Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008

Kazalo

397. Pravilnik za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica, stran 926.

Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99, in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 13. seji dne 24. 1. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila, pogoji in postopki za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po sprejetih programskih nalogah zagotavlja občina v občinskem proračunu, namenjenih za ljubiteljsko kulturno dejavnost lokalnega pomena.
2. člen
Za kulturne dejavnosti se po tem pravilniku štejejo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske, filmske in video dejavnosti ter kulturne dediščine.
3. člen
Iz občinskega proračuna se sofinancirajo naslednje vsebine:
– dejavnosti registriranih kulturnih društev, njihovih zvez, sekcij ter posameznikov,
– kulturne dejavnosti drugih društev in njihovih zvez, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije, ki so v interesu občine.
4. člen
Izvajalci kulturnih programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika so:
– kulturna društva,
– ostala društva in zavodi, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– javni skladi s področja kulturnih dejavnosti,
– samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt.
II. POGOJI IN MERILA
5. člen
Za sofinanciranje dejavnosti morajo izvajalci iz 4. člena tega pravilnika izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica (lahko tudi sekcijo),
– da so registrirani skladno z zakonodajo, ki ureja ustanavljanje društev, javnih zavodov ali javnih skladov,
– da so registrirani za izvajanje dejavnosti na področju kulture najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da kulturni program ali njegov posamezni del, s katerim predlagatelj kandidira za sofinanciranje po tem pravilniku, ni financiran ali sofinanciran iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica,
– posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno prebivališče v Občini Ilirska Bistrica,
– posamezni izvajalci lahko konkurirajo samostojno ali v okviru zveze društev, vendar je odobritev sofinanciranja programov omejena tako, da lahko za istovrstne programe pridobijo sofinanciranje samo enkrat.
Izvajalci kulturnih programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, so pri izvedbi prireditev (na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti) dolžni uporabiti logotip Občine Ilirska Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi Občine Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska Bistrica oziroma navesti, da je program sofinancirala Občina Ilirska Bistrica.
Izvajalci kulturnih programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, so dolžni izročiti občini po tri (3) izvode izdanih publikacij v zvezi s prireditvami (plakati, vabila, brošure, knjige ter ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega oddelka Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica.
Izvajalci kulturnih programov, ki so sofinancirani na podlagi tega pravilnika, morajo termine teh programov uskladiti z območno izpostavo JSKD Ilirska Bistrica, v izogib prirejanja kulturnih dogodkov istočasno na več lokacijah.
III. POSTOPEK
6. člen
Delitev sredstev za sofinanciranje kulturnih programov se izvede na podlagi javnega razpisa, na katerega se lahko prijavijo samo izvajalci iz 4. člena tega pravilnika.
Predlog javnega razpisa pripravi Občinska uprava. Objavo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi župan s sklepom, po predhodni obravnavi na pristojnem odboru občinskega sveta.
Za sklopa IV. Sofinanciranje posameznih programov v javnem interesu in VI. Sofinanciranje izdaje knjig in publikacij, ki sta v merilih in kriterijih za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica navedena v rubrikah M3 in N je lahko razpis odprt do porabe sredstev.
Za prireditve v okviru Občinskega meseca kulture, v katerem je zajeto tudi praznovanje Slovenskega kulturnega praznika, se izvede poseben javni razpis, ki bo objavljen praviloma v mesecu oktobru za prihodnje leto. Sredstva se zagotovijo s predobremenitvijo proračuna Občine Ilirska Bistrica za prihodnje leto.
Javni razpis se objavi v javnem glasilu.
7. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– področja kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način in dostavo predlogov,
– navedbo osebe občinske uprave, pooblaščene za dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca od dneva objave javnega razpisa.
8. člen
Postopek javnega razpisa vodi petčlanska komisija, ki jo imenuje s sklepom župan.
Komisija po objavi javnega razpisa:
– zbere predloge,
– strokovno oceni predloge na podlagi meril, ki so sestavni del tega pravilnika,
– oblikuje predlog porazdelitve sredstev in ga predloži v potrditev županu,
– spremlja porabo sredstev v skladu s programom,
– pripravi predlog sankcij in ukrepov v skladu s tem pravilnikom.
9. člen
Komisija pregleda prispele vloge. Če ugotovi, da so prispele vloge na javni razpis nepopolne, komisija predlagatelja o tem opozori in ga pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni. Po tem roku se iz nadaljnje obravnave izločijo vse nepopolne prijave in prijave, ki niso v skladu z določili tega pravilnika.
10. člen
Župan s sklepom potrdi predlog komisije. Zoper ta sklep je možen ugovor na župana občine najkasneje v roku osmih dni od prejetega sklepa. Kriteriji in merila niso predmet pritožbe. Pritožba ne zadrži sklenitev pogodb z ostalimi izbranimi izvajalci. Odločitev župana o ugovoru je dokončna.
Z izbranim izvajalcem kulturnega programa župan sklene pogodbo, s katero se podrobneje določijo medsebojne pravice in obveznosti ter razlogi za morebitno prekinitev sofinanciranja. Na osnovi podpisane pogodbe se odobrena sredstva za sofinanciranje nakazujejo na račune izvajalca programa na način, ki je opredeljen v pogodbi.
11. člen
Izjemoma sme župan iz sredstev proračunske rezerve skleniti pogodbo o sofinanciranju posameznega programa tudi brez javnega razpisa, če se ugotovi posebna pomembnost programa, ki ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.
12. člen
Programe, ki so v Merilih in kriterijih za vrednotenje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica vsebinsko razvrščeni po vrstah programa od A do N, se združi v posamezne vsebinske sklope, za katere se ločeno opredeli obseg sredstev, in sicer:
– Sklop I: dejavnost kulturnih društev (A-L);
– Sklop II: sofinanciranje gostovanj kulturnih programov v Ilirski Bistrici (M1);
– Sklop III: sofinanciranje nabave opreme in rekvizitov (M2);
– Sklop IV: sofinanciranje posameznih programov v javnem interesu (M3);
– Sklop V: sofinanciranje izvedbe programa ob državnih praznikih ali drugih podobnih svečanostih (M4):
– Dan upora
– Prvi maj – praznik dela
– Dan državnosti
– Dan samostojnosti
– Občinski mesec kulture;
– Sklop VI: sofinanciranje publikacij (N).
Višina sredstev za posamezne vsebinske sklope programov se opredeli s proračunom Občine Ilirska Bistrica za posamezno proračunsko leto oziroma z lokalnim programom kulture Občine Ilirska Bistrica.
Župan lahko na predlog komisije prerazporedi del sredstev med sklopi, kolikor v fazi vrednotenja predlogov prihaja do večjega odstopanja med obsegom pomembnih programov v posameznem sklopu ter zagotovljenimi sredstvi za ta namen.
Sofinanciranje programa Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Ilirska Bistrica se letno uskladi z Javnim skladom za kulturne dejavnosti RS in opredeli s proračunom Občine Ilirska Bistrica za posamezno proračunsko leto.
Kot stalno prireditev, ki se izvaja v javnem interesu, se opredeli tradicionalno prireditev z nazivom Premska srečanja. Občina Ilirska Bistrica bo za izbrano najkvalitetnejše literarno delo podelila nagrado v višini, ki bo določena s proračunom Občine Ilirska Bistrica za posamezno proračunsko leto. Merila za izbor nagrajenega dela bo pripravilo Združenje književnikov Primorske.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
13. člen
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v roku določenem s pogodbo predložiti dokazila in poročilo o realizaciji programa. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava.
Izvajalcu kulturnega programa, kateremu je bil odobren program na podlagi tega pravilnika, ne bodo izplačana sredstva, če ne bo:
– na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti uporabil logotipa Občine Ilirska Bistrica,
– za potrebe domoznanskega oddelka Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica izročil občini po tri izvode izdanih publikacij (plakati, vabila, brošure, knjige ter ostale tiskovine),
– uskladil termine programov z območno izpostavo JSKD Ilirska Bistrica.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Merila in kriteriji za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica, št. 007-1/2008, so sestavni del pravilnika.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Snežnik, št. 4/05, in Uradni list RS, št. 30/06).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2008
Ilirska Bistrica, dne 24. januarja 2008
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.
  MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV LJUBITELJSKE
     KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI ILIRSKA BISTRICA

  Pri izbiri programov, ki se sofinancirajo iz občinskega
proračuna, se upoštevajo naslednji osnovni kriteriji:
  – število članov društva,
  – redno in kvalitetno delo društva,
  – kakovost predlaganega programa,
  – realna možnost izvedbe programa,
  – delež lastnih sredstev,
  – delež sredstev iz drugih virov,
  – odmevnost programov, izvedenih v preteklem letu,
  – programi, ki se sofinancirajo iz druge postavke občinskega
proračuna, niso pa predmet sofinanciranja po merilih tega
pravilnika,
  – v primeru, da se posamezni program sofinancira v skladu z
11. členom pravilnika, se le-ta ne šteje pri točkovanju društva
v naslednjem letu,
  – za izvedene prireditve se štejejo vse prireditve, izvedene
v Občini Ilirska Bistrica,
  – programi, ki se sofinancirajo ali v celoti financirajo iz
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, se ne morejo
sofinancirati iz sredstev proračuna,
  – honorar mentorju predstavlja nagrado mentorju,
izobraževanje mentorja in strokovno literaturo,
  – programski stroški so vezani na izvedbo programa (note,
rekviziti …),
  – materialni stroški predstavljajo stroške elektrike,
ogrevanja, najemnine in administracije,
  – organizator tečaja, seminarjev, strokovnih izobraževanj,
delavnic …, ki pridobi točke za organizacijo le-tega, ne more
istočasno pridobiti točke za udeležbo na tem seminarju, tečaju,
delavnici.

        REDNA DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV

  VRSTA PROGRAMA
Število točk

  A) Pevski zbori – nad 30 članov

– prizna se do 40 vaj letno (dve šolski uri)         

– honorar zborovodij na vajo             50 točk

– programski stroški na vajo             30 točk

– pavšal za materialne stroške na leto        300 točk

– udeležba na seminarjih oziroma izobraževanjih    20 točk

– organizacija seminarjev in strokovnih           

izobraževanj                     50 točk

– izvedeni nastopi                      

a) priložnostni nastopi v občini do 5 pesmi      10 točk

b) priložnostni nastopi izven občine do 5 pesmi    20 točk

c) polovični nastopi v občini z več kot 5       40 točk
pesmimi                           

d) polovični nastopi izven občine z več kot 5     40 točk
pesmimi                           

e) izvedeni samostojni koncerti            70 točk

f) zbori, ustanovljeni v letu razpisa, prejmejo       
50% vsote točk, ki bi jo prejeli glede na          
določila iz prejšnjih alinej                   B) Pevski zbori in etno pevske skupine – do vključno 30
članov

– prizna se do 40 vaj letno (dve šolski uri)         

– honorar zborovodij na vajo             40 točk

– programski stroški na vajo             15 točk

– pavšal za materialne stroške na leto        200 točk

– udeležba na seminarjih oziroma izobraževanjih    20 točk

– organizacija seminarjev in strokovnih        50 točk
izobraževanj                         

– izvedeni nastopi                      

a) priložnostni nastopi v občini do 5 pesmi      10 točk

b) priložnostni nastopi izven občine do 5 pesmi    20 točk

c) polovični nastopi v občini z več kot 5       40 točk
pesmimi                           

d) polovični nastopi izven občine z več kot 5     40 točk
pesmimi                           

e) izvedeni samostojni koncerti            70 točk

f) zbori, ustanovljeni v letu razpisa, prejmejo       
50%                             

vsote točk, ki bi jo prejeli glede na določila        
iz prejšnjih alinej                       Vrednotenje programov iz A in B se ne izvede za petje pri
sv. mašah, ob pogrebih in na političnih shodih.

  C) Pihalni orkester

– prizna se maksimalno 80 vaj letno (dve šolski       
uri)                             

– honorar zborovodij na vajo             80 točk

– programski stroški na vajo             45 točk

– pavšal za materialne stroške na leto        450 točk

– izvedeni koncerti                 300 točk

– udeležba na seminarjih oziroma izobraževanjih    20 točk

– organizacija seminarjev in strokovnih        50 točk
izobraževanj                           D) Instrumentalne skupine

– prizna se do 40 vaj na leto (dve šolski uri)        

– honorar mentorju na vajo              20 točk

– programski stroški na vajo             10 točk

– pavšal za materialne stroške na leto        200 točk

– izvedeni koncerti                 100 točk

– udeležba na seminarjih oziroma izobraževanjih    20 točk

– organizacija seminarjev in strokovnih        50 točk
izobraževanj                           E) Gledališke in lutkovne skupine

– prizna se do 40 vaj na leto (dve šolski uri)        

– honorar mentorju na vajo              40 točk

– programski stroški na leto             450 točk

– pavšal za materialne stroške na leto        300 točk

– udeležba na seminarjih oziroma izobraževanjih    20 točk

– organizacija seminarjev in strokovnih        50 točk
izobraževanj                         

– prva izvedba predstave               200 točk

– krajše predstave in ponovitve predstav       40 točk

– za izvedeno samostojno predstavo se smatra le       
predstava, ki traja najmanj eno uro, razen          
predstav, ki so namenjene mlajšim otrokom, ki        
trajajo najmanj 30 minut                     F) Folklorne skupine


– prizna se do 40 vaj letno (dve šolski uri)         

– honorar mentorju na vajo (pri samostojnih         

registriranih folklornih društvih)          30 točk

– honorar mentorju na vajo (v sklopu drugega     20 točk
kulturnega društva)                     

– programski stroški na vajo             25 točk

– pavšal za materialne stroške na leto        300 točk

– prva izvedba predstave               200 točk

– krajše prireditve in ponovitve prireditev      40 točk

– za izvedeno samostojno prireditev se smatra        
prireditev, ki vsebuje vsaj dva (2) sklopa          
plesov po 20 minut                      

– pavšal za godčevske skupine            200 točk

– udeležba na seminarjih oziroma izobraževanjih    20 točk

– organizacija seminarjev in strokovnih        50 točk
izobraževanj                           G) Mažoretne in plesne skupine

– prizna se do 40 vaj letno (dve šolski uri)         

– honorar mentorju na vajo              30 točk

– programski stroški na vajo             10 točk

– pavšal za materialne stroške na leto        300 točk

– izvedene samostojne predstave           200 točk

– udeležba na seminarjih oziroma izobraževanjih    20 točk

– organizacija seminarjev in strokovnih        50 točk
izobraževanj                           H) Likovne in fotografske skupine
  Likovne skupine

– programski stroški na leto             300 točk

– pavšal za materialne stroške na leto        200 točk

– izvedene samostojne ali skupinske razstave (za   150 točk
izvedeno samostojno ali skupinsko razstavo se        
smatra le prva novopripravljena razstava, kjer        
je postavljenih najmanj 20 eksponatov)            

– za ponovitev razstav in razstave z manjšim     40 točk
številom razstavljenih eksponatov              

– udeležba na seminarjih oziroma izobraževanjih    20 točk

– organizacija seminarjev in strokovnih        50 točk
izobraževanj                         

Fotografske skupine                     

– programski stroški na leto             300 točk

– pavšal za materialne stroške na leto        200 točk

– izvedene samostojne ali skupinske razstave (za   50 točk
izvedeno samostojno ali skupinsko razstavo se        
smatra le prva novo pripravljena razstava, kjer       
je postavljenih najmanj 20 eksponatov)            

– za ponovitev razstav in razstave z manjšim     20 točk
številom razstavljenih eksponatov              

– udeležba na seminarjih oziroma izobraževanjih    20 točk

– organizacija seminarjev in strokovnih        50 točk
izobraževanj                           I) Recitacijske in literarne skupine

– prizna se maksimalno 20 vaj na leto (dve          
šolski uri)                         

– honorar mentorju na vajo              30 točk

– programski stroški na leto             200 točk

– pavšal za materialne stroške na leto        150 točk

– izvedene samostojne literarne prireditve      200 točk

– udeležba na seminarjih oziroma izobraževanjih    20 točk

– organizacija seminarjev in strokovnih        50 točk
izobraževanj                           J) Etnološke skupine

– programski stroški na leto             300 točk

– pavšal za materialne stroške            450 točk

– samostojna predstavitev (prijaviteljem prog.    200 točk
se prizna samo ena samostojna predstavitev)         

– ponovitev predstave ali soudeležba na drugih    40 točk
prireditvah                         

– etnološke skupine, ki so sofinancirane po tem       
pravilniku se morajo udeležiti organiziranih         
etnoloških prireditev v Ilirski Bistrici pod         
pokroviteljstvom Občine Ilirska Bistrica, sicer       
v naslednjem letu niso upravičeni do             
proračunskih sredstev za to dejavnost            

– udeležba na seminarjih oziroma izobraževanjih    20 točk

– organizacija seminarjev in strokovnih           

izobraževanj                     50 točk  K) Dejavnost drugih kulturnih skupin in organizacij

– programski stroški na leto             200 točk

– pavšal za materialne stroške            150 točk

– izvedba prireditev, postavitev ali počastitev   200 točk
obeležij in dogodkov ter izvedba predavanj          

– udeležba na seminarjih oziroma izobraževanjih    20 točk

– organizacija seminarjev in strokovnih        50 točk
izobraževanj                           L) Dejavnosti mladinskih kulturnih centrov

– programski stroški na leto             450 točk

– pavšal za materialne stroške            450 točk

– koncertna dejavnost (točk/na koncert)        70 točk

– drugi projekti (točk/na projekt)          70 točk

– udeležba na seminarjih oziroma izobraževanjih    20 točk

– organizacija seminarjev in strokovnih        50 točk
izobraževanj                         


  M) Programi, ki se sofinancirajo neposredno na podlagi
programskih in finančnih kalkulacij
  M1/gostovanja tujih skupin v Občini Ilirska Bistrica
(gledališča, koncerti, razstave …) ter gostovanja domačih
zborov, skupin ali organizacij izven občine, vključno z
gostovanji v tujini na posebno povabilo organizatorja, in so v
interesu Občine Ilirska Bistrica; iz tega sklopa se sofinancira
stroške udeležb na koncerte Primorska poje, Zlata jesen, Tabor
pevskih zborov v Šentvidu pri Stični in stroške udeležbe na
reviji pihalnih godb Kraške godbe. Društva udeležbe na
navedenih prireditvah ne smejo prijavljati tudi v Sklop I ali v
kateri koli drugi sklop.
  M2/nabava opreme in rekvizitov, ki ne sodijo v okvir
pavšalnih materialnih stroškov in programskih stroškov, ki so
prijavljeni pod Sklop I od A do L.
  M3/posamezni kulturni programi, ki so v javnem interesu in
imajo velik promocijski pomen za Občino Ilirska Bistrica;
  M4/sofinanciranje izvedbe programa ob državnih praznikih ali
drugih podobnih svečanostih.
  N) Sofinanciranje izdaje knjig in publikacij
  – do 850 EUR za posamezno knjigo ali publikacijo – enkratna
izdaja ali periodična izdaja na podlagi predložene finančne
konstrukcije ter opisa,
  – izdajatelji knjig ali drugih publikacij, ki se
sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, so v knjigi ali drugi
publikaciji na vidnem mestu dolžni uporabiti logotip Občine
Ilirska Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi Občine
Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska Bistrica
oziroma jo navesti kot sofinancerja,
  – izdajatelji knjig ali drugih publikacij, ki se
sofinancirajo na podlagi tega pravilnika so dolžni izročiti
občini po tri (3) izvode izdanih publikacij za potrebe
domoznanskega oddelka Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica.
  Korekcijski kriteriji (na osnovno število točk):
  1. Skupno število točk, ki jih prejmejo zbori in skupine iz
rubrik B, D, E, F, G, H, I, J, K in L se zmanjša za 30% v
primeru, da je število članov v zboru ali skupini oziroma
aktivnih članov na projektih v organizacijah manjše ali enako
15.
  2. Skupno število točk, ki jih prejmejo zbori, skupine in
organizacije iz rubrik A–L, se:
  – poveča za 10%, kolikor povprečno število vključenih članov
do 25. leta starosti dosega 10–20% delež,
  – poveča za 20%, če je ta delež med 20–50% ter
  – poveča za 30% v primeru, ko delež znaša več kot 50%.
  3. Skupno število točk pri pevskih zborih in skupinah
programa A in B:
  – se poveča za 30% pri uvrstitvi v I. kakovostni razred
  – se poveča za 20% pri uvrstitvi v II. kakovostni razred ter
  – se poveča za 15% pri uvrstitvi v III. kakovostni razred
  – se poveča za 10% pri uvrstitvi v IV. kakovostni razred
  – se poveča za 5% pri uvrstitvi v V. kakovostni razred
  – v primeru, da se pevski zbor ali skupina ocenjevanja ne
udeleži, ostane nespremenjeno.
  Upošteva se zadnje izvedeno ocenjevanje, ki ga izvede ZKD,
JSKD ali drugi dogovorno izbrani nosilec na vsaka tri leta ali
prej, če to zahteva vsaj polovica pevskih zborov oziroma
pevskih skupin v občini.
  4. Število točk za honorar zborovodji pri (A in B) se v
primeru, da ob prijavi ni predloženo dokazilo (pogodba), zniža
za 50%.
  5. Za izvedene koncerte v programih A, B, C, D in L ter
gledališke in lutkovne predstave v programu E se število
dodeljenih točk za polovico zmanjša v primeru, ko je prireditev
komercialne narave (vstopnine).
  6. Povprečno število članov zborov in skupin iz rubrik A, B,
C, D, E, F, G, H, I in J se določi glede na povprečno članstvo
na predvidenih nastopih.
  7. Povprečno število članov organizacij iz rubrike K in L se
določi glede na povprečno število aktivnih članov organizacije
na posameznih projektih v preteklem letu glede na leto, za
katerega je razpis objavljen.

AAA Zlata odličnost