Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008

Kazalo

417. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, stran 970.

Na podlagi 21., 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05), 45. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 3/07) in 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (ZORed, Uradni list RS, št. 139/06) so občinski sveti občin ustanoviteljic, Občina Vrhnika na seji dne 20. 12. 2007, Občina Logatec na seji dne 4. 10. 2007, Občina Brezovica na seji dne 11. 12. 2007, Občina Dobrova - Polhov Gradec na seji dne 4. 12. 2007, Občina Borovnica na seji dne 24. 1. 2008, Občina Log - Dragomer na seji dne 19. 12. 2007, Občina Horjul na seji dne 18. 12. 2007 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se kot organ skupne občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog, na področju inšpekcijskega nadzora in redarske službe, ustanavlja »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« (v nadaljevanju: Inšpektorat in redarstvo) na območjih občin Vrhnika, Logatec, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Borovnica, Log - Dragomer in Horjul (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice).
2. člen
S tem odlokom se kot prekrškovni organ za območje občin ustanoviteljic določi Medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki se pooblasti za odločanje o prekrških na področju občinskih predpisov in drugih aktov, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom.
Postopek pred prekrškovnim organom vodi in v njem odloča pooblaščena uradna oseba Inšpektorata in redarstva, ki mora za vodenje postopka, izdajo plačilnega naloga ter odločbe o prekršku izpolnjevati vse z zakonom in podzakonskim aktom predpisane pogoje in imeti opravljen preizkus znanja, ki zajema izvrševanje pooblastil po Zakonu o prekrških in Zakonu o občinskem redarstvu ter poznavanje predpisov, katerih izvrševanje nadzoruje.
3. člen
Inšpektorat in redarstvo ima status samostojnega skupnega upravnega organa občine iz 1. člena tega odloka.
Ustanoviteljske pravice v imenu občin ustanoviteljic izvršujejo njihovi župani.
4. člen
Naziv organa skupne občinske uprave je: »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«.
Sedež Medobčinskega inšpektorata in redarstva je: Vrhnika, Cankarjev trg 04.
Inšpektorat in redarstvo ima pečat okrogle oblike, ob zunanjem robu je napis »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« v sredini pa »Vrhnika, Logatec, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Borovnica, Log - Dragomer in Horjul.«
NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
Inšpektorat in redarstvo opravlja upravne naloge nadzorstva nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom.
Inšpekcijsko nadzorstvo se opravlja kot redni mesečni inšpekcijski pregled ter kot izredni inšpekcijski pregled na podlagi obvestila pristojni občinski upravi.
Delovno področje in naloge medobčinskega redarstva določa zakon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis.
6. člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa Inšpektorat in redarstvo kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe Inšpektorata in redarstva, imajo v glavi naziv Medobčinski inšpektorat in redarstvo, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
Inšpektorat in redarstvo mora pri izvrševanju upravnih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja Inšpektorata in redarstva, pa po skupnih usmeritvah vseh županov občin ustanoviteljic.
7. člen
Skupni organ »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« vodi vodja Inšpektorata in redarstva, ki ga na podlagi izvedenega javnega natečaja z večino imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic.
Vodja Inšpektorata in redarstva mora imeti univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj ter opravljen ustrezen strokovni izpit.
Vodja Inšpektorata in redarstva odgovarja za izvrševanje upravnih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo organa skupne občinske uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
Vodja Inšpektorata in redarstva mora enkrat letno o svojem delu in ugotovitvah poročati občinskim svetom občin ustanoviteljic.
8. člen
Naloge občinskega redarstva opravlja kot pooblaščena uradna oseba vodja medobčinskega redarstva ter medobčinski redarji.
Vodjo medobčinskega redarstva imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic soglasno, na predlog vodje Inšpektorata in redarstva.
Kandidat za vodjo medobčinskega redarstva mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali njej enakovredno raven izobrazbe, kandidat za občinskega redarja pa najmanj srednjo splošno ali srednjo strokovno izobrazbo.
Vodja medobčinskega redarstva odloča o zadevah iz pristojnosti medobčinskega redarstva, organizira in koordinira delo pooblaščenih uradnih oseb ter v okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost in strokovnost dela občinskega redarstva vodji Inšpektorata in redarstva.
9. člen
Vodja Inšpektorata in redarstva predstavlja in zastopa Inšpektorat in redarstvo, določi sistemizacijo delovnih mest, organizira opravljanje nalog Inšpektorata in redarstva, skrbi za izdelavo in realizacijo programa dela ter opravlja vsa dela in naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo Inšpektorata in redarstva.
Vodja Inšpektorata in redarstva odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja ter napredovanju zaposlenih v Inšpektoratu in redarstvu.
10. člen
O izločitvi vodje Inšpektorata in redarstva odloča direktor občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve zaposlenega, o stvari tudi odloči.
SREDSTVA ZA DELO
11. člen
Sredstva za delo Inšpektorata in redarstva občine ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih.
Sredstva za delo Inšpektorata in redarstva zagotavljajo občine ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic.
Za stroške iz delovanja skupne občinske uprave občine ustanoviteljice odgovarjajo solidarno.
Skupni upravni organ posluje preko podračuna proračuna Občine Vrhnika.
Občine, ki naknadno pristopijo k ustanovljenemu skupnemu organu prispevajo sorazmerni del ustanovitvenih sredstev, ki se ga določi z aktom o medsebojnemu sporazumu.
DOGOVOR O MEDSEBOJNIH PRAVICAH, OBVEZNOSTIH IN ODGOVORNOSTIH
12. člen
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti občine ustanoviteljice uredijo z dogovorom, ki ga podpišejo župani občin ustanoviteljic, s katerimi podrobneje določijo svoje pravice in obveznosti do inšpektorata in redarstva, načrtovanje in način dela, način poročanja, način financiranja, opravljanje administrativnih, strokovnih, pomožnih in drugih nalog za Inšpektorat in redarstvo ter druge, za nemoteno delo inšpektorata in redarstva pomembne zadeve (v nadaljevanju: dogovor).
Obseg dela se določa s trimesečnimi plani za posamezno občino ustanoviteljico.
13. člen
Za delo Inšpektorata in redarstva zagotovijo opremo in prostor občine ustanoviteljice, vsaka na svojem deležu.
Podrobnejše obveznosti občin ustanoviteljic iz naslova uporabe premoženja dogovorijo župani občin v dogovoru iz prejšnjega člena tega odloka.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Skupni organ Inšpektorat in redarstvo začne z delom takoj po sprejetju tega odloka, v posamezni občini ustanoviteljici pa skladno z dogovorom.
Z izvajanjem prenesenih nalog, določenih v občinskem programu varnosti, skupni organ Inšpektorat in redarstvo začne takoj, ko tega sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic, oziroma skladno z dogovorom.
Inšpektorat in redarstvo prevzame od občin ustanoviteljic upravne naloge in pristojnosti na področjih inšpekcijskega nadzorstva skladno z dogovorom.
15. člen
Druge občine lahko pristopijo k ustanovljenem medobčinskem Inšpektoratu in redarstvu, če sklep o tem sprejmejo na pristojnem organu občine in se s pristopom strinjajo občine ustanoviteljice.
Občinska uprava Občine Vrhnika opravi preračun zagotavljanja sredstev za delo Inšpektorata in redarstva skladno z drugim odstavkom 11. člena tega odloka.
16. člen
Namero za izstop iz organa skupne občinske uprave po tem odloku, mora občina ustanoviteljica pisno podati vodji inšpektorata in redarstva najmanj 12 mesecev pred nameravanim izstopom.
Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do Inšpektorata in redarstva in ko pričnejo veljati spremembe tega odloka.
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave » Medobčinska inšpekcijska služba (Uradni list RS, št. 117/04 z dne 29. 10. 2004) in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcijska služba« (Uradni list RS, št. 109/05) z dne 6. 12. 2005.
18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic. V Uradnem listu Republike Slovenije ga objavi Občina Vrhnika. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-28/2008
Vrhnika, dne 25. januarja 2008
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.
Logatec, dne 25. januarja 2008
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l.r.
Brezovica, dne 25. januarja 2008
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.
Dobrova - Polhov Gradec, dne 25. januarja 2008
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.
Borovnica, dne 25. januarja 2008
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.
Log - Dragomer, dne 25. januarja 2008
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.
Horjul, dne 25. januarja 2008
Župan
Občine Horjul
Janez Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost