Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008

Kazalo

413. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2008, stran 964.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 13. seji dne 24. januarja 2008 sprejel
O D L O K
o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2008
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Šempeter - Vrtojba za leto 2008 določajo postopki izvrševanja proračuna (v nadaljnjem besedilu izvrševanje proračuna).
II. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
2. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse so po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 102/07 – UPB)
2. Prihodki iz naslova Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
3. Prihodki iz naslova Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
4. Prihodki iz uvedenih samoprispevkov.
Namenska sredstva, ki niso porabljena v letu 2007, se skladno s 44. členom ZJF prenesejo v proračun za leto 2008. Za obseg prenesenih sredstev se poveča obseg sredstev na postavki, na katero se nanašajo in proračun za leto 2008.
4. člen
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna medletno in po koncu leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in o njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe so zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe med proračunskim letom odloča župan. Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med postavkami v okviru posameznega neposrednega proračunskega porabnika. V primeru, da v teku izvajanja proračuna pride do potrebe po dodatnih sredstvih zaradi novonastalih obveznosti, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, se dodatni odhodki, ki nastanejo v povezavi s temi obveznostmi, razporedijo v breme drugih proračunskih postavk znotraj proračunskega porabnika. Znotraj proračunskih postavk se sredstva lahko prerazporejajo med konti in določajo novi konti.
Navedeno prerazporejanje pravic porabe se uporablja tudi za načrt razvojnih programov.
5. člen
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% skupnih pravic porabe v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrsti v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve župana.
7. člen
Proračunski skladi so:
1. račun obvezne proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 103.555 EUR.
O uporabi sredstev obvezne proračunske rezerve odloča za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 25 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
9. člen
Kupnina, najemnina in odškodnine za stvarno premoženje se uporabljajo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine. Namenskost porabe je zagotovljena in razvidna iz primerjave prihodkov na kontih 72 in odhodkov na kontih 42 in 43 v tabelah proračuna.
Pred prodajo stvarnega in finančnega premoženja mora biti pripravljen program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja ter ustanovljena komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje premoženja. Komisijo imenuje župan. V komisijo so lahko imenovane tudi zunanje neodvisne strokovne osebe.
10. člen
Sredstva za delo se organom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
11. člen
Splošna proračunska rezervacija je namenjena financiranju nalog in obveznosti, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali niso zagotovljena v zadostni višini, o njeni porabi pa odloča župan Občine Šempeter - Vrtojba.
12. člen
Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena. Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle v proračunu za ta namen določena sredstva.
Javni zavodi, javna podjetja, katerih ustanovitelj je občina, se ne morejo zadolževati brez sklepa občinskega sveta in predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, ki ga izda na zahtevo župana.
Pri sklepanju o zadolževanju, izdanih poroštvih in izdanih soglasjih je potrebno upoštevati zakonske omejitve.
13. člen
O morebitni zadolžitvi, izdanih poroštvih in izdanih soglasjih Občine Šempeter - Vrtojba v skladu z zakonskimi določili odloča Občinski svet. Župan Občine Šempeter - Vrtojba je pooblaščen za dogovarjanje in sprejemanje kreditnih pogojev in podpis pogodb.
14. člen
Prihodke, ki jih proračunski porabniki ustvarjajo z lastno dejavnostjo, lahko uporabljajo le za svojo dejavnost in nabavo opreme. Del teh prihodkov lahko usmerijo v plače na podlagi predhodnega sklepa župana Občine Šempeter - Vrtojba. O višini in porabi lastnih prihodkov proračunski porabniki poročajo Občini Šempeter - Vrtojba dvakrat letno do 31. 08. za obdobje januar–junij in do 28. 2. za preteklo leto.
15. člen
Vsi proračunski porabniki so dolžni na zahtevo Občine Šempeter - Vrtojba predložiti predračune in finančne načrte za tekoče leto ter zaključne račune za preteklo leto.
16. člen
Župan občine je pooblaščen za medletno usklajevanje potrebnih sredstev in nakazil za plače in druge osebne prejemke vseh proračunskih porabnikov v skladu z veljavno zakonodajo ter za kratkoročne plasmaje tekočih likvidnostnih sredstev proračuna pri bankah in drugih finančnih institucijah zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
17. člen
Plačilni roki v breme proračuna Občine Šempeter - Vrtojba se izvršujejo skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v izjemnih primerih pa lahko tudi prej, kolikor so izpolnjeni vsi pogoji za plačilo iz proračuna.
III. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
18. člen
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko zadolžijo le na podlagi soglasja Občine Šempeter - Vrtojba. Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba pooblašča župana za izdajo soglasja do višine 50.000 EUR.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-1/2008-3
Šempeter pri Gorici, dne 24. januarja 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost