Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008

Kazalo

395. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2008, stran 923.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 92/99, 27/01, 69/02 in 131/06) je Občinski svet Občine Črenšovci na 11. seji dne 23. 1. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Črenšovci za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                             v €
------------------------------------------------------------
A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
     Skupina/Podskupina          Proračun leta
     kontov/Konto/Podkonto             2008
------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    3,439.565,00
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70    DAVČNI PRIHODKI            2,135.723,00
     700 Davki na dohodek in dobiček    2,009.866,00
     703 Davki na premoženje          96.011,00
     704 Domači davki na blago in       29.846,00
     storitve
     706 Drugi davki
71    NEDAVČNI PRIHODKI            174.673,00
     710 Udeležba na dobičku in        16.408,00
     dohodki od premoženja
     711 Takse in pristojbine          1.000,00
     712 Globe in druge denarne kazni      1.135,00
     713 Prihodki od prodaje blaga in
     storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki       156.130,00
72    KAPITALSKI PRIHODKI
     720 Prihodki od prodaje osnovnih
     sredstev
     721 Prihodki od prodaje zalog
     722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in neopredmetenih dolgoročnih
     sredstev
73    PREJETE DONACIJE
     730 Prejete donacije iz domačih
     virov
     731 Prejete donacije iz tujine
74    TRANSFERNI PRIHODKI          1,129.169,00
     740 Transferni prihodki iz       1,129.169,00
     drugih javnofinančnih institucij
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      3,582.078,00
40    TEKOČI ODHODKI              831.916,00
     400 Plače in drugi izdatki        184.956,00
     zaposlenim
     401 Prispevki delodajalcev za       30.098,00
     socialno varnost
     402 Izdatki za blago in storitve     589.653,00
     403 Plačila domačih obresti
     409 Rezerve                27.209,00
41    TEKOČI TRANSFERI             883.530,00
     410 Subvencije              21.560,00
     411 Transferi posameznikom in      494.205,00
     gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim         58.417,00
     organizacijam in ustanovam
     413 Drugi tekoči domači         309.348,00
     transferi
     414 Tekoči transferi v tujino
42    INVESTICIJSKI ODHODKI         1,778.019,00
     420 Nakup in gradnja osnovnih     1,778.019,00
     sredstev
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI          88.613,00
     430 Investicijski transferi        88.613,00
------------------------------------------------------------
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       –142.513,00
------------------------------------------------------------
B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
     NALOŽB
------------------------------------------------------------
     Skupina/Podskupina          Proračun leta
     kontov/Konto/Podkonto             2008
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA
     DANIH POSOJIL IN
     PRODAJA KAPITALSKIH
     DELEŽEV (750+751+752)
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
     750 Prejeta vračila danih
     posojil
     751 Prodaja kapitalskih deležev
     752 Kupnine iz naslova
     privatizacije
V.    DANA POSOJILA
     IN POVEČANJE KAPITALSKIH
     DELEŽEV (440+441+442+443)
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     440 Dana posojila
     441 Povečanje kapitalskih
     deležev in finančnih naložb
     442 Poraba sredstev kupnin iz
     naslova privatizacije
     443 Povečanje namenskega
     premoženja v javnih skladih in
     drugih osebah javnega prava, ki
     imajo premoženje v svoji lasti
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA
     IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
     (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.    RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
     Skupina/Podskupina          Proračun leta
     kontov/Konto/Podkonto             2008
------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)
50    ZADOLŽEVANJE
     500 Domače zadolževanje
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)
55    ODPLAČILA DOLGA
     550 Odplačila domačega dolga
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
     NA RAČUNIH
     (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       –232.513,00
X.    NETO ZADOLŽEVANJE
     (VII.-VIII.)
XI.   NETO FINANCIRANJE
     (VI.+VII.-VIII.-IX.)
------------------------------------------------------------
     STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE      232.513,00
     31. 12. PRETEKLEGA LETA
     9009 Splošni sklad za drugo       142.513,00
     90010 Rezervacija sredstev za       90.000,00
     izplačilo upravičencem za
     vlaganja v telek. omrežje
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črenšovci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe (varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov) odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru 2008 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
5. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
6. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
3. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov se uporabijo sredstva, ki so ostala neporabljena na podračunu Občine Črenšovci na dan 31. 12. 2007 v višini 142.513,00 €. Sredstva v višini 90.000,00 € se namenijo za povračila upravičencem za vlaganja v telekomunikacijsko omrežje.
8. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2008 zadolžijo v okviru zakonsko dovoljenega obsega le s soglasjem Občinskega sveta Občine Črenšovci.
4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Črenšovci v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
10. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. OS-72/11-08
Črenšovci, dne 23. januarja 2008
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost