Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020

Kazalo

Št. 620-2/2020 Ob-2704/20, Stran 1872
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju ZVKD-1), Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2020 (Uradni list RS, št. 80/19), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in sklepa župana, št. 620-2/2020 z dne 30. 7. 2020, Mestna občina Koper objavlja
javni poziv 
za sofinanciranje obnove nepremičnih kulturnih spomenikov v Mestni občini Koper v letu 2020 
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva je sofinanciranje obnove nepremičnih kulturnih spomenikov v Mestni občini Koper. Namen poziva je ohranjanje, restavriranje in obnavljanje ogroženih nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Mestne občine Koper ter zagotavljanje njihovega celostnega ohranjanja, vzdrževanja in oživljanja.
Sofinancirani bodo projekti, ki predstavljajo investicijo v obnovo, celostno revitalizacijo spomenika oziroma njene posamezne zaključene celote – faze.
2. Upravičenci: na poziv se lahko prijavijo lastniki ali upravljavci nepremičnih kulturnih spomenikov, ki izpolnjujejo pogoje in kriterije tega javnega poziva. Prijavitelji lahko na javni poziv prijavijo le investicije, ki bodo realizirane v letu 2020.
3. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Na poziv lahko oddajo vlogo prijavitelji, ki izpolnjujejo osnovne pogoje:
– nepremična kulturna dediščina je vključena v register kulturne dediščine (EŠD) in se nahaja na območju Mestne občine Koper,
– gre za posege v prenovo, obnovo nepremičnih kulturnih spomenikov, katera odložitev bi lahko povzročila nadaljnjo škodo,
– projekt je vsebinsko utemeljen, realno ovrednoten in finančno uravnotežen,
– prijavitelj ima zagotovljena lastna finančna sredstva ali sredstva pridobljena iz drugih virov,
– prijavitelj ima ustrezno tehnično dokumentacijo – obvezne priloge,
– projekt mora biti v celoti realiziran v letu 2020.
4. Kriteriji poziva
Investicija ustreza kriterijem, če:
a) je celovita, vsebinsko obrazložena in utemeljena po posameznih fazah;
b) je realno ovrednotena in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo;
c) je zagotovljena soudeležba prijavitelja z lastnimi ali sredstvi pridobljenimi iz drugih virov;
d) z investicijo se zagotovi varnost in uporabnost spomenika oziroma prepreči njegovo nadaljnjo škodo.
Razpoložljiva sredstva se dodelijo prijavljenim projektom, ki izpolnjujejo pogoje in kriterije poziva po vrstnem redu prispetja popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.
Prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje in kriterije za sodelovanje na pozivu. Vloge prijaviteljev za katere bo ugotovljeno neizpolnjevanje pogojev in kriterijev, do sredstev javnega poziva ne bodo upravičene in bodo zavrnjene.
5. Obvezne priloge, ki jih prijavitelj mora priložiti k vlogi na javni poziv
– v celoti izpolnjeni prijavni obrazci, ki so sestavni del pozivne dokumentacije (1, 2, 3),
– kulturno varstveno soglasje oziroma mnenje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS),
– predračun del za prijavljen projekt,
– slikovno gradivo.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
Vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za poziv, je 38.000,00 EUR.
Zaprošena vrednost sofinanciranja za posamezno vlogo lahko znaša največ 25.000,00 EUR z DDV.
Sredstva so predvidena v proračunu za leto 2020 in bremenijo proračunsko postavko »2164 Spomeniško varstvene akcije«.
7. Koriščenje sredstev
Sredstva se izplačajo upravičencu na podlagi določil medsebojne pogodbe po izvedenih delih in po priloženem zahtevku z dokazili o plačilu za projekt izveden v obdobju 1. 1. 2020 do 25. 11. 2020. Skrajni rok za predložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 25. 11. 2020.
Dodeljena proračunska sredstva iz poziva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2020.
8. Dodatna pojasnila
Oddaja in dopolnitev vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del pozivne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane podatke in obvezne priloge z dokazili, ki so navedena v obrazcu. Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne obrazce in priloge, ki jih določa besedilo javnega poziva. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu k dopolnitvi v danem roku dopolni.
Prijavitelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Predmet dopolnitve so le obvezne priloge k prijavi. Obrazci poziva 1, 2 in 3 niso predmet dopolnitve. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne vloge, obvezno z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša in datumom in uro dopolnitve.
9. Rok javnega poziva
Javni poziv je odprt do vključno ponedeljka, 28. 9. 2020, do 12. ure.
Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo prispele do zgoraj navedenega datuma in ure.
Ne glede na način dostave morajo vloge na poziv prispeti najkasneje do ponedeljka, 28. 9. 2020, do 12. ure, sicer se bodo štele za prepozno prejete.
V okviru tega roka se bodo vloge obravnavale po času prispetja.
Vloga mora biti poslana oziroma oddana na naslov: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
Prijavitelj lahko vlogo pošlje priporočeno po pošti ali odda osebno v zaprti kuverti v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.
Oddane vloge morajo biti v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – vloga na Javni poziv za sofinanciranje obnove nepremičnih kulturnih spomenikov v Mestni občini Koper v letu 2020«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
V primeru, da posamezni vlagatelj na poziv prijavi več projektov, mora biti vsaka vloga poslana v ločeni kuverti.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pozivnimi pogoji in kriteriji javnega poziva.
Prijavitelji lahko dokumentacijo dvignejo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali pridobijo na spletni strani Mestne občine Koper http://www.koper.si.
10. Obravnava vlog in obvestilo o izidu javnega poziva
Župan imenuje strokovno komisijo, ki ocenjuje vloge po vrstnem redu njihovega prispetja, do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen. Vrstni red prispetja posamezne vloge se določi, ko je vloga popolna. Po porabi proračunskih sredstev ostale vloge ne bodo obravnavane in bodo zavrnjene.
Mestna občina Koper bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila in zavrgla vse vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba, prepozne vloge, nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ni pravočasno dopolnil.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v pozivu. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja.
Za prepozno vlogo se šteje vloga, ki ni prispela do vključno 28. 9. 2020 oziroma tega dne ni bila oddana do 12. ure v sprejemno pisarno Mestne občine Koper. V primeru pošiljk poslanih priporočeno in sočasno prejetih se vrstni red prejema pošiljk določi glede na uro oddaje pošiljke. Priporočena pošiljka, na kateri ni označena ura oddaje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne oddana ob 23.59.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh podatkov in dokazil, ki jih zahtevata besedilo poziva in dokumentacija poziva. Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki je na poziv prispela kot nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem roku.
Mestna občina Koper bo prijavitelje z odločbo obvestila o rezultatih javnega poziva najkasneje v enem mesecu po obravnavi strokovne komisije.
Z izbranim prijaviteljem se sklene pogodba o sofinanciranju za leto 2020.
Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana po izvedbi prijavljenega projekta, podpisani pogodbi in po predložitvi popolnega vsebinskega in finančnega poročila s prilogami in dokazili.
11. Ustavitev postopka javnega poziva: župan Mestne občine Koper lahko do izdaje odločbe ustavi postopek javnega poziva.
12. Dodatne informacije: vse informacije v zvezi s pozivom dobite na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Koper, tel. 05/664-62-38, Ingrid Kozlovič ali na naslovu ingrid.kozlovic@koper.si.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti