Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008

Kazalo

412. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2008, stran 962.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 13. seji dne 24. januarja 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2008
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Šempeter - Vrtojba za leto 2008 določajo proračun ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |                |        V EUR|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |Skupina / Podskupina kontov  | Proračun leta 2008|
+-----------------------------------------+--------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 |      7.418.333|
|     |+ 73 + 74)           |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)   |      6.533.533|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI        |      3.834.902|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |700 Davki na dohodek in    |      2.609.378|
|     |dobiček            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |703 Davki na premoženje    |       972.232|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |704 Domači davki na blago in  |       253.292|
|     |storitve            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |706 Drugi davki        |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI       |      2.698.631|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in   |      1.490.291|
|     |dohodki od premoženja     |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |711 Takse in pristojbine    |        6.111|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |712 Denarne kazni       |       10.877|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga |       10.270|
|     |in storitev          |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki  |      1.181.082|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI      |       350.000|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |720 Prihodki od prodaje    |       250.000|
|     |osnovnih sredstev       |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |722 Prihodki od prodaje    |       100.000|
|     |zemljišč in neopredmetenih   |          |
|     |dolgoročnih sredstev      |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI      |       534.800|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |740 Transferni prihodki iz   |       534.800|
|     |drugih javnofinančnih     |          |
|     |institucij           |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + |      8.011.862|
|     |43)              |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI         |      1.977.240|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki   |       292.486|
|     |zaposlenim           |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za |       48.091|
|     |socialno varnost        |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |402 Izdatki za blago in    |      1.480.334|
|     |storitve            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |403 Plačila domačih obresti  |       31.200|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |409 Rezerve          |       125.129|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI        |      1.851.278|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |410 Subvencije         |       196.353|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |411 Transferi posameznikom in |       227.363|
|     |gospodinjstvom         |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |412 Transferi neprofitnim   |       216.121|
|     |organizacijam in ustanovam   |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |413 Drugi tekoči domači    |      1.211.441|
|     |transferi           |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |414 Tekoči transferi v tujino |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI     |      3.324.344|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih |      3.324.344|
|     |sredstev            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |       859.000|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |431 Investicijski transferi  |       394.127|
|     |pravnim in fizičnim osebam, ki |          |
|     |niso prorač. uporabniki    |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |432 Investicijski transferi  |       464.873|
|     |proračunskim uporabnikom    |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. –   |      –593.529|
|     |II.) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |       25.038|
|     |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |          |
|     |(750 + 751 + 752)       |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |          |
|     |(750 + 751 + 752)       |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |750 Prejeta vračila danih   |       25.038|
|     |posojil            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih    |          |
|     |deležev            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |752 Kupnine iz naslova     |          |
|     |privatizacije         |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |          |
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 |          |
|     |+ 442)             |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |          |
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV      |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |440 Dana posojila       |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih   |          |
|     |deležev in naložb       |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |442 Poraba sredstev kupnin iz |          |
|     |naslova privatizacije     |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |       25.038|
|     |SPREMEMBE KAPITALSIH DELEŽEV  |          |
|     |(IV. – V)           |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA          |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)       |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE          |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |500 Domače zadolževanje    |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)     |         500|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA        |         500|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga  |         500|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH  |      –568.991|
|     |(I. + IV. + VII. – II. – V. – |          |
|     |VIII.)             |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII. –   |        –500|
|     |IX.)              |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-  |       593.529|
|     |VIII-IX.=-III.)        |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE |       568.991|
|     |31. 12. PRET. LETA       |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba.
3. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008. Posebni del občinskega proračuna in načrt razvojnih programov so objavljeni na internetnih straneh občine.
Št. 01101-1/2008-4
Šempeter pri Gorici, dne 24. januarja 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost