Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020

Kazalo

Št. 1108-1/2016-438 Ob-2734/20, Stran 1851
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1) in drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe 1303/2013/EU, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19, 36/20 – ZIUJP, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19), Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19), Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 63/13 – ZIUPTDSV, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 95/14 – ZIUPTDSV-A, 47/15 – ZZSDT, 90/15 – ZIUPTD, 55/17, 75/17 – ZIUPTD-A, 75/19, 11/20 – odl. US, 11/20, 61/20 – ZIUZEOP-A, 98/20 – ZIUPDV), Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (objavljenega na https://www.gov.si/teme/aktivna-politika-zaposlovanja/), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 4.1 z dne 20. 4. 2020, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 5.0 z dne 19. 6. 2020 (v nadaljevanju OP 2014–2020), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), Mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči »Spodbujanje usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlovanja« (št. priglasitve: M001-5022860-2014/X z dne 29. 11. 2016, z vsemi spremembami in dopolnitvami), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14), Odločitve o podpori št. 8-3/1/MDDSZ/0 za program »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«, ki jo je izdala Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja (št. dokumenta: 303-35/2016/6 z dne 15. 12. 2016 z vsemi spremembami), Poslovnega in finančnega načrta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2019, ki ga je sprejela Vlada RS dne 9. 7. 2019 ter Pogodbe št.: C2611-17-383101 o sofinanciranju operacije »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« med izvajalcem tega javnega razpisa v vlogi upravičenca in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v vlogi posredniškega organa z dne 23. 12. 2016 (z vsemi aneksi), Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020 (JR Piloti 2020) 
v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe 8.3 »Aktivno in zdravo staranje« in specifičnega cilja 8.3.1 »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«. 
 
1. Posredniški organ: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, v vlogi posredniškega organa (v nadaljevanju ministrstvo).
2. Izvajalec razpisa: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju sklad).
3. Namen javnega razpisa: javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih (v nadaljevanju JR Piloti 2020) se izvaja z namenom spodbujanja podaljševanja delovnega življenja, ustvarjanja delovnih pogojev, ki bodo omogočali delavcem, da bodo pripravljeni delati dlje ter zniževanju števila dni povprečnega trajanja odsotnosti zaposlenih zaradi bolniškega staleža. Izvedeni projekti bodo služili tudi kot primeri dobre prakse za druge organizacije.
4. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvedba pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev na področju starejšim zaposlenim prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest.
Sofinanciralo se bo projekte, ki bodo med drugim vključevali naslednje aktivnosti:
– razvoj motivacijskih programov za starejše zaposlene,
– razvoj in uvajanje managementa znanja (predvsem prenos znanj s starejših na mlajše),
– razvoj in uvajanje programov managementa starostne raznolikosti zaposlenih,
– razvoj in uvajanje programov spodbujanja dobrega počutja starejših na delovnem mestu,
– aktivnosti spodbujanja sodelovanja starejših zaposlenih v procesu izboljševanja delovnega okolja,
– aktivnosti razvoja in uvedbe pogojev za fizično aktivnost starejših zaposlenih.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo projektna partnerstva z vsaj dvema in največ tremi projektnimi partnerji, s katerimi ni bila podpisana Pogodba o sofinanciranju s skladom kot prejemnikom sredstev na Javnem razpisu »Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih«, ki je bil objavljen 7. 12. 2018 (v nadaljevanju: JR Piloti 2018). Pogoj velja tako za vodilnega partnerja, kot tudi za sodelujoča podjetja v partnerstvu, katerim so bila sredstva na JR Piloti 2018 že dodeljena. Partner, ki odda vlogo (vlagatelj), se smatra kot vodilni partner, ki podpiše pogodbo o sofinanciranju projekta s skladom. Projektni partnerji pa medsebojno podpišejo partnerski sporazum, v katerem podrobneje opredelijo pravice, obveznosti in odgovornosti projektnega partnerstva.
Partnerstvo projekta je obvezno sestavljeno iz dveh krovnih projektnih partnerjev, ki sta podjetji, v katerih bo vpeljana projektna rešitev in ki izpolnjujeta vse naslednje pogoje:
– sta registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS);
– morata imeti na zadnji dan v mesecu pred datumom objave tega javnega razpisa v delovnem razmerju, na podlagi veljavne pogodbe o zaposlitvi (sklenjene v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19) vsaj 10 oseb ter od tega vsaj 3 osebe, stare 45 let in več;
– ne smeta imeti na zadnji dan v mesecu pred datumom objave tega javnega razpisa kot osnovno dejavnost registrirane naslednje dejavnosti (po šifrah SKD):
– 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
– 78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve 
– 78.200 Posredovanje začasne delovne sile 
– 78.300 Druga oskrba s človeškimi viri 
– 85 Izobraževanje z vsemi pripadajočimi podrazredi šifre dejavnosti1
1 Seznam šifer dejavnosti s podrazredi je dostopen na spletnem naslovu: http://evem.gov.si/info/skd-seznam/
ter izbirno:
– enega dodatnega svetovalnega projektnega partnerja, ki:
– je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS);
– razvite projektne rešitve ne vpeljuje v svoji organizaciji, ampak ima svetovalno in podporno vlogo v partnerstvu; 
– mora imeti na zadnji dan v mesecu pred datumom objave tega javnega razpisa v delovnem razmerju, na podlagi veljavne pogodbe o zaposlitvi (sklenjene v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19) vsaj 2 osebi. Starost oseb v delovnem razmerju v primeru svetovalnega projektnega partnerja ni izločitveni pogoj2.
2 Upravičen strošek razpisa so stroški plač zaposlenih na projektu ter pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov – posredni stroški v višini 40 % neposredno potrjenega stroška plač in povračil v zvezi z delom. Do povračila stroškov plač so upravičeni samo zaposleni (pogodba o zaposlitvi) pri projektnih partnerjih, ne glede na partnerja (krovni ali svetovalni partner).
Vsak projektni partner mora izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– se je na razpis prijavil oziroma sodeluje le pri enem prijavljenem projektu v okviru razpisa, ne glede na svojo vlogo v projektu, tj. krovni partner ali svetovalni partner;
– ima na dan objave tega javnega razpisa sedež v tisti kohezijski regiji3, v kateri se bodo izvajale projektne aktivnosti. Upošteval se bo sedež, ki je vpisan v sodni/poslovni register;
3 Slovenija je v novem programskem obdobju 2014–2020 na ravni NUTS 2 (The Nomenclature of Territorial Units for Statistics, t. i. NUTS je skupna evropska statistična klasifikacija teritorialnih enot, kot sledi iz Uredbe ES št. 1059/2003 in njene spremembe, ki sledi iz Uredbe (ES) št. 105/2007) razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na bolj razvito KRZS in manj razvito KRVS. KRZS sestavljajo štiri statistične regije (osrednjeslovenska, gorenjska, goriška in obalno-kraška). KRVS sestavlja osem statističnih regij (pomurska, podravska, koroška, savinjska, zasavska, spodnje posavska, jugovzhodna Slovenija in notranjsko-kraška). http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/e-novice/kohezijski-e-koticek/files/e-novice-maj-2015.pdf. Organ upravljanja je dne 12. 4. 2017 izdal Mnenje o lokaciji izvajanja – Občina Litija ter o evropskem kohezijskem viru financiranja (št. 020-1/2017-28) in objavljenem na spletni strani http://eu-skladi.si/sl/dokumenti/porocila-mnenja-tolmacenja/2017-04-12-mnenje-ou-litija.pdf v katerem tolmači, da je z vidika razvojnih sredstev za programsko obdobje 2014–2020 Občina Litija del kohezijske regije Zahodna Slovenija. Občine, ki spadajo v posamezno programsko regijo, so navedene v Prilogi 4 Seznam občin in regij v Sloveniji.
– je registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji po pogojih javnega razpisa vsaj 12 mesecev pred datumom objave javnega razpisa;
– ima sedež v isti kohezijski regiji, kot ostali partnerji v projektnem partnerstvu;
– ni v postopku prisilne poravnave, postopku poenostavljene prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v kateremkoli likvidacijskem postopku oziroma v postopku prenehanja samostojne dejavnosti na dan oddaje vloge na JR Piloti 2020;
– z zaprošenimi sredstvi ne bo presegel dovoljenega zneska za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis« v obdobju treh poslovnih let;
– mu po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14, 47/15 – ZZSDT, 43/19 in 16/20, v nadaljevanju ZPDZC-1) ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek iz četrte alineje prvega odstavka 23. člena4 do dneva objave JR Piloti 2020;
4 Na podlagi ZPDZC-1 se pravna oseba, tuj pravni subjekt ali samozaposlena oseba, ki zaposli državljana tretje države, ki nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji, za pet let od pravnomočnosti odločbe, s katero je bila izrečena globa za ta prekršek, izloči iz postopkov javnega naročanja in izgubi ali se ji omeji pravica do javnih sredstev, vključno s sredstvi EU, dodeljenimi na podlagi javnega razpisa ali javnega povabila, namenjenega programom zaposlovanja in usposabljanja, ki predstavljajo državno pomoč ali pomoč po pravilu »de minimis«.
– ni za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja tega javnega razpisa, pridobil ali ni v postopku pridobivanja sredstev iz drugih javnih virov (prepoved dvojnega financiranja);
– ima po stanju na predzadnji delovni dan v mesecu pred mesecem oddaje vloge na javni razpis poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve skladno z nacionalno zakonodajo5;
5 Za vlogo, oddano npr. 28. 8. 2020, bo sklad navedeni pogoj preverjal glede na stanje na dan 30. 7. 2020; za vlogo, oddano npr. 4. 9. 2020, pa bo sklad navedeni pogoj preverjal glede na stanje na dan 28. 8. 2020.
– pri dodeljevanju sredstev pomoči po pravilu »de minimis«, tj. za upravičene stroške izvedbe aktivnosti veljajo naslednji omejitveni dejavniki oziroma na javnem razpisu ne morejo sodelovati vlagatelj in vsak partner:
– ki deluje v sektorju ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 z dne 11. 12. 2013;
– ki deluje v sektorju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti; 
– ki deluje v sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi iz prejšnje točke v primerih: 
– (i) kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg; 
– (ii) kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce; 
– ki deluje v dejavnosti, izključno povezani z izvozom v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo; 
– ki deluje v dejavnosti, ki je pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi, kot to določa Uredba Komisije EU št. 1407/2013;
– ki deluje v komercialnem cestnem tovornem prometu, za nabavo vozil za prevoz tovora, kot to določa Uredba Komisije EU št. 1407/2013;
– skupni znesek pomoči po pravilu »de minimis«, dodeljen enotnemu podjetju6 ne sme preseči 200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00 EUR v komercialnem cestnem tovornem prevozu) v obdobju zadnjih treh poslovnih let, ne glede na obliko ali namen pomoči in ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Evropske unije;
6 Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvajati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja;
e) podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
– ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta;
– mora zaprositi za znesek vsaj 2.000,00 EUR.
Ob prijavi morajo vsi projektni partnerji skladno s svojo vlogo v partnerstvu (krovna partnerja in svetovalni partner) izpolnjevati zgoraj navedene pogoje za kandidiranje na razpisu, sicer se vlogo na razpis zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev.
Vodilni partner (vlagatelj) odda vlogo v imenu partnerstva.
S podpisom izjave v Vlogi (Priloga 1) in z oddajo ponudbe vsak projektni partner, ki sodeluje v partnerstvu, pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjuje, da se strinja z vsemi pogoji, določili javnega razpisa in merili za ocenjevanje ter da se v celoti strinja z vzorcem Pogodbe o sofinanciranju projekta (Priloga 3).
6. Cilji javnega razpisa
Cilji javnega razpisa so:
V podjetjih:
1. spodbuditi ohranjanje zavzetosti, produktivnosti, učinkovitosti starejših zaposlenih ter spodbuditi podaljševanje delovnega življenja;
2. prispevati k razvoju in uvedbi starejšim zaposlenim prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest v podjetjih.
Kvantificirani cilji javnega razpisa so:
Kazalnik učinka: 12 uspešno izvedenih pilotnih projektov, oziroma 12 razvitih in pilotno preizkušenih inovativnih rešitev v 24 vključenih podjetjih (krovnih partnerjih).
Kazalnik rezultata: 10 % znižanje števila dni povprečnega trajanja odsotnosti zaposlenih zaradi bolniškega staleža na ravni celotnega podjetja glede na izhodiščno stanje v vključenih podjetjih7.
7 Izhodiščna vrednost, tj. število dni povprečnega trajanja odsotnosti zaradi bolniškega staleža na enega zaposlenega, se bo določila ob pričetku izvajanja sofinanciranih projektov za koledarsko leto pred letom začetka izvajanja projekta. Ob zaključku izvajanja sofinanciranih projektov se bo stanje še enkrat preverilo za koledarsko leto, v katerem se je projekt zaključil in določilo doseganje ciljne vrednosti, tj. 10 % znižanje števila dni povprečnega trajanja odsotnosti zaposlenih zaradi bolniškega staleža.
7. Ciljna skupina
Ciljna skupina, ki jo naslavlja javni razpis, so:
– zaposleni, starejši od 45 let, zlasti starejši od 50 let8;
8 Pod izrazom »starejši zaposleni« so v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI) opredeljeni že zaposleni, ki so starejši od 45 let, predvsem zaradi namena samega projekta, in sicer zaradi vključevanja zaposlenih nad 45 let v proces kariernega razvoja, strokovne rasti, učenja, ustvarjanja ustreznih delovnih pogojev ipd., z namenom ohranjanja njihove produktivnosti, zaposljivosti in pripravljenosti za podaljševanje delovne dobe.
– delodajalci.
8. Regija izvajanja
Projekti se bodo izvajali v kohezijskih regijah KRVS in KRZS za aktivnost »Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih« v okviru operacije Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI).
Projektno partnerstvo bo upravičeno do sredstev tiste programske regije, kjer bodo vsi projektni partnerji imeli na dan objave javnega razpisa svoj sedež, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije/Sodni register.
9. Merila za izbor projektov
Strokovna komisija za vsako pravočasno, pravilno označeno in formalno popolno vlogo najprej ugotovi, ali izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, ocenjevanja po merilih ne izvede, vlogo pa s sklepom zavrne. Vsebinsko oceno projektnega načrta poda strokovna komisija ocenjevalcev na podlagi naslednjih meril:
MERILO
OPIS
KONČNA OCENA (št. možnih točk
z utežjo)
MERILO 1 – USTREZNOST PROJEKTA
Ocenjuje se, kako je projekt skladen z nameni in cilji javnega razpisa, tj. se navezuje na izhodiščno problematiko v širši družbi, ki se tiče demografskih sprememb, spopadanja z izzivi dolgožive družbe, ustvarjanja ustreznih delovnih pogojev, razvoja in skrbi za (starejše) zaposlene, medgeneracijskega sodelovanja, motiviranja in vodenja starejših zaposlenih. Ocenjuje se, koliko konkretno projekt odkriva omenjene izzive pri krovnih partnerjih in kako celovito se jih bo lotil ter kakšen potencial ima projekt za dejansko izboljšanje splošne problematike demografskih sprememb in izhodiščne problematike pri krovnih partnerjih.
17,5
MERILO 2 – KAKOVOST PARTNERSTVA
Ocenjuje se sestava projektnega partnerstva. Projektni partnerji imajo jasno vlogo v partnerstvu, naloge med njimi so smiselno razdeljene in se nadgrajujejo, nabor partnerjev bo omogočal sinergije pri vpeljavi rešitve.
15
MERILO 3 – NAČRTOVANJE IZVEDBE
Ocenjuje se kakovost projektnega načrta. Kako konkretno so posamezne aktivnosti časovno in finančno opredeljene, ali so projektne rešitve v celoti uresničljive in je projektni načrt izvedljiv.
17,5
50
Najvišje število točk, ki jih lahko prejme posamezen projekt, je 50. Izbran bo lahko projekt, ki bo dosegel najmanj 28 točk. V KRVS bo izbranih največ 6 vlog, v KRZS bo izbranih največ 6 vlog, pri tem bodo izbrani projekti, ločeno znotraj vsake kohezijske regije, ki bodo dosegli najvišje število točk. Ostale vloge bodo zavrnjene. Sredstva med kohezijskima regijama niso prenosljiva.
10. Obveznosti partnerjev, izbranih na javnem razpisu
Izbrani vlagatelj (vodilni partner):
– se mora na poziv k podpisu pogodbe o sofinanciranju odzvati v osmih dneh od njegovega prejema. V kolikor tega izbrani vlagatelj v navedenem roku ne stori, se šteje, da je partnerstvo vlogo umaknilo;
– bo partnerje zavezal k izpolnjevanju določb pogodbe o sofinanciranju in v petnajstih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju priložil s strani vseh projektnih partnerjev podpisan partnerski sporazum. Projektni partnerji so dolžni uporabiti vzorec partnerskega sporazuma (Priloga 2);
– bo moral ustrezni del prejetih namenskih sredstev najkasneje v 3 delovnih dneh po dnevu, ko jih bo prejel, prenakazati drugim projektnim partnerjem v partnerstvu ter v roku 15 dni po prejemu sredstev s strani sklada, skladu posredovati dokazilo o prenakazilu. Višina sredstev bo določena v dokumentih zahtevka za izplačilo, ki jih bo pred izplačilom sredstev vodilnemu partnerju potrdil sklad;
– mora začeti z izvajanjem projekta, ter k temu zavezati tudi ostale projektne partnerje, po podpisu pogodbe o sofinanciranju in zaključiti vse aktivnosti najkasneje do 31. 12. 2021. Minimalno obdobje trajanja izvajanja projektnih aktivnosti je najmanj 3 mesece od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju;
– bo izvedel aktivnosti projekta skladno z oddano in potrjeno vlogo, oziroma bo sklad takoj obvestil o morebitnih odstopanjih od potrjenega projekta;
– izvajal aktivnosti projekta v skladu s pogodbo o sofinanciranju, veljavnimi predpisi, po dogovorjenem vsebinskem, terminskem in finančnem načrtu ter po pravilih stroke kakovostno in gospodarno ter k takšni izvedbi zavezal projektne partnerje in zunanje izvajalce;
– bo pri prvi oddaji Zahtevka za sofinanciranje (v nadaljevanju ZzS) skladu za oba krovna partnerja podal podatek z navedbo števila dni povprečnega trajanja odsotnosti zaposlenih zaradi bolniškega staleža na ravni celotnega podjetja v letu 2019 in 2020 ter ob oddaji zadnjega ZzS podal podatek z navedbo števila dni povprečnega trajanja odsotnosti zaposlenih zaradi bolniškega staleža na ravni celotnega podjetja za tekoče leto, ko se pilotni projekt zaključi ter v januarju leta 2022 tudi podatek z navedbo števila dni povprečnega trajanja odsotnosti zaposlenih zaradi bolniškega staleža na ravni celotnega podjetja za celotno leto 20219;
9 Primer: projektne aktivnosti se zaključijo v avgustu 2021, krovna partnerja oddata podatek z navedbo števila dni povprečnega trajanja odsotnosti zaradi bolniškega staleža ob oddaji zadnjega ZzS za trenutno stanje v letu 2021 ter v januarju 2022 za celotno leto 2021.
– bo pripravljal in skladu posredoval vse potrebne podatke in dokumentacijo za usklajevanje predpisanega ZzS in po uskladitvi posredoval podpisan ZzS ter druge priloge in dokazila v skladu z navodili sklada ter k temu zavezal tudi ostale projektne partnerje;
– na zahtevo sklada bo pripravil dodatna poročila s predpisano vsebino in datumsko določenim rokom izdelave ter k temu zavezal tudi ostale projektne partnerje;
– bo v primeru spremembe ali dopolnitve navodil za poročanje, po prejemu obvestila sklada upošteval spremenjena navodila ter k temu zavezal tudi ostale projektne partnerje;
– bo dodeljena sredstva uporabil izključno za izvajanje projekta v skladu s pogodbo o sofinanciranju in oddano vlogo ter k temu zavezal tudi projektne partnerje;
– bo tekom izvajanja projekta poročal o vseh primerih odobrenih javnih sredstev po shemi »de minimis« kateremukoli izmed partnerjev. V primeru prekoračitve dovoljenega zneska pomoči po pravilu »de minimis«, bo neupravičeno prejeta sredstva v celoti vrnil, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila s strani sklada na transakcijski račun vodilnega partnerja do dneva vračila skladu oziroma bo uveljavljal ustrezno znižan znesek sofinanciranja;
– bo preprečeval, odkrival, evidentiral in odpravljal nepravilnosti pri izvajanju projekta ter k temu zavezal tudi projektne partnerje in o tem obveščal sklad;
– bo v skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU pred izvajanjem projekta določil ustrezno ločeno računovodsko kodo in vodil ločen računovodski sistem ali ustrezno knjigovodsko evidenco za izvajanje projekta ter k temu zavezal tudi projektne partnerje;
– zagotavljal revizijsko sled in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na projekt ter zagotavljal vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj, skladno s pravili EU in nacionalno zakonodajo. V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral izbrani vlagatelj zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta v obdobju treh let od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končanega projekta ter k temu zavezal tudi partnerje. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije, bo izbrani vlagatelj obveščen, pri čemer rok hrambe, v skladu s pravili pomoči po pravilu »de minimis« in državnih pomoči za usposabljanje, ne bo krajši od 10 let od datuma dodelitve pomoči;
– bo zagotavljal možnost nadzora porabe sredstev s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja (v nadaljevanju OU), revizorjev in ostalih nadzornih organov EU in Republike Slovenije, vključno s posredniškim organom in skladom ter ukrepal skladno z njihovimi priporočili in o tem obveščal sklad ter k temu zavezal tudi projektne partnerje;
– bo v primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev, nespoštovanja pogodbenih določil ali dvojnega financiranja projekta s strani drugih javnih virov (na strani vodilnega partnerja ali kateregakoli drugega partnerja), vrnil vsa prejeta sredstva skupaj s pripadajočimi zakonskimi obrestmi od datuma nakazila do datuma vračila sredstev ter k temu zavezal tudi projektne partnerje;
– bo izvajal naloge informiranja in obveščanja javnosti v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (objavljena na spletni strani: https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-za-komuniciranje-vsebin-2014-2020-1-sprememba.pdf) in k temu zavezal tudi projektne partnerje.
Pristojnosti, odgovornosti in naloge projektnih partnerjev, izbranih na tem javnem razpisu, so natančneje določene v Pogodbi o sofinanciranju (Priloga 3) in navodilih za poročanje.
V kolikor tekom izvajanja projekta pride do odstopa oziroma prekinitve pogodbe pri svetovalnem partnerju, projektno partnerstvo lahko nadaljuje brez tega partnerja ali pa svetovalnega partnerja zamenja z drugim svetovalnim partnerjem, ki izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa, določene za svetovalnega partnerja. V primeru, da bi prišlo do odstopa krovnega partnerja, le-tega ni mogoče zamenjati in sklad odstopi od pogodbe o sofinanciranju. V primeru menjave svetovalnega partnerja, se po predhodnem soglasju sklada, sklene aneks k partnerskemu sporazumu in pogodbi o sofinanciranju.
11. Višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa
11.1 Viri sredstev financiranja
Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija, slednja iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje« in 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.
Namenska sredstva EU predstavljajo 80 odstotkov skupnih upravičenih stroškov projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 odstotkov skupnih upravičenih stroškov projekta.
11.2 Skupna razpoložljiva sredstva
Skupna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev v okviru razpisa je 480.000,00 EUR.
Razpoložljivih sredstev za kohezijsko regijo KRVS je 240.000,00 EUR za 6 projektov, enako je tudi za kohezijsko regijo KRZS razpoložljivih sredstev 240.000,00 EUR za 6 projektov, v obeh kohezijskih regijah največ 40.000,00 EUR za posamezen projekt. Sredstva med kohezijskima regijama niso prenosljiva.
Razpoložljiva sredstva se zagotavljajo v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike – po spodaj predvideni finančni konstrukciji:
2021
2022
SKUPAJ
KRVS – SKUPAJ
192.000,00
48.000,00
240.000,00
PP 160125 – PN 8.3 – Aktivno in zdravo staranje – 14-20-V-EU (80 %)
153.600,00
38.400,00
192.000,00
PP 160126 – PN 8.3 – Aktivno in zdravo staranje – 14-20-V-EU (20 %)
38.400,00
9.600,00
48.000,00
KRZS – SKUPAJ
192.000,00
48.000,00
240.000,00
PP 160127 – PN 8.3 – Aktivno in zdravo staranje – 14-20-Z-EU (80 %)
153.600,00
38.400,00
192.000,00
PP 160128 – PN 8.3 – Aktivno in zdravo staranje – 14-20-Z-EU (20 %)
38.400,00
9.600,00
48.000,00
SKUPAJ JAVNI RAZPIS
384.000,00
96.000,00
480.000,00
EU DEL 80 %
307.200,00
76.800,00
384.000,00
SLO DEL 20 %
76.800,00
19.200,00
96.000,00
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti pristojnega ministrstva in likvidnostno stanje proračuna Republike Slovenije.
Vlagateljem bodo sredstva za koriščenje na voljo po sorazmerno enaki finančni dinamiki v proračunskih letih, kot je predvideno, da se sredstva koristijo v proračunskih letih 2021 in 2022 na ravni razpisa. To pomeni, da ima vlagatelj možnost koristiti vsaj 80 % sredstev, do katerih je upravičen, v proračunskem letu 2021 in vsaj 20 % sredstev v proračunskem letu 2022. Prenos preostalih sredstev v naslednje proračunsko leto ni predviden. Finančna dinamika upravičene porabe sredstev po proračunskih letih bo podrobneje opredeljena v pogodbi o sofinanciranju, ki se sklene s tistimi vlagatelji, katerih projekti bodo izbrani na razpisu.
Skrajni rok za dokončanje posameznega pilotnega projekta in vseh projektnih aktivnosti je 31. 12. 2021.
11.3 Način sofinanciranja
V okviru javnega razpisa se bo sofinanciralo naslednje upravičene stroške:
A) Stroški plač zaposlenih na projektu, do 28.571,43 EUR za posamezen projekt. Do povračila stroškov plač so upravičeni samo zaposleni (pogodba o zaposlitvi sklenjena v skladu s slovenskim pravnim redom) pri projektnih partnerjih.
B) Pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov – posredni stroški v višini 40 % neposredno potrjenega stroška plač in povračil v zvezi z delom, pri čemer preostali stroški zajemajo naslednje kategorije stroškov: posredni stroški (elektrika, voda ipd.), stroški za službena potovanja (npr. obiski pri projektnih partnerjih), stroški storitev zunanjih izvajalcev (npr. stroški strokovnjakov s področja motivacijskih programov, strokovnjakov/razvijalcev računalniških aplikacij ipd.), stroški opreme in drugih opredmetenih sredstev (npr. nabava kolesa za krepitev fizične aktivnosti zaposlenih, ergonomski pripomočki ipd.), stroški informiranja in komuniciranja, v najvišjem znesku do 11.428,57 EUR za posamezen projekt.
Način določitve pavšalnega financiranja je skladen s 14(2) členom Uredbe (EU) št. 1304/2013 in 67(1) d in (5)(d) Uredbe (EU) št. 1303/2013. Dokazil pri uveljavljanju posrednih stroškov v pavšalu ni potrebno prilagati.
Vsak projektni partner lahko skozi celotno obdobje projekta uveljavlja ali 1 zaposlitev za polovični delovni čas ali 2 zaposlitvi za polovični delovni čas ali 1 zaposlitev za polni delovni čas. Uveljavljanje drugačnega števila zaposlenih ali števila ur zaposlitve ni mogoče (npr. 4 zaposleni po 2 uri/dan). Zaposlenega pri partnerju, ki sodeluje v projektnem partnerstvu, je mogoče zamenjati ali nadomestiti le v določenih primerih (dolgotrajna bolniška odsotnost, upokojitev, prenehanje delovnega razmerja zaposlenemu ipd. objektivni razlog). V tem primeru lahko nadomesti tega zaposlenega druga oseba, o čemer mora vlagatelj (vodilni partner) pridobiti predhodno soglasje sklada.
11.4 Omejitev zaprošenega zneska
Zaprošeni znesek za posamezen projekt mora znašati najmanj 38.000,00 EUR in največ 40.000,00 EUR, vsak projektni partner pa mora zaprositi za znesek v višini vsaj 2.000,00 EUR.
12. Obdobje upravičenosti
Upravičeno obdobje izvajanja aktivnosti je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju ter najpozneje do 31. 12. 2021, pri čemer se morajo aktivnosti pričeti izvajati po podpisu pogodbe o sofinanciranju.
Minimalno obdobje trajanja izvajanja projektnih aktivnosti je najmanj 3 mesece od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.
Do sofinanciranja so upravičeni stroški, ki bodo pri projektnih partnerjih nastali od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do konca izvajanja projektnih aktivnosti (najpozneje do 31. 12. 2021) ter izdatki, ki bodo pri projektnih partnerjih nastali od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najpozneje 20. 1. 2022, ob pogoju, da se bodo projektne aktivnosti izvajale najmanj 3 mesece.
13. Stroški
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške (izdatke), razen v primeru poenostavljenih oblik obračunavanja stroškov, kamor sodi pavšalno financiranje.
13.1 Upravičeni stroški
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so neposredno povezani s projektom, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– so dejansko nastali za izvedbo storitev, ki so predmet tega javnega razpisa;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika;
– so nastali in so plačani v obdobju upravičenosti ter uveljavljeni v ustreznih obdobjih poročanja, določenih v navodilih za poročanje;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi.
Podrobnejša opredelitev posameznih stroškov in zahtevana dokazila za izkazovanje stroškov bodo naknadno opredeljena v navodilih za poročanje, ki jih pripravi sklad, in ki bodo objavljena na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (https://www.srips-rs.si).
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega javnega vira, ni dovoljeno.
13.2 Projektne aktivnosti
V okviru vpeljave projektnih rešitev so predvidene in upravičene spodaj navedene aktivnosti.
Sofinancirane bodo:
– aktivnosti načrtovanja in izvedbe vpeljave ukrepov z uporabo programov, pripomočkov, orodij, z namenom ohranjanja zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih v podjetjih;
– vključitve strokovnjaka za upravljanje starejših zaposlenih z namenom ohranjanja zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih v podjetjih;
– načrtovanje in izvedba aktivnosti in dejavnosti, ki so potrebne za vpeljavo predvidenih ukrepov (npr. reorganizacija delovnih procesov ipd.);
– sestanki projektnih partnerjev, preučitev ustreznih dobrih praks doma in v tujini, morebitni obiski v podjetjih, ki so vpeljali sorodne rešitve ipd.;
– priprava in razvoj ukrepov;
– pilotna vpeljava ukrepov in spremljanje učinkov vpeljave ukrepov ipd.
V okviru tega javnega razpisa ne bodo sofinancirane aktivnosti, kot so proizvodnja predhodno že razvitih orodij v podjetju ter uvajanje v podjetju že razvitih in vpeljanih ukrepov, prav tako pa tudi ne sofinanciranje priprave strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih.
Priporoča se, da se pri pripravi in vpeljavi ukrepov projektni partnerji smiselno zgledujejo po predlogih iz »Kataloga ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih«, ki je dostopen na spletni strani ASI (https://www.srips-rs.si/razvoj-kadrov/celovita-podpora-podjetjem-za-aktivno-staranje-delovne-sile-asi/katalog-upravljanja-starejsih-zaposlenih).
Podjetja morajo skozi celotno izvajanje projekta upoštevati horizontalna načela trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enakostjo moških in žensk (v skladu s horizontalnimi načeli operativnega programa EKP 2014–2020: https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
14. Shema in pomoč po pravilu »de minimis«
Dodeljena sredstva za izvedbo projektov predstavljajo pomoč po pravilu »de minimis«, priglašeno s shemo »Spodbujanje usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlovanja«, št. priglasitve: M001-5022860-2014/X z dne 29. 11. 2016, z vsemi spremembami in dopolnitvami.
V okviru obravnave vloge bo sklad izpolnjevanje pogoja za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis« preveril na podlagi kriterijev pomoči po pravilu »de minimis« (deseta alineja 5. točke tega javnega razpisa pri razdelku z navedbo pogojev, ki jih mora izpolnjevati vsak projektni partner), in na podlagi podatkov projektnih partnerjev, ki so sestavni del vloge, pri Sektorju za spremljanje državnih pomoči na Ministrstvu za finance. Izpolnjevanje pogoja bo sklad preveril tudi tik pred dodelitvijo sredstev (pred podpisom pogodbe s strani odgovorne osebe sklada in pošiljanjem v podpis projektnemu partnerju).
Če sklad ugotovi, da bi skupna vrednost pomoči, dodeljena kateremukoli od projektnih partnerjev, presegla 200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00 EUR v komercialnem cestnem tovornem prevozu) v obdobju treh poslovnih let, ne glede na obliko ali namen pomoči, celotnemu partnerstvu pomoč po pravilu »de minimis« ne bo dodeljena.
Dovoljena je kumulacija pomoči po pravilu »de minimis« z drugimi vrstami pomoči po pravilu »de minimis« za iste upravičene stroške, vendar le do maksimalno določene zgornje meje pomoči (tj. 200.000,00 EUR oziroma 100.000,00 EUR v komercialnem cestnem tovornem prometu). Pomoč po pravilu »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo 360/2012/EU do zgornje meje, določene v Uredbi 360/2012/EU. Prav tako je dovoljena kumulacija pomoči po pravilu »de minimis« z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali za isti ukrep, le če se s takšno kumulacijo ne preseže največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, dopustnih po drugih predpisih (shemah).
15. Posledice, če se ugotovi, da so bile v postopku potrjevanja ali izvajanja projektov resne napake, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
V kolikor se ugotovi, da so bile v postopku potrjevanja ali izvajanja projektov storjene resne napake, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti ali pa vlagatelj sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani, oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom moral razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev o dodelitvi sredstev, ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo projektni partner moral vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun končnega prejemnika sredstev do dneva vračila skladu.
V kolikor je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
16. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov projekta
Izbrani vlagatelj bo za namen spremljanja in vrednotenja projekta, skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU, moral spremljati in skladu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta.
Kazalniki (dokazila o doseganju ciljev), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja projekta, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji in navodilih sklada.
Za učinkovito izvajanje projektov bo sklad spremljal naslednje ključne kazalnike, ki jih mora vlagatelj predvideti v vlogi na razpis:
– ID 8.29 Število podjetij, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela;
– ID 8.26 Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih projektih.
Predvidene obvezne minimalne vrednosti kazalnikov za posamezen projekt:
– najmanj 2 vključeni podjetji (krovna partnerja);
– 10 % znižanje števila dni povprečnega trajanja odsotnosti zaposlenih zaradi bolniškega staleža glede na izhodiščno stanje pri posameznem krovnem partnerju.
17. Prepoved dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni ali bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega javnega vira, ni dovoljeno. V kolikor sklad ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, sklad pogodbo odpove in zahteva vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun končnega prejemnika sredstev do dneva vračila sredstev skladu. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).
Vsi podatki iz vloge, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen osebnih podatkov in tistih, ki jih projektni partnerji posebej označijo kot zaupne, in sicer poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; v nadaljevanju ZDIJZ) in Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19; v nadaljevanju ZPosS), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Projektni partner mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če projektni partner ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, velja domneva, da vloga po stališču projektnih partnerjev ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ oziroma ZPosS.
19. Oddaja vloge – vsebina vloge, rok in način predložitve vloge
19.1 Formalno popolna vloga
Formalno popolno vlogo sestavlja:
Priloga 1 Vloga (Prijavnica) mora biti oddana v papirni obliki in mora vsebovati vse zahtevane podatke. Vloga mora biti pravilno izpolnjena, žigosana in podpisana s strani vseh partnerjev (vloga ne sme biti posredovana v skenirani obliki). Če pravni subjekt ne posluje z žigom, je potrebno na mestu, kjer je predviden žig, navesti »Ne poslujemo z žigom«.
K tiskani obliki vloge je treba priložiti tudi vlogo na podatkovnem nosilcu (USB-ključu), v obliki pdf.
Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora biti označena z vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na JR Piloti 2020«. Vloga mora biti označena s polnim nazivom in naslovom vlagatelja. Neustrezno označena vloga se s sklepom zavrže.
19.2 Rok in način predložitve vloge
Vlagatelj odda vlogo v imenu partnerstva. Posamezno projektno partnerstvo lahko predloži le eno vlogo. V kolikor bo partnerstvo predložilo več vlog, bo upoštevana tista vloga, ki bo na skladu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene ter vrnjene vlagatelju.
Vloge morajo biti oddane osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, do 28. 9. 2020 do 23.59.
Vloge, ki bodo vložene po roku za oddajo vlog, ne bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene.
Kot prejem vloge na sklad se upoštevajo datum, ura in minuta oddaje vloge priporočeno na pošti ali prejem na sedežu sklada, če je oddana osebno ali z navadno poštno pošiljko. Če je vloga oddana priporočeno po pošti, mora imeti žig, ki dokazuje uro, minuto in datum oddaje. Obravnavana bo samo vloga, ki bo pravočasna in pravilno označena. Vloge se lahko vložijo tudi osebno v glavni pisarni sklada v času uradnih ur: ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do 16. ure, najpozneje do roka za oddajo vloge.
Vlagateljem svetujemo, da pri oddaji priporočene ovojnice poskrbijo, da poštni urad na pošiljki navede uro in datum oddaje te pošiljke, saj bo sklad ovojnice, za katere iz prejete pošiljke ne bosta jasno razvidna ura in datum, obravnaval kot ovojnice, ki so prispele zadnje v dnevu dospetja. Če se vloga odda priporočeno na Petrolovem bencinskem servisu, naj vlagatelj ob oddaji pošiljke pred zaprtjem kuverte vanjo priloži kopijo računa ali potrdila o oddani pošiljki, iz katerega bosta razvidna dan in ura oddaje priporočene pošiljke. Kot datum in čas oddaje se bo v tem primeru štel datum in čas izdaje računa ali potrdila o oddani pošiljki. Če vlagatelj ne predloži zahtevanega dokazila o oddaji, se bo štelo, da je bila vloga oddana na dan oddaje ob 23.59.
19.3 Označba ovojnice
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na JR Piloti 2020«. Vloge morajo biti označene s polnim nazivom in naslovom vlagatelja.
Dopolnitev vloge naj bo oddana v zaprti ovojnici z vidno oznako: »Ne odpiraj – Dopolnitev vloge na JR Piloti 2020«. Dopolnitve vlog naj bodo označene s polnim nazivom in naslovom vlagatelja.
20. Obravnava vlog, obveščanje o njihovi ustreznosti in izbor projektov
20.1 Odpiranje vlog in obveščanje
Odpiranje vlog se bo začelo 4. 9. 2020 ob 9. uri na sedežu sklada, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice z vlogami.
Odpiranje vlog bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje predstojnik sklada. Strokovna komisija bo obravnavala prejete vloge in o tem sproti vodila zapisnik kot opisano spodaj. Vloge bo nato razporedila v okviru posamezne kohezijske regije.
Strokovna komisija bo ugotavljala formalno popolnost vlog v skladu z 19.1 točko tega javnega razpisa in če vloga ne bo formalno popolna, bo vlagatelja pozvala k dopolnitvi. Vlagatelj mora v osmih dneh po prejemu poziva vlogo ustrezno dopolniti, v nasprotnem primeru sklad vlogo zavrže.
Vlagatelj sme v dopolnitvi vloge spreminjati le tiste elemente vloge, na katere ga je sklad v dopolnitvi pozval. Vlagatelj pri dopolnitvi ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev vloge glede na preostale prejete vloge v okviru tega javnega razpisa.
Dopolnjene vloge bo strokovna komisija dodatno presodila, kot sledi:
– če bo neustrezna dopolnitev vloge (dopolnitev v nasprotju s pozivom sklada) pomenila, da je vloga kljub dopolnitvi formalno nepopolna in je zato ni mogoče uvrstiti v postopek ocenjevanja, bo takšna vloga zavržena.
Sklad si pridržuje pravico, da vlagatelja ob morebitnih nejasnostih v vlogi pozove tudi k dodatnim pojasnilom.
Odpiranje vlog bo javno. V primeru velikega števila prejetih vlog ali če se bodo obravnavali podatki, ki so po zakonu, ki ureja gospodarske družbe oziroma po ZPosS, označeni kot zaupni oziroma poslovna skrivnost, lahko komisija (na podlagi tretjega odstavka 8. člena Uredbe o postopku, merilih načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog) odloči, da odpiranje vlog ni javno. O tej odločitvi se vlagatelje obvesti najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani sklada (www.srips-rs.si).
Če bodo podatki iz uradnih in drugih evidenc, ki jih bo sklad pridobil ob preverjanju pogojev za kandidiranje na javnem razpisu, v nasprotju z izjavo in drugimi podatki vlagatelja na javni razpis ali bodo sicer neugodni za vlagatelja, bo sklad vlagatelja pozval, da se izjavi o nasprotujočih se dejstvih in okoliščinah in predloži ustrezna dokazila. V kolikor se vlagatelj na poziv sklada v roku ne bo odzval, bo sklad o izpolnjevanju pogojev odločil na podlagi podatkov, pridobljenih iz uradnih evidenc.
20.2 Izbor projektov
Pri izboru bo strokovna komisija ugotavljala izpolnjevanje pogojev in meril (navedena v 5., 9. in 10. poglavju tega javnega razpisa). Prednost pri sofinanciranju bodo imeli projekti, ki bodo v posamezni kohezijski regiji dosegli višje število točk.
Na predlog strokovne komisije, ki vloge obravnava na podlagi izpolnjevanja pogojev in meril, bo odločitev o dodelitvi sredstev sprejel predstojnik sklada. Vsi izbrani vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev obveščeni. Hkrati s sklepom o izboru bodo pozvani k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se izbrani vlagatelj v osmih dneh od prejema sklepa oziroma poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval, velja, da je umaknil vlogo.
Na spletnih straneh sklada bo po končanem postopku izbora projektov objavljen seznam končnih prejemnikov sredstev z navedbo projektov in zneskov javnih virov financiranja za posamezen projekt.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od odprtja vlog.
Zoper odločitev sklada o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana oziroma pri pristojnem zunanjem oddelku (glede na sedež vlagatelja), v 30 dneh od dneva vročitve sklepa o (ne)izboru, in sicer neposredno na sodišču ali pa se pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v toliko izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep o (ne)izboru, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne zadrži izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju z izbranimi vlagateljem.
Če po objavi zaprtja javnega razpisa vlagatelj, kateremu so bila sredstva s sklepom o dodelitvi sredstev odobrena, odstopi od sklenitve pogodbe o sofinanciranju, lahko sklad z nadomestnim sklepom dodatno odobri sofinanciranje tistemu vlagatelju, katerega vloga je izpolnjevala formalne pogoje javnega razpisa in je bila po vrstnem redu po točkah prva med vlogami, ki zaradi pomanjkanja sredstev v posamezni kohezijski regiji niso bile izbrane in je prejela najmanj 28 točk.
21. Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa je dostopna na spletnih straneh sklada (https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/pilotni-projekti-razvoja-uvedbe-inovativnih-resitev-za-ohranjanje-zavzetosti-produktivnosti-ucinkovitosti-starejsih-zaposlenih-2020) in vsebuje:
– Razpisno dokumentacijo JR Piloti 2020,
– Prilogo 1 Vloga (Prijavnica) JR Piloti 2020,
– Prilogo 2 Partnerski sporazum JR Piloti 2020,
– Prilogo 3 Vzorec pogodbe o sofinanciranju JR Piloti 2020,
– Prilogo 4 Seznam občin in regij v Sloveniji.
Vlagatelj mora pri pripravi vloge upoštevati razpisno dokumentacijo, v kateri so podrobnejša oziroma dodatna pojasnila vezana na javni razpis.
Sklad si pridržuje pravico, da dokumentacijo javnega razpisa delno spremeni ali dopolni. Njene spremembe in dopolnitve bodo objavljene na spletnih straneh sklada (https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/pilotni-projekti-razvoja-uvedbe-inovativnih-resitev-za-ohranjanje-zavzetosti-produktivnosti-ucinkovitosti-starejsih-zaposlenih-2020) in jih mora vlagatelj upoštevati, saj so sestavni del pogodbe o sofinanciranju.
22. Dodatne informacije
Informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko dobijo zainteresirani vlagatelji v razpisnem roku na spletnih straneh sklada (www.zavzeti.si) ter v okviru Info točke vsako sredo in petek med 9. in 12. uro pri kontaktni osebi, Zoran Keser, po tel. 01/434-58-78 ali na e-naslovu: asi@sklad-kadri.si.
Ob morebitnih tehničnih težavah pri pridobivanju dokumentacije javnega razpisa ali uporabe dokumentacije javnega razpisa (npr. težave pri odpiranju dokumentov) se lahko po pomoč obrnejo na zgoraj navedeno telefonsko številko oziroma e-naslov.
Vsa pojasnila v zvezi z vsebino dokumentacije javnega razpisa lahko vlagatelji zahtevajo izključno po e-pošti.
Sklad bo organiziral predvidoma dve informativni delavnici za potencialne vlagatelje, kjer bodo ti seznanjeni z vsebino in dokumentacijo javnega razpisa. Podatki o datumu, lokaciji in načinu izvedbe delavnic bodo objavljeni na spletnih straneh sklada.
23. Informiranje in komuniciranje
Izbrani vlagatelj mora zagotoviti, da bo pri izvajanju projekta izpolnjeval zahteve glede informiranja in komuniciranja skladno z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020:
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-za-komuniciranje-vsebin-2014-2020-1-sprememba.pdf
24. Hramba dokumentacije: izbrani vlagatelj mora za namene tega javnega razpisa zagotoviti hrambo celotne projektne dokumentacije deset let po zadnjem prejetem izplačilu.
25. Protikorupcijsko določilo: sklad bo izločil iz postopka izbire vlagatelja, če obstaja utemeljen sum, da je vlagatelj ali kdo drug v njegovem imenu delavcu sklada ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev sklada v postopku oddaje javnega razpisa, obljubil, ponudil ali dal kakršno koli korist, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev sklada glede vloge pred in med izbiro javnega razpisa ali po njej.
26. Mehanizmi nadzora: za zagotavljanje popolnosti nadzora in resničnosti podatkov, posredovanih od vlagatelja, lahko tehnično, administrativno in finančno preverjanje projektov ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije in Evropske komisije, ki so pristojne za izvajanje nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev Republike Slovenije in sredstev Evropskega socialnega sklada, nad pravilnostjo postopkov izvajanja in učinkovitostjo. Sklad lahko opravi napovedan ali nenapovedan nadzor izvajanja napovedanih aktivnosti v delovnih prostorih pri projektnih partnerjih, pri zunanjem izvajalcu ali v drugih prostorih, kjer se bodo izvajale sofinancirane aktivnosti. Vlagatelj se s podpisom pogodbe o sofinanciranju zaveže, da bodo projektni partnerji nadzornim organom predložili vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov, sofinanciranih za izvajanje projekta »Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih« ali na kraju samem omogočili vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem ter za potrebe nadzora, poročanja in spremljanja zagotovili vse zahtevane podatke.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti