Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008

Kazalo

406. Odlok o enkratnem denarnem prispevku ob izrednem dogodku za občane Občine Mokronog - Trebelno, stran 946.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB1, in 21/06) in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 13. redni seji dne 29. 1. 2008 sprejel
O D L O K
o enkratnem denarnem prispevku ob izrednem dogodku za občane Občine Mokronog - Trebelno
1. člen
(1) Ta odlok ureja dodeljevanje enkratnega denarnega prispevka ob izrednem dogodku za občane Občine Mokronog - Trebelno (v nadaljevanju: občina) in določa upravičence, višino denarnega prispevka, pogoje za pridobitev in postopek za uveljavljanje enkratnega denarnega prispevka ob izrednem dogodku za občane občine.
(2) Izredni dogodek po tem odloku je rojstvo otroka ter smrt občana občine.
2. člen
Enkratni denarni prispevek ob izrednem dogodku za občane občine je prispevek Občine Mokronog - Trebelno:
– ob rojstvu otroka, s katerim se družini oziroma novorojencu zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka in se nakaže vlagateljem v obliki denarnega prispevka;
– ob smrti občana občine, s katerim se svojcem umrlega izkaže spoštovanje do umrlega, na krajevno običajen način (telegram, sveče).
3. člen
Pravica do enkratnega denarnega prispevka ob izrednem dogodku za občane občine se uveljavlja na način, in sicer:
a) za rojstvo otroka: eden od staršev novorojenca, če sta z otrokom državljana Republike Slovenije in imata ob otrokovem rojstvu stalno bivališče na območju občine. Če starša ne živita skupaj, uveljavlja pravico do enkratnega prispevka tisti od staršev, pri katerem otrok živi, ali drug zakoniti zastopnik – skrbnik oziroma bodoči posvojitelj, določen s strani pristojnega organa.
b) ob smrti občana: župan posreduje svojcem umrlega sožalno brzojavko in paket primernih sveč.
4. člen
(1) Višina enkratnega denarnega prispevka za rojstvo otroka po tem odloku znaša za novorojenca 165 EUR.
(2) Višina enkratnega denarnega prispevka ob smrti občana po tem odloku znaša 17 EUR, ki se nameni za poslano sožalno brzojavko in paket sveč.
(3) O spremembi višine enkratnega denarnega prispevka odloča občinski svet občine s sklepom na predlog župana praviloma za vsako proračunsko leto posebej.
(4) Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja patronažne službe ali Centra za socialno delo določi, da se v protivrednosti enkratnega denarnega prispevka dodeli pomoč novorojencu v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
5. člen
(1) Vlagatelj uveljavlja pravico do enkratnega denarnega prispevka za novorojenca v občini s pisno vlogo na obrazcu (DPN), ki je na voljo v sprejemni pisarni občinske uprave ali na spletni strani občine. Izpolnjeni obrazec se pošlje po pošti ali odda sedežu občine, najkasneje v treh mesecih od otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravice do enkratnega denarnega prispevka ni več mogoče uveljaviti in se vloga zavrže kot prepozna.
(2) Priloge k pisni vlogi so:
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in tistega od staršev, ki uveljavlja pravico do pomoči, oziroma izjava vlagatelja, na podlagi katere bo upravni organ pridobil potrdilo o stalnem prebivališču vlagatelja in novorojenca,
– fotokopija osebnega računa starša oziroma skrbnika, ki uveljavlja pravico do prispevka.
6. člen
(1) O dodelitvi enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu odloči občinska uprava z odločbo.
(2) Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba pri županu občine, v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe, pisno ali ustno na zapisnik.
7. člen
(1) Občinska uprava nakaže dodeljena sredstva po tem odloku v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe.
(2) Višina enkratnega denarnega prispevka po tem odloku se začne izplačevati od dneva uveljavitve tega odloka dalje.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-8/2008
Mokronog, dne 29. januarja 2008
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost