Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

378. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
379. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
380. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
381. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
382. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
383. Sklep o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alinee šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
384. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z domnevnim oškodovanjem državnega premoženja pri prodaji deležev Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe d.d. v gospodarskih družbah in sicer tako, da zajema preiskava vse prodaje, ki so sporne z vidika skladnosti z zakoni in drugimi predpisi ter z vidikov preglednosti in gospodarnosti
385. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev in oceno dejanskega stanja, ki je lahko podlaga za odločanje o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij v Vladi Republike Slovenije, na Ministrstvu za pravosodje in Vrhovnem Državnem tožilstvu Republike Slovenije v zvezi z izvrševanjem nadzora po Zakonu o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 110/02 – uradno prečiščeno besedilo), za spremembo zakonodaje in za druge odločitve v skladu z ustavnimi pristojnostmi državnega zbora

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

386. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Tržiški Bistrici v občini Tržič
424. Uredba o dopolnitvi Uredbe o sodnem registru

Sklepi

387. Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin za leto 2008
388. Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum za leto 2008
389. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve tal za leto 2008

Drugi akti

390. Odločba o imenovanju Zdenka Trunkla za državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Novi Gorici

MINISTRSTVA

391. Pravilnik o spremembah Pravilnika o radijskih frekvencah, ki se smejo uporabljati brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc
392. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

393. Sklep o spremembi vrednosti točke zdravniške tarife

OBČINE

Bled

394. Sklep o nadaljevanju postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled

Borovnica

420. Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica

Črenšovci

395. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2008

Grosuplje

396. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 193/2, 194/4 in 194/6, k.o. Ponova vas

Ilirska Bistrica

397. Pravilnik za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica

Kamnik

398. Sklep o višini sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letih 2008 in 2009

Kozje

399. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
400. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Kranj

421. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Kranj«

Kuzma

422. Sklep o začetku izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev romskega naselja v Doliču

Lendava

401. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2008
402. Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Lendava
403. Pogoji in merila za vrednotenje programov kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se financirajo iz proračuna Občine Lendava

Litija

404. Sklep o spremembi Sklepa o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

Mokronog-Trebelno

405. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Mokronog
406. Odlok o enkratnem denarnem prispevku ob izrednem dogodku za občane Občine Mokronog - Trebelno
407. Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Mokronog - Trebelno

Murska Sobota

408. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2008

Sežana

409. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.

Slovenj Gradec

410. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Urad za pripravo projektov in občinske redarske službe«

Sodražica

411. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2008

Šempeter-Vrtojba

412. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2008
413. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2008

Škofja Loka

414. Sklep o ugotovitvi stanja in nadaljnjega poteka postopkov pri pripravi strateških in izvedbenih prostorskih aktov občine, združitev Strategije prostorskega razvoja občine in Prostorski red občine v enotni dokument, ter pričetek postopka za pripravo Občinskega prostorskega načrta

Tabor

415. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tabor za leto 2006
416. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2007

Veržej

423. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Veržej

Vrhnika

417. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«

Žalec

418. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2000/1, k.o. Žalec

Železniki

419. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2008

Razglasni del

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti