.
19. člen 
Ta statut začne veljati z dnem, ko je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Pred objavo v Uradnem listu Republike Slovenije mora podati k njegovim določbam soglasje ustanovitelj.
Žalec, dne 6. avgusta 2020
Soglasje ustanovitelja: 
Občina Žalec 
župan 
Janko Kos
 
Predsednica 
Sveta zavoda 
Majda Potočnik
Št. 007-0019/2020
Žalec, dne 17. avgusta 2020

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti