Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008

Kazalo

421. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Kranj«, stran 974.

Na podlagi 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 94/07 – UPB2), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 27/02, 110/02, 15/03) in 18. člena ter v skladu s 86., 87. in 88. členom Statuta Mestne Občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 12. seji dne 21. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Kranj«
1. člen
2. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Kranj« (Uradni list RS, št. 67/99 in 56/05, v nadaljevanju: Odlok) se spremeni tako, da se kot zadnja doda nova alineja:
»– razvoj in trženje športne infrastrukture, športnih programov, prireditvenih dejavnosti in drugih dejavnosti s področja športa.«
2. člen
Besedilo 5. člena se črta in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Zavod opravlja naslednje dejavnosti v skladu z uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti:
  J  58.190    Drugo založništvo
  J  63.120    Obratovanje spletnih portalov
  L  68.200    Oddajanje in obratovanje lastnih ali
           najetih nepremičnin
  L  68.320    Upravljanje nepremičnin za plačilo ali
           po pogodbi
  M  69.200    Računovodske, knjigovodske in
           revizijske dejavnosti; davčno
           svetovanje
  N  81.300    Urejanje in vzdrževanje zelenih površin
           in okolice
  N  82.110    Nudenje celovitih pisarniških storitev
  N  82.300    Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
  P  85.510    Izobraževanje, izpopolnjevanje in
           usposabljanje na področju športa in
           rekreacije
  P  85.590    Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
           izpopolnjevanje in usposabljanje
  R  93.110    Obratovanje športnih objektov
  R  93.120    Dejavnost športnih klubov
  R  93.130    Obratovanje fitnes objektov
  R  93.190    Druge športne dejavnosti
  R  93.299    Drugje nerazvrščene dejavnosti za
           prosti čas
  S  94.120    Dejavnost strokovnih združenj
  S  96.090    Druge storitvene dejavnosti, drugje
           razvrščene.
Zavod lahko v obsegu in na način, ki ne ogroža opravljanja javne službe, opravlja tudi naslednje tržne dejavnosti:
   C  18.200    Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
  H  49.391    Drug kopenski potniški promet
  I  56.102    Dejavnost restavracij in druga strežba
           jedi
  I  56.300    Strežba pijač
  J  63.110    Obdelava podatkov in s tem povezane
           dejavnosti
  M  70.220    Drugo podjetniško in poslovno
           svetovanje
  M  71.129    Tehnično projektiranje in s tem
           povezano svetovanje
  M  73.120    Posredovanje oglaševalskega prostora
  M  73.200    Raziskovanje trga in javnega mnenja
  M  74.300    Prevajanje in tolmačenje
  M  74.900    Drugje nerazvrščene strokovne in
           tehnične dejavnosti
  N  77.110    Dajanje lahkih motornih vozil v najem
           in zakup
  N  77.210    Dajanje športne opreme v najem
  N  77.390    Dajanje drugih strojev, naprav in
           opredmetenih sredstev v najem in zakup
  N  79.120    Dejavnost organizatorjev potovanj
  N  82.190    Fotokopiranje, priprava dokumentov in
           druge posamične pisarniške dejavnosti
  S  94.110    Dejavnost poslovnih in delodajalskih
           združenj
  S  94.990    Dejavnost drugje nerazvrščenih
           članskih organizacij
  S  96.040    Dejavnosti za nego telesa.«
3. člen
6. člen se črta.
4. člen
V 7. členu se doda nov tretji odstavek:
»Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja z zainteresiranimi pravnimi ali fizičnimi osebami z območja drugih občin sklene pogodbo o odplačnem upravljanju s športno infrastrukturo, ki zajema vse vrste športnih objektov površin.«
5. člen
Drugi odstavek 8. člena postane prvi odstavek novega 8.a člena. Tretja alineja prvega odstavka novega 8.a člena se hkrati spremeni tako, da se glasi:
»– dva predstavnika izvajalcev letnega programa športa, ki ju izvolijo izvajalci letnega progama športa, ki so v zadnjih treh letih pred volitvami predstavnikov prejeli sredstva na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Kranj. Postopek volitev podrobneje opredeljuje statut zavoda.«
Tretji in četrti odstavek 8. člena postaneta drugi in tretji odstavek novega 8.a člena.
6. člen
Doda se nov, 8.b člen, ki se glasi:
»Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zapored neopravičeno ne udeleži seje sveta zavoda.
O razrešitvi člana sveta zavoda odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
V primeru predčasne razrešitve člana sveta zavoda se za čas do izteka mandata imenuje nov član po enakem postopku, kot je bil izvoljen ali imenovan razrešeni član sveta zavoda.«
7. člen
V 9. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi: »sprejema statut zavoda v soglasju z ustanoviteljem in druge splošne akte zavoda.«
Sedma alineja se črta.
Doda se nov, drugi odstavek:
»Pristojnosti, naloge ter način dela in odločanja sveta zavoda podrobneje določa statut zavoda.«
8. člen
V prvem odstavku 10. člena se »za katero je zavod registriran« nadomesti z »opredeljenih s tem odlokom«.
9. člen
V 11. členu se za drugim odstavkom doda nov odstavek:
»Direktorja zavoda lahko svet zavoda predčasno razreši po predhodnem soglasju ustanovitelja na način in iz razlogov, kot jih določa statut zavoda.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
10. člen
V prvem odstavku 12. člena se v tretji alineji črta »svojim preteklim delom« in se nadomesti z »svojimi preteklimi delovnimi izkušnjami«.
Peta alineja se črta.
11. člen
V 13. členu se za drugim odstavkom doda odstavek:
»Mandatna doba članov strokovnega sveta traja štiri leta.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»Sestavo in način oblikovanja podrobneje določa statut zavoda.«
12. člen
Doda se nov 13.a člen:
»Strokovni svet:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda,
– odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu zavoda,
– daje predloge in pobude direktorju zavoda za oblikovanje letnega programa dela in finančnega načrta,
– analizira stanje v športu in izdeluje podlage za razvrščanje športnih panog za izvedbo dejavnosti zavoda,
– pripravlja in sodeluje pri pripravi razvojnih programov v športu za dvig kvalitete ponudbe dejavnosti zavoda,
– priporoča nakup in izbiro osnovnih sredstev,
– oblikuje strokovne podlage in strateške smernice dolgoročnih programov razvoja športa ter
– daje direktorju zavoda usmeritve za razreševanje drugih posameznih vprašanj s področja športa.
Naloge in pristojnosti ter način dela strokovnega sveta se podrobneje določijo s statutom zavoda.«
13. člen
V prvem odstavku 15. člena se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– s trženjem storitev in uporabe športne infrastrukture,«
14. člen
V drugem stavku drugega odstavka 16. člena se beseda »razpolaga« nadomesti z »upravlja«.
15. člen
V prvem odstavku 20. člena se besedilo »vpisane v sodni register« nadomesti z besedilom »opredeljene s tem odlokom«.
16. člen
V drugem odstavku 21. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– daje soglasje k statutu in k statusnim spremembam,«
V drugem odstavku se doda še nova tretja alineja:
»– daje soglasje k imenovanju direktorja.«
V tretjem odstavku se tretja in peta alineja spremenita tako, da se glasita:
»– daje soglasje k notranji organizaciji in aktu o sistemizaciji, če ni z zakonom drugače določeno, in k drugim aktom zavoda v skladu s statutom zavoda,
– opravlja druge zadeve, vezane na ustanoviteljstvo.«
17. člen
Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Statut sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem, druge akte pa pristojni organ zavoda v skladu s statutom zavoda.«
18. člen
24. člen se črta.
19. člen
V Odloku se v celotnem besedilu, razen v 26. in 27. členu, beseda »pravila« nadomesti z besedo »statut« v ustreznih sklonih.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-139/2007-(43/11)
Kranj, dne 21. decembra 2007
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
 
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Stane Štraus l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti