Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008

Kazalo

420. Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica, stran 973.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 14. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, ZOFVI-UPB5), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, ZLS-UPB1) in 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99, 17/00 in Naš časopis, december 2001) je Občinski svet Občine Borovnica na 11. redni seji dne 24. 1. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica
1. člen
Spremeni se naziv Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica (Uradni list RS, št. 131/04) tako, da se glasi:
»Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica.«
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 14. člena odloka tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje 9 članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda in
– trije predstavniki staršev.
Za predsednika sveta člani sveta izvolijo enega izmed članov.«
3. člen
Spremeni se drugi odstavek 15. člena tako, da se glasi:
»Predstavnike delavcev se voli izmed delavcev šole in vrtca, in sicer en predstavnik delavcev iz vrtca in dva predstavnike delavcev iz šole. Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga odloča zakon in ta odlok.«
4. člen
Spremenita se tretji in četrti odstavek 23. člena tako, da se glasita:
»Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda. Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja. Mandat ravnatelja traja 5 let.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje vzgojiteljskega in učiteljskega zbora, mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima sedež, in mnenje sveta staršev. Če lokalna skupnost, vzgojiteljski in učiteljski zbor in svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo. Učiteljski in vzgojiteljski zbor o mnenju glasujeta tajno.«
5. člen
Spremeni se drugi odstavek 33. člena tako, da se glasi:
»Prvi sklic sveta staršev za šolo opravi ravnatelj, za vrtec pa pomočnik ravnatelja, pristojen za vodenje organizacijske enote vrtec.«
6. člen
V tretjem odstavku 33. člena se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja.«
Dosedanje četrta, peta, šesta in sedma alineja postanejo peta, šesta, sedma in osma alineja.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Zavod mora uskladiti konstituiranje sveta zavoda po tem odloku v roku 6 mesecev od začetka veljavnosti odloka.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2007-1
Borovnica, dne 24. januarja 2008
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost