Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020

Kazalo

2168. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije COVID-19 v Občini Pivka, stran 4879.

  
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 10. redni seji dne 2. 7. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije COVID-19 v Občini Pivka 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom se določijo nameni, ukrepi, pogoji in upravičenci ter postopki dodeljevanja finančnih sredstev z namenom blaženja posledic epidemije COVID-19 na področju gospodarstva in kmetijstva v Občini Pivka.
(2) Namen ukrepov po tem pravilniku je dodelitev izredne finančne pomoči samostojnim podjetnikom posameznikom ter poslovnim subjektom zaradi epidemije COVID-19, ki je bila razglašena z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20).
2. člen 
(1) Sredstva za subvencioniranje po tem pravilniku se zagotovijo v proračunu Občine Pivka. Sredstva se dodeljujejo skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih financ in skladno z veljavnimi predpisi davčne zakonodaje.
(2) Finančne pomoči za blaženje posledic epidemije COVID-19 na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo v obliki dotacij oziroma subvencij, skladno z Uredbo Komisije EU št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352/1, z dne 24. 12. 2013).
(3) Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo le pod pogoji in v mejah, ki ne pomenijo kršitve sheme državne pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ter Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).
3. člen 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. »Podjetje« je gospodarski subjekt, organiziran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik.
2. »Mikro podjetje« je podjetje, ki izpolnjuje dve od treh meril, in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 evrov in vrednost aktive ne presega 2.000.000 evrov.
3. »Malo podjetje« je podjetje, ki ni mikro podjetje in izpolnjuje dve od treh meril, in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 evrov in vrednost aktive ne presega 4.400.000 evrov.
4. »Srednje podjetje« je podjetje, ki ni mikro podjetje in ni malo podjetje in izpolnjuje dve od treh meril, in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 35.000.000 evrov in vrednost aktive ne presega 17.500.000 eurov.
5. »Veliko podjetje« je podjetje, ki po opredelitvah iz druge do četrte točke tega člena ni mikro, majhno ali srednje podjetje.
6. »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja edino nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja,
e) podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk od a) do d) tega člena, preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
II. UPRAVIČENCI 
4. člen 
Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so:
– samostojni podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednja podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS), ki imajo sedež, podružnico ali poslovno enoto v Občini Pivka.
Pomoč po tem pravilniku se upravičencem za isti namen in iste upravičene stroške dodeljuje le enkrat.
5. člen 
(1) Do spodbud po tem pravilniku niso upravičena podjetja:
– iz sektorjev ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000,
– iz sektorjev primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– iz sektorjev predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– ki nimajo poravnanih finančnih obveznosti do Občine Pivka ter do drugih pravnih oseb katerih ustanoviteljica je Občina Pivka,
– ki nimajo plačanih vseh davkov in prispevkov ter poravnanih obveznosti do delavcev,
– ki so v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2, 51/11, 39/13 in 56/13). Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
(2) Prav tako do spodbud po tem pravilniku niso upravičeni:
– subjekti, ki so že prejeli sredstva po tem pravilniku, vendar sredstev niso porabili namensko,
– subjekti, ki so že koristili pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči,
– so bili izbrisani iz Poslovnega registra Republike Slovenije v obdobju od 1. januarja 2020 do dneva, ko je v veljavo stopil ta pravilnik.
6. člen 
(1) Pomoč po tem pravilniku ne sme biti:
– namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(2) Če podjetje opravlja dejavnost v sektorjih, ki so po tem pravilniku izključeni in v sektorjih, ki niso izključeni, se de minimis pomoč lahko dodeli, če je zagotovljeno ločeno računovodstvo med stroški. Enako velja za podjetja v sektorjih za katere se uporabljajo nižje zgornje meje de minimis.
III. ZGORNJA MEJA IN AKUMULACIJA POMOČI 
7. člen 
(1) Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju na podlagi pravil de minimis, ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali EU. V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR.
(2) To določilo ne velja v potniškem prometu in pri integriranih storitvah, pri čemer je dejanski prevoz le element storitve.
8. člen 
(1) Pomoči po pravilu de minimis, se lahko seštevajo z drugimi pomočmi za iste upravičene stroške, vendar le do višine največje dovoljene intenzivnosti teh pomoči.
(2) Pomoči po pravilu de minimis se seštevajo tudi same s sabo.
(3) Pomoč de minimis ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(4) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.
(5) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 EUR oziroma 100.000 EUR).
(6) Prejemnika pomoči se pisno obvesti o predvidenem znesku pomoči ter da je pomoč dodeljena popravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
(7) Občina Pivka bo evidence o individualni pomoči de minimis hranila 10 let od datuma dodelitve pomoči.
9. člen 
Upravičenci morajo pred dodelitvijo sredstev podati izjavo:
– o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku ter o kandidaturi za de minimis pomoč in o že odobreni in še ne izplačani de minimis pomoči,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– da za iste namene niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali iz mednarodnih virov,
– o povezanih družbah ter o združitvi oziroma razdelitvi podjetij.
IV. UKREPI POMOČI 
10. člen 
Ukrepa pomoči po tem pravilniku sta:
1. Subvencioniranje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi razglašene epidemije COVID-19,
2. Subvencioniranje stroškov ravnanja z odpadki zaradi razglašene epidemije COVID-19.
1. Subvencioniranje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi razglašene epidemije COVID-19
11. člen 
Namen ukrepa je blaženje poslovne škode, ki je nastala poslovnim subjektom v času trajanja razglašene epidemije COVID-19.
Predmet pomoči je sofinanciranje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je bilo obračunano za nepremičnino, ki se nahaja na območju Občine Pivka.
12. člen 
Upravičenci do pomoči so samostojni podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednja podjetja, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS), ki imajo sedež, poslovno enoto ali podružnico v Občini Pivka ter jim je bilo z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20, 58/20, 59/20 in 67/20) prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in tako onemogočeno poslovanje.
13. člen 
(1) Upravičeni stroški so stroški obračunanega in plačanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za obdobje, ko je bila odrejena prepoved opravljanja dejavnosti v skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20, 58/20, 59/20 in 67/20).
(2) Višina razpisanih sredstev, najvišji znesek pomoči in ostali pogoji se opredelijo v javnem razpisu.
(3) Višina sofinanciranja se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 100 % upravičenih stroškov.
(4) Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
2. Subvencioniranje stroškov ravnanja z odpadki
15. člen 
Namen ukrepa je blaženje poslovne škode, ki je nastala poslovnim subjektom v času epidemije COVID-19.
Predmet pomoči je sofinanciranje stroškov ravnanja z odpadki, in sicer za stroške zbiranja, obdelave in deponiranja komunalnih odpadkov.
16. člen 
Upravičenci do pomoči so samostojni podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednja podjetja, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS), ki imajo sedež, poslovno enoto ali podružnico v Občini Pivka ter jim je bilo z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20, 58/20, 59/20 in 67/20) prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom in tako onemogočeno poslovanje.
17. člen 
Upravičeni stroški so stroški ravnanja z odpadki, in sicer stroški zbiranja, obdelave ter deponiranja odpadkov.
18. člen 
(1) Višina sofinanciranja se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 100 % upravičenih stroškov.
(2) Višina razpisanih sredstev, najvišji znesek pomoči in ostali pogoji se opredelijo v javnem razpisu.
(3) Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
V. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV 
19. člen 
(1) Proračunska sredstva za izvedbo ukrepov po tem pravilniku se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, objavljenega na spletni strani Občine Pivka, skladno s pogoji in po postopkih, določenih v veljavnih predpisih. Podrobnejša merila in kriteriji za pomoči de minimis ter zahtevana dokumentacija za posamezen ukrep po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.
(2) Javni razpis po tem pravilniku se lahko objavi za oba ukrepa ali za posamezen ukrep.
20. člen 
(1) Postopek za dodelitev finančnih sredstev vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
(2) Naloge strokovne komisije so:
– priprava vsebine javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– pregled in obravnava prispelih vlog,
– priprava predloga razdelitve sredstev.
21. člen 
(1) O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloči občinska uprava na podlagi predloga razdelitve sredstev.
(2) Medsebojne obveznosti med Občino Pivka in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo.
(3) Občinska uprava preverja namensko porabo dodeljenih sredstev. V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ali da prejemnik krši druga določila pravilnika, je Občina Pivka upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik mora vrniti sredstva od dneva nakazila dalje s pripadajočimi zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.
VI. KONČNE DOLOČBE 
34. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-10/2020
Pivka, dne 2. julija 2020
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti