Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020

Kazalo

Ob-2713/20, Stran 1870
Svet zavoda Glasbene šole »Risto Savin« Žalec na podlagi 53.a in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-L, 25/17 – Zvaj) razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat-ka mora za imenovanje za ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92., 95., 100. in 107.a členom ZOFVI, in sicer:
1. da ima izobrazbo druge stopnje, pridobljeno z univerzitetnim študijskim programom ali z magistrskim študijskim programom druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje (VII/2),
2. da izpolnjuje druge pogoje za učitelja v glasbeni šoli,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja,
4. ima pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
8. ni bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
9. ni bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. ni bil-a zoper njega/njo uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo sodišča),
11. da predloži svoj program vodenja glasbene šole.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu ZOFVI (Uradni list RS, št. 12/96 in 64/01), po 43. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Uradni list RS, št. 64/01) ter 9. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-H (Uradni list RS, št. 58/09 in popr. 64/09 ter 65/09 in 20/11).
Kandidat-ka mora imeti pedagoško-andragoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Izbrani-a kandidat-ka bo imenovan-a za 5 let.
Predviden pričetek dela je s 1. 1. 2021. Pogodba o zaposlitvi se lahko v primeru izbire zunanjega kandidata-ke sklene za določen čas mandata.
Kandidati lahko v roku 8 dni od objave tega razpisa na naslov: Svet zavoda, Glasbena šola »Risto Savin« Žalec, Aškerčeva ulica 9, 3310 Žalec, z oznako: »prijava na razpis za ravnatelja« pošljete: pisno prijavo z navedbo kratkega življenjepisa, programom vodenja in s priloženimi originali ali overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter z originalnim potrdilom ministrstva, pristojnega za pravosodje, o nekaznovanosti in pristojnega Okrajnega sodišča o ne pričetem kazenskem postopku v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 15 dni. Kandidati posredujte tudi e-naslov za obveščanje med razpisnim postopkom.
Vloge morajo biti popolne. Nepopolne vloge bodo zavržene in izločene iz nadaljnje obravnave.
Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole »Risto Savin« Žalec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti