Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020

Kazalo

2165. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2020, stran 4864.

  
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi spremembami in dopolnitvami) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/18) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 11. seji dne 26. 8. 2020 sprejel
O D L O K 
o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2020 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19 in v Odloku o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2020 (Uradni list RS, št. 89/20) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
9.590.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.197.867
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
6.130.737
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.012.147
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.350.580
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
768.010
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.067.130
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
1.543.750
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
15.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
77.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
6.000
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
425.380
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
117.200
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
17.200
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
100.000
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
1.274.933
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.274.933
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.681.142
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.478.827
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
445.978
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
68.350
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.724.634
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409
REZERVE
239.865
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.719.866
410
SUBVENCIJE
219.215
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.341.852
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
523.475
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.635.324
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.830.590
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
3.830.590
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
651.859
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
529.000
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
122.859
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–2.091.143
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–2.091.143
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.091.143
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
2.091.143
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
Proračunski primanjkljaj se pokriva iz presežkov preteklih let.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2019-16
Kranjska Gora, dne 26. avgusta 2020
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti