Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2008 z dne 1. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2008 z dne 1. 2. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

335. Sklep o razrešitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

336. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Albaniji

Pozivi

337. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto sodnika ustavnega sodišča

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

338. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2008

MINISTRSTVA

339. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodah kvantitativne analize dvokomponentnih mešanic tekstilnih vlaken
340. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih
341. Odločba o izdaji soglasja k čistopisu Akta o ustanovitvi ustanove: Ustanova Humanitarna fundacija Mercator
374. Pravilnik o dodelitvi plačilnih pravic iz nacionalne rezerve
375. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisu v srednje šole
376. Sklep o usklajenih višinah otroških dodatkov v Republiki Sloveniji v letu 2008

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

342. Tarifni pravilnik o nadomestilih za opravljanje storitev Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada
343. Sklep o podrobnejši vsebini pravil za razdelitev ali zadržanje čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada
344. Sklep o vrstah in obliki računovodskih izkazov, vsebini prilog in analitičnem kontnem načrtu družbe za upravljanje
345. Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje na dan 1. 1. 2008
377. Sklep o vzgojnem programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

346. Slovenski računovodski standard 34 (2008) – Računovodske rešitve v zadrugah

OBČINE

Bled

347. Sklep o pričetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda

Brežice

348. Pravilnik za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Brežice

Dobrepolje

349. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje

Grosuplje

350. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za leto 2006
351. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje

Hrpelje-Kozina

352. Sklep o izračunu nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2008

Ilirska Bistrica

353. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2007–2013
354. Sklep o potrditvi mandata za funkcijo člana Občinskega sveta Občine Ilirske Bistrice za preostanek mandata

Jesenice

355. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca

Litija

356. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in izobraževanje Litija
357. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Litija

Ljubljana

358. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja VP 1/2 Rudnik
359. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BS 6/4-1 Gmajna in za območje urejanja BR 6/1 Stare Črnuče

Naklo

360. Odlok o proračunu Občine Naklo za leto 2008
361. Odlok o proračunu Občine Naklo za leto 2009
362. Sklep o višini tarifnih postavk

Odranci

363. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji študentov Občine Odranci
364. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008

Rogatec

365. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2008

Slovenj Gradec

366. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
367. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta »Sušilnica«

Sodražica

368. Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu Kurirska cesta–Cesta Notranjskega odreda R3/S16 – Sodražica

Šmarje pri Jelšah

369. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2008
370. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v otroškem Vrtcu Šmarje pri Jelšah za leto 2008
371. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
372. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
373. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost