Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020

Kazalo

2175. Uredba o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, stran 4889.

  
Na podlagi drugega odstavka 36. člena Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje 
1. člen 
(vsebina uredbe) 
S to uredbo se določajo metodologija ocenjevanja potreb, pogoji in postopek dodelitve javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod).
2. člen 
(namen, upravičenci in pogoj za dodelitev sredstev) 
(1) S financiranjem dodatnih kadrov se zagotovi izvajanje rednih in z interventnimi zakoni dodeljenih dodatnih nalog na zavodu.
(2) Do javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov je zavod upravičen v primeru, ko zaradi posledic razglašene epidemije COVID-19 ne more zagotoviti izvajanja vseh rednih in dodatnih nalog, ki so bile zavodu dodeljene z Zakonom o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (Uradni list RS, št. 36/20, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20), Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20) in Zakonom o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20), (v nadaljnjem besedilu: interventni zakoni).
(3) Javna sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo za financiranje dodatnih kadrov na zavodu, ki bodo delo opravljali po pogodbi o zaposlitvi.
3. člen 
(metodologija za določanje potreb po dodatnem kadru na zavodu) 
(1) Potrebe po dodatnem kadru na zavodu se določijo:
– glede na stanje brezposelnosti dne 30. junija 2020 glede na 30. junij 2019,
– glede na število vlog, prejetih na podlagi interventnih zakonov v letu 2020 na dan 31. julija 2020, in
– ob upoštevanju napovedi gibanja stanja na trgu dela.
(2) Kriterija za določitev števila dodatnega kadra iz prejšnjega odstavka sta:
– za vsakih dodatnih 750 brezposelnih oseb se priznajo javna sredstva za en dodaten kader,
– za vsakih 12.000 vlog na podlagi interventnih zakonov se priznajo javna sredstva za en dodaten kader.
4. člen 
(višina javnih sredstev, ki se prizna za financiranje dodatnih kadrov) 
(1) Javna sredstva za financiranje dodatnih kadrov se zagotavljajo za svetovalce in strokovne sodelavce na zavodu v obdobju dveh let od uveljavitve te uredbe.
(2) Za en dodaten kader se zavodu na mesečni ravni priznajo javna sredstva v višini stroškov dela, vendar največ v znesku 2.950 eurov.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se zavodu za vsak dodaten kader priznajo javna sredstva tudi za regres za letni dopust v višini, kot je določen za javne uslužbence.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(izplačilo javnih sredstev) 
(1) Minister, pristojen za delo, (v nadaljnjem besedilu: minister) določi obseg javnih sredstev iz 4. člena te uredbe za obdobje dveh let v enem mesecu od uveljavitve te uredbe.
(2) Zavod na podlagi odločitve ministra iz prejšnjega odstavka skupaj z dokazili vloži zahtevek za izplačilo sredstev pri ministrstvu, pristojnem za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, najpozneje do desetega dne v mesecu za pretekli mesec.
(3) Javna sredstva iz proračuna Republike Slovenije se na podlagi popolnega zahtevka iz prejšnjega odstavka izplačajo zavodu najpozneje do zadnjega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil popolni zahtevek posredovan.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00711-8/2020
Ljubljana, dne 27. avgusta 2020
EVA 2020-2611-0037
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti